1315/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista, jollei muualla ole toisin säädetty.

2  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuomiokapitulien maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden kiinteät maksut ovat seuraavat:mk

mk
1) valituspäätös 300,―
2) päätös hallintoriita-asioissa 300,―
3) päätös prosessuaaliseen kanteluun 300,―
4) pappeuskirja 200,―
5) todistus lehtorin oikeuden myöntämisestä 200,―
6) todistus ylemmästä pastoraalitutkinnosta 400,―
7) todistus alemmasta pastoraalitutkinnosta 200,―
8) todistus saarnalupatutkinnon suorittamisesta 300,―
9) lainvoimaisuustodistus 50,―
10) muu pyynnöstä annettu todistus 50,―
11) viran puolesta oikeaksi todistetut jäljennökset ja otteet tuomiokapitulissa säilytettävistä asiakirjoista 30 mk + 2mk/sivu

Telekopiona lähetettävistä asiakirjoista peritään sama maksu kuin asiakirjoista muutoinkin.

3  §
Muut maksulliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat tuomiokapitulin asiakirjoista annettavat muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset.

4  §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Suoritteita, joista tuomiokapituli ei maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla peri maksua, ovat:

1) päätös hallinnolliseen kanteluun;

2) kurinpitoasiassa annettu päätös;

3) päätös valituksen, hallintoriita-asian tai prosessuaalisen kantelun jättämisestä tutkimatta tai sen raukeamisesta;

4) päätös julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja kirkollisverosta vapauttamista koskevissa valitusasioissa;

5) nimikirjanote;

6) palkkatodistus; sekä

7) muut julkisoikeudelliset suoritteet, jotka eivät 2 §:n mukaan ole maksullisia.

5  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Hallitusneuvos
Lauri Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.