1299/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Sovellettavat säännökset

Eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä on voimassa, mitä eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2137/85, jäljempänä etuyhtymäasetus, ja tässä laissa säädetään.

Liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/85) säännöksiä yhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisesta yhtiömiehestä ja yhtiön toimitusjohtajasta sovelletaan vastaavasti etuyhtymän jäseneen ja johtajaan.

Kun tässä laissa viitataan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/88) säännöksiin, etuyhtymän jäseneen sovelletaan tällöin, mitä avoimen yhtiön yhtiömiehestä säädetään, ja johtajaan, mitä toimitusjohtajasta säädetään.

2 §
Etuyhtymän rekisteröiminen

Patentti- ja rekisterihallitus on toimivaltainen viranomainen etuyhtymää koskevissa rekisteröintiasioissa. Etuyhtymän ilmoittamisesta rekisteriin ja toiminimestä säädetään etuyhtymäasetuksessa, kaupparekisterilaissa (129/79) ja toiminimilaissa (128/79).

3 §
Oikeus ryhtyä etuyhtymän jäseneksi

Konkurssissa oleva ei voi ryhtyä etuyhtymän jäseneksi.

4 §
Johtaja

Etuyhtymän johtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö myönnä etuyhtymälle lupaa

poiketa tästä. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla etuyhtymän johtajana.

5 §
Tilinpäätös

Etuyhtymän tilinpäätöksestä on voimassa, mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvussa ja tässä pykälässä säädetään.

Etuyhtymän tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Etuyhtymän on kuudessa kuukaudessa tilikauden päättymisestä toimitettava jäljennös tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksesta rekisteriviranomaiselle.

Jos etuyhtymä on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, 2 ja 3 momenttia on vastaavasti sovellettava konsernitilinpäätökseen.

6 §
Tilintarkastus

Etuyhtymän tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tilintarkastuslaissa (936/94) ja tässä pykälässä säädetään.

Etuyhtymässä on oltava yksi tai useampi tilintarkastaja sen mukaan kuin perustamissopimuksessa määrätään. Jäsenet valitsevat tilintarkastajan yksimielisellä päätöksellä, jollei perustamissopimuksessa ole toisin sovittu. Jäsenet voivat lisäksi valita yhden tai useamman varatilintarkastajan.

Tilintarkastaja on valittava erikseen kutakin tilikautta varten, jollei tilintarkastajan toimikautta ole perustamissopimuksessa määrätty. Tilintarkastajan tehtävä päättyy, kun hän on antanut tilintarkastuskertomuksen toimikauteensa sisältyvältä viimeiseltä tilikaudelta tai, jos hänet on valittu toistaiseksi, kun uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. Tilintarkastaja voidaan vapauttaa toimestaan jäsenten yksimielisellä päätöksellä.

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus etuyhtymälle viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

7 §
Etuyhtymän purkaminen

Etuyhtymän purkamisperusteista ja siitä, ketkä ovat oikeutettuja vaatimaan purkamista, säädetään etuyhtymäasetuksessa ja tässä pykälässä.

Jäsenellä on oikeus vaatia etuyhtymän purkamista, kun toinen jäsen asetetaan konkurssiin, määrätään liiketoimintakieltoon tai tämän osuus etuyhtymästä ulosmitataan. Sama oikeus on konkurssiin asetetun jäsenen konkurssipesällä ja sillä, joka on ostanut ulosmitatun jäsenosuuden pakkohuutokaupassa.

Jäsenet voivat sopia siitä, miten etuyhtymä puretaan. Jos purkaminen perustuu 2 momentissa tarkoitettuun purkamisvaatimukseen, sopimusta purkamisesta ei saa tehdä ilman konkurssipesän, ulosmittausvelkojan tai pakkohuutokauppaostajan suostumusta. Jos jäsenet eivät pääse sopimukseen purkamisesta tai edellä mainittua suostumusta ei saada, etuyhtymä on selvitettävä 8 §:n mukaisesti.

8 §
Etuyhtymän selvittäminen ja omaisuuden jakaminen

Etuyhtymän selvittämiseen sovelletaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 8 ja 10―13 §:ää, 14 §:ää sen 1 momentin viimeistä virkettä lukuun ottamatta, 15 §:ää sen 2 momentin kahta ensimmäistä virkettä lukuun ottamatta ja 16―18 §:ää sekä omaisuuden jakamiseen 6 lukua, lukuun ottamatta sen 3 §:n 2 momenttia.

Tuomioistuin voi lisäksi hakemuksesta määrätä etuyhtymälle selvitysmiehen suorittamaan etuyhtymän selvittämisen, jos etuyhtymällä ei ole toimikelpoista johtajaa. Hakemuksen tuomioistuimelle voi tehdä jokainen, jonka oikeus saattaa riippua siitä, että etuyhtymällä on toimikelpoinen johtaja.

9 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Etuyhtymän jäsenen, johtajan ja tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 luvun 12―13 §:ssä ja 10 luvun 10 §:ssä säädetään.

Kanne 1 momentissa tarkoitetun vahingon korvaamisesta on nostettava jäsentä, johtajaa ja tilintarkastajaa vastaan viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai toimenpide suoritettiin. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske rangaistavaan tekoon perustuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta.

10 §
Etuyhtymärikkomus

Joka laiminlyö noudattaa etuyhtymäasetuksen 25 artiklan säännöksiä etuyhtymän kirjeissä, tilauslomakkeissa ja vastaavissa asiakirjoissa mainittavista tiedoista, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, etuyhtymärikkomuksesta sakkoon.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 229/94
TaVM 35/94
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85; EYVL N:o L 199, 31.7.1985, s. 1

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.