1300/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, väliaikaisesti 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, väliaikaisesti 18 §:n 2 momentti ja 25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta 19 päivänä helmikuuta 1993 annetussa laissa (229/93), 14 §:n 2 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (390/88), 15 §:n 1 momentin 6 kohta mainitussa 19 päivänä helmikuuta 1993 annetussa laissa ja 18 §:n 2 momentti 17 päivänä toukokuuta 1991 annetussa laissa (838/91), sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 19 päivänä helmikuuta 1993 annetulla lailla ja 10 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1122/93), uusi 5 kohta, lakiin uusi 13 d § ja 15 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (1252/87) sekä mainituilla 19 päivänä helmikuuta 1993 ja 10 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla, uusi 7 kohta seuraavasti:

3 §

Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään:


3) luonnollinen henkilö, joka on hankkinut luvan harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:ssä mainittua elinkeinoa tai jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka taikka jonka palveluksessa on muu kuin aviopuoliso tai suoraan etenevää polvea oleva vajaavaltainen jälkeläinen (yksityinen elinkeinonharjoittaja); ei kuitenkaan maatilatalouden eikä kalastuksen harjoittaja;

4) ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen (ulkomainen elinkeinonharjoittaja); sekä

5) eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan.


13 d §

Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän perusilmoituksessa on mainittava:

1) etuyhtymän toiminimi;

2) päivä, jona perustamissopimus on allekirjoitettu;

3) etuyhtymän kotipaikka;

4) etuyhtymän postiosoite;

5) etuyhtymän tarkoitus;

6) kaikkien jäsenten henkilötiedot;

7) johtajan tai johtajien henkilötiedot;

8) kuka tai ketkä johtajista kirjoittavat toiminimen;

9) toimikausi, jos se on määrätty; sekä

10) etuyhtymän mahdolliset toimipaikat.

Muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa olevaa toimipaikkaa koskevassa perusilmoituksessa on mainittava:

1) jäsenvaltio ja rekisteri, johon etuyhtymä on merkitty;

2) etuyhtymän rekisterinumero;

3) etuyhtymästä soveltuvin osin 1 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) toimipaikan postiosoite; sekä

5) toimipaikan edustajan henkilötiedot.

14  §

Muutosilmoitus on myös tehtävä, milloin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, osuuskunnan, säästöpankin tai hypoteekkiyhdistyksen sääntöihin, vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen tai eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän perustamissopimukseen tehdään muutos.

15 §

Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:


5) aatteellisen yhdistyksen puolesta hallituksen puheenjohtaja;

6) ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen puolesta sen toiminimen kirjoittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö; sekä

7) eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän puolesta sen johtaja.


18 §

Avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, vakuutusyhdistyksen ja eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän selvitys- ja suoritustilan samoin kuin avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan sulautumisen ja osakeyhtiön osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen johdosta rekisteriviranomaiselle toimitettavista tiedonannoista ja ilmoituksista säädetään erikseen.


25 §

Kaupparekisteriin tehdystä merkinnästä ja rekisterimerkinnän poistamisesta on rekisteriviranomaisen toimesta kuulutettava kaupparekisterilehdessä joko sellaisenaan taikka otteina tai viittauksina asiakirjavihkoon otettuun tai rekisteriin merkittyyn asiakirjaan, siten kuin patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä tarkemmin määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lain 14 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 momentti ovat voimassa 28 päivään helmikuuta 1995.

HE 229/94
TaVM 35/94
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85; EYVL N:o L 199, 31.7.1985, s. 1

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.