1316/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) ammattikasvatushallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa;

2) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa;

3) musiikkioppilaitoshallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa;

4) 2-osaiseen opetushallinnon tutkintoon osallistuminen; tutkintomaksu 200 markkaa kummastakin tutkinnon osasta;

5) 1―4)-kohdassa mainitun tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus 100 markkaa;

6) todistuksenanto-oikeuden myöntäminen peruskoulua korvaavalle koululle ja yksityiselle lukiolle 1 000 markkaa;

7) todistuksenanto-oikeuden myöntäminen ammatilliselle aikuiskoulutuskeskukselle 1 000 markkaa;

8) lupa lukiolle oppilasmaksujen perimiseen 500 markkaa;

9) lupa ammatilliselle oppilaitokselle oppilaitoksen toiminnan muuttamiseen 1 000 markkaa;

10) lupa yleisten kielitutkintojen järjestämiseen 1 000 markkaa;

11) opetushallituksen yleisiä kielitutkintosuorituksia arvostelemaan oikeutetuista henkilöistä pitämään luetteloon merkitseminen 200 markkaa;

12) kelpoisuuden toteaminen musiikkioppilaitoksen virkaan 1 000 markkaa;

13) ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetun merenkulkua koskevan koulutuksen vastaavuudesta päättäminen 1 000 markkaa; sekä

14) ammattitutkinnon vastaavuudesta päättäminen 500 markkaa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetut kielteiset päätökset.

2 §

Suoritteita, jotka opetushallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen liittyvä kustannustoiminta;

3) opetushallituksen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) julkaisut ja kustannuspalvelut;

6) ilmoitukset opetushallituksen julkaisuissa;

7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;

8) opetushallituksen toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopio- ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin kohdissa 3, 5 ja 7 tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne liittyvät koulutusta koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämiseen ja tukemiseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sillä kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1993 annettu samanniminen päätös (1149/93).

Sellaisesta 1 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleen päätöksen mukaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Elsi Veijola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.