1287/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun asetuksen (314/77) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin 13 ja 15 kohta, 6 §:n 8 kohta sekä 14 a ja 17 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 15 kohta 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (622/85) sekä 4 §:n 1 momentin 13 kohta, 6 §:n 8 kohta ja 14 a § 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (583/88) sekä 17 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, seuraavasti:

1 luku

Hallinto

2 §

Ennen kuin opetusministeriö määrää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, sen on pyydettävä koulun opettajakunnalta, muulta henkilökunnalta ja vanhempainneuvostolta sekä Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseuralta ehdotus näitä edustaviksi johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Oppilasjäsenet voidaan valita peruskoulun yläasteen ja lukion oppilaiden kokouksessa seuraavaa lukuvuotta varten jo edellisenä lukuvuotena.


4 §

Johtokunnan tehtävänä on:


13) myöntää yli kolme kuukautta kestävä harkinnanvarainen virkavapaus opettajille ja yli vuoden kestävä harkinnanvarainen virkavapaus muille virkamiehille sekä ottaa yli kolmeksi kuukaudeksi määräaikaiseen virkasuhteeseen;


15) määrätä ne virkamiehet, jotka rehtorin ja apulaisrehtorin ollessa estyneenä toimivat mainittujen virkamiesten sijasta;

6 §

Koulun rehtorin tulee:


8) myöntää virkamiehille virkavapautta sekä ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen muissa kuin 4 §:n 13 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;


4 luku

Opettajat ja muu henkilökunta

14 a §

Koulussa on rehtorin virka. Lisäksi koulussa voi olla opettajan virkoja sekä muita virkoja. Opettajan virkoja ovat peruskoulun ja lukion vastaavat virat sekä muut tarpeelliset opettajan virat. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otetut ovat tuntiopettajia ja muita määräaikaisia virkamiehiä. Koulussa voi olla myös työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

17 §

Kelpoisuusvaatimuksena koulun opettajan virkaan on peruskoulun tai lukion vastaavan viran edellyttämä kelpoisuus. Opettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on venäjänkielisessä maassa suorittanut opetushallituksen riittäväksi katsomat opinnot opettamassaan aineessa sekä lisäksi suorittanut opetushallituksen tarpeelliseksi katsomat lisäopinnot. Kelpoisuusvaatimuksena rehtorin virkaan on lehtorin kelpoisuus ja riittävä venäjän kielen taito.

Jollei peruskoulussa tai lukiossa ole vastaavaa virkaa, on tällaiseen virkaan samoin kuin tuntiopettajaksi kelpoinen henkilö, jolla on opetushallituksen riittäväksi katsoma taito viran hoitamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.