1234/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/71) 1 §:n 3 momentti sekä 4 §, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa laissa (232/92), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1298/88) ja mainitulla 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla lailla, uusi 3 momentti, sekä lakiin siitä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1298/88) kumotun 7 §:n tilalle uusi 7 § seuraavasti:

1  §

Yhtiöön sovelletaan luottolaitostoiminnasta annettua lakia (1607/93), mikäli tässä laissa ei toisin säädetä.

2 §

Yhtiön Suomessa toimivalle yritykselle myöntämän rahoituksen käyttötarkoitus voi olla myös yrityksen ulkomailla tapahtuvan muun kuin tuotannollisen toiminnan rahoittaminen edellyttäen, että ulkomailla tapahtuva toiminta merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa tuotannollista toimintaa ja että varat käytetään:

1) omistusosuuden hankinnan rahoittamiseen ulkomailla toimivassa yrityksessä;

2) ulkomailla toimivan osakkuusyrityksen toiminnan aloittamiskustannuksiin tai kehittämishankkeeseen; tai

3) Suomessa toimivan yrityksen ulkomaisen toimipaikan 2 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

4  §

Yhtiö voi ottaen huomioon, mitä luottolaitostoiminnasta annetusta laista johtuu, omistaa yritysten osakkeita ja osuuksia, jos se on yritystoiminnan edistämisen kannalta tarpeellista. Osakkeiden ja osuuksien omistaminen on yritystoiminnan edistämisen kannalta tarpeellista, kun kyseessä ovat 2 §:ssä tarkoitettujen yritysten ja niitä palvelevien kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet, osakkeet ja osuudet sellaisessa yhteisössä, jonka tarkoituksena on riskipääomasijoituksilla ja muilla yritysten toimintaa edistävillä toimenpiteillä kehittää edellä mainittuja yrityksiä sekä sellaisen yrityksen osakkeet ja osuudet, jonka tarkoituksena on harjoittaa edellä mainittuihin yrityksiin kohdistuvaa erilaista palvelutoimintaa.

Yhtiö voi sen estämättä, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 21 §:ssä, 70 §:n 1 momentissa ja 71 §:n 2 momentissa säädetään, omistaa 1 momentissa tarkoitetun, riskipääomasijoituksilla ja muilla toimenpiteillä yrityksiä kehittävän yhteisön osakkeita tai osuuksia. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 69 §:n 1 momentissa tarkoitettua suuria asiakasriskejä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ei myöskään sovelleta yhtiöön tässä momentissa tarkoitetun toiminnan osalta.

7  §

Yhtiö voi tarvittaessa, poiketen siitä mitä yhtiön toimialasta 2 §:n 2 momentissa säädetään, toimia kansainväliseen yhteistyöhön perustuvista rahoituslaitoksista tai rahastoista saatavan pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun rahoituksen hankkijana ja myöntäjänä siten kuin valtioneuvosto määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 281/94
TaVM 34/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.