1256/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 13 §:n 4 momentti,

muutetaan 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti, 15 §, 34 §:n 2 momentti ja 49 §,

sellaisena kuin näistä 12 §:n 2 momentti on 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (668/93) ja 49 § 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1404/92) sekä

lisätään 11 §:ään pykälään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, 12 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi sekä asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

11 §
Ajokorttilupa

Uutta ajokorttilupaa ei vaadita, jos lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava muu kuin lyhytaikainen ajokortti luovutetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä. Uutta ajokorttilupaa ei myöskään vaadita moottoripyörän ajo-oikeuden haltijan hakiessa moottoripyörän ajokorttia lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä, jos hänelle ei tällöin luovuteta muuta ajokorttia, johon A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus sisältyy.

Ajokorttilupahakemukseen uuden lyhytaikaista ajo-oikeutta luokaltaan vastaavan lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi ei vaadita 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittuja liitteitä, jos lupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa edellisen lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

Ajokorttilupaa lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen sisältyvän T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden säilyttämiseksi on haettava erikseen lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä, jos hakijalle ei tällöin luovuteta muuta ajokorttia, johon T-luokan ajoneuvon ajo-oikeus sisältyy. Jos hakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, ei 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittuja liitteitä vaadita.


11 a §
A-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävä hakemus

Lyhytaikaisen ajo-oikeuden yhteydessä tai sen aikana saatua moottoripyörän ajo-oikeutta vastaavaa A-luokan ajokorttia on haettava erikseen lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja sitä vastaavan ajokortin voimassaoloajan päättyessä, jos hakijalle ei tällöin luovuteta muuta ajokorttia, johon A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus sisältyy. Hakemukseen on liitettävä uudet valokuvat, jos lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen auton ajokortin saamiseksi hakijan on toimitettava poliisille 24 §:ssä tarkoitettu todistus jatko-opetuksen saamisesta tai todistus siitä, että hakija on saanut jatko-opetuksen puolustusvoimien kuljettajaopetuksen yhteydessä. Jos todistus jatko-opetuksesta toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, 1 momentissa säädettyä selvitystä ei vaadita.

Lyhytaikaisen ajo-oikeuden perusteella saatavaa T-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaava 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu T-luokan ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokortti luovutetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden voimassaoloajan päättymisestä.


15 §
Ajokorttiluvan raukeaminen. Ajokortin hävittäminen

Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua sen myöntämispäivästä, jollei ajokorttia ole tänä aikana luovutettu. Ajokorttiluvan raukeamisen jälkeen ajo-oikeuden saamiseksi on esitettävä uudelleen selvitys ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin luovuttamisen edellytysten olemassaolosta. Poliisi voi hävittää ajokortin, jos sitä ei ole noudettu kahden vuoden kuluessa ajokorttiluvan myöntämisestä, lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajokortin kuitenkin vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, tai 11 a §:ssä tarkoitetun ajokortin vuoden kuluttua sen hakemisesta.

34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle auton ajokortin haltijalle, joka on saanut tieliikennelain 70 §:ssä tarkoitetun ajokorttiluvan ja joka osoittaa kuljettaneensa kuuden kuukauden ajan autoa Suomessa, saadaan luovuttaa B-luokan ajokortti uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos hän esittää 1 momentissa tarkoitetun kansallisen ajokortin ja ajokorttilupaa on haettu kuuden kuukauden kuluessa ulkomaiseen ajokorttiin perustuvan ajo-oikeuden päättymisestä Suomessa.


49  §
Väliaikainen ajokorttitiedosto

Ajokortin valmistaja ylläpitää ajoneuvohallinnon toimeksiannosta ja valvonnassa osana ajokorttirekisteriä ajo-oikeuden haltijan valokuvan ja nimikirjoituksen käsittävää tiedostoa. Valmistaja hävittää valokuvan ja nimikirjoituksen viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajokortin tilauksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Hakijalta, jolle ennen tämän asetuksen voimaantuloa on myönnetty ajokorttilupa lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi, vaaditaan uusi ajokorttilupa lyhytaikaista ajo-oikeutta seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi. Jos lupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä 11 §:n 1 momentissa mainittuja liitteitä ei vaadita. Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua sen myöntämispäivästä, jollei hakija ole tänä aikana lunastanut ajokorttiaan.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.