1232/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1994

Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta

Lääkelaitos on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla päättänyt vahvistaa seuraavan lääkeluettelon:

1  §

Lääkkeitä ovat tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet ja liitteessä 2 luetellut rohdokset.

Lääkkeitä ovat myös:

1) muut liitteen 1 aineisiin ja liitteen 2 rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat, lääkelain 3 §:n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset; ja

2) erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan tai valmistustavaltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita sen mukaan kuin lääkelain 3 ja 5 §:ssä on säädetty, käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, kudosliimat ja lääkkeelliset kaasut; sekä

3) vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää tämän päätöksen liitteessä 3 olevan määrän, samoin kuin lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Samalla lääkeluettelosta 6 päivänä marraskuuta 1991 annettu Sosiaali- ja terveyshallituksen päätös (1464/91) lakkaa olemasta voimassa.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1994

Vt. ylijohtaja
Hannes Wahlroos

Yliproviisori
Anu Suomela

Liite1

LÄÄKELUETTELON AINEET

Latinankielinen nimi Suomenkielinen nimi Ruotsinkielinen nimi
Acebutololum Asebutololi Acebutolol
Acediasulfonum natricum Asediasulfoninatrium Acediasulfonnatrium
Acepromazinum Asepromatsiini Acepromazin
Acetarsolum Asetarsoli Acetarsol
Acetazolamidum Asetatsoliamidi Acetazolamid
Acetohexamidum Asetoheksamidi Acetohexamid
Acetophenazinum Asetofenatsiini Acetofenazin
Acetphenolisatinum Asetofenoli-isatiini Acetfenolisatin
Acetylcholini chloridum Asetyylikoliinikloridi Acetylkolinklorid
Acetylcholinum Asetyylikoliini Acetylkolin
Acetylcysteinum Asetyylisysteiini Acetylcystein
Acetyldigitoxinum Asetyylidigitoksiini Acetyldigitoxin
Acetyldigoxinum Asetyylidigoksiini Acetyldigoxin
Aciclovirum Asikloviiri Acyklovir
Acidum acetylsalicylicum Asetyylisalisyylihappo Acetylsalicylsyra
Acidum alginicum Algiinihappo Alginsyra
Acidum aminoaceticum Aminoetikkahappo (glysiini) Aminoättiksyra (glycin)
Acidum aminocaproicum Aminokapronihappo Aminokapronsyra
Acidum aminohippuricum Aminohippurihappo Aminohippursyra
Acidum aminosalicylicum Aminosalisyylihappo Aminosalicylsyra
Acidum aminovalericum Aminovaleriaanahappo Aminovaleriansyra
Acidum azelaicum Atselaiinihappo Azelainsyra
Acidum camphoricum Kamferihappo Kamfersyra
Acidum cholicum Koolihappo Cholsyra
Acidum clodronicum Klodronihappo Klodronsyra
Acidum cromoglicicum Kromoglisiinihappo Kromoglicinsyra
Acidum dehydrocholicum Dehydrokoolihappo Dehydrocholsyra
Acidum diatrizoicum Diatritsoiinihappo Diatrizoinsyra
Acidum eicosapentaenoicum Eikosapentaeenihappo Eikosapentaensyra
Acidum etacrynicum Etakryynihappo Etakrynsyra
Acidum etidronicum Etidronihappo Etidronsyra
Acidum flavaspidicum Flavaspidiinihappo Flavaspidinsyra
Acidum flufenamicum Flufenaamihappo Flufenamsyra
Acidum fusidicum Fusidiinihappo Fucidinsyra
Acidum iobenzamicum Jobentsaamihappo Jobensamsyra
Acidum iocarmicum Jokarmihappo Jokarmsyra
Acidum iocetamicum Josetaamihappo Jocetamsyra
Acidum iodoxamicum Jodoksaamihappo Jodoxamsyra
Acidum ioglicicum Joglisiinihappo Joglicinsyra
Acidum ioglycamicum Joglykaamihappo Joglykamsyra
Acidum iopanoicum Jopaanihappo Jopansyra
Acidum iotalamicum Jotalaamihappo Jotalamsyra
Acidum iotroxicum Jotroksihappo Jotroxsyra
Acidum ioxaglicum Joksagliinihappo Joxaglinsyra
Acidum ioxitalamicum Joksitalaamihappo Joxitalamsyra
Acidum mefenamicum Mefenaamihappo Mefenamsyra
Acidum metacresolsulfonicum Formaldehydipitoinen metakresoli- Formaldehydhaltig
c. formaldehydo sulfonihappo metakresolsulfonsyra
Acidum metrizoicum Metritsoiinihappo Metrizoinsyra
Acidum nalidixicum Nalidiksiinihappo Nalidixinsyra
Adicum nordihydroguaiareticum Nordihydroguajareettihappo Nordihydroguajaretsyra
Acidum oroticum Oroottihappo Orotsyra
Acidum osmicum Osmiinihappo Osminsyra
Acidum oxolinicum Oksoliinihappo Oxolinsyra
Acidum pipemidicum Pipemiidihappo Pipemidsyra
Acidum piromidicum Piromiidihappo Piromidsyra
Acidum salicylicum Salisyylihappo Salicylsyra
Acidum salicylosalicylicum Salisylosalisyylihappo Salicylosalicylsyra
Acidum tetragalacturonicum Tetragalakturonihapon hydroksi- Tetragalakturonsyra hydroxi-
hydroxymethylester metyyliesteri metylester
Acidum tiaprofenicum Tiaprofeenihappo Tiaprofensyra
Acidum tienilicum Tieniilihappo Tienilsyra
Acidum tolfenamicum Tolfenaamihappo Tolfenamsyra
Acidum tranexamicum Traneksaamihappo Tranexamsyra
Acidum tyropanoicum Tyropanoiinihappo Tyropanoinsyra
Acidum undecylenicum Undesyleenihappo Undecylensyra
Acidum usnicum Usniinihappo Usninsyra
Acidum valproicum Valproiinihappo Valproinsyra
Acidum yohimbicum Johimbiinihappo Johimbinsyra
Acipimoxum Asipimoksi Acipimox
Acitretinum Asitretiini Acitretin
Acrivastinum Akrivastiini Acrivastin
Aclarubicinum Aklarubisiini Aklarubicin
Adinazolami mesilas Adinatsolaamimesilaatti Adinazolammesilat
Adipiodonum Adipiodoni Adipiodon
Adrenalini tartras Adrenaliinitartraatti Adrenalintartrat
Adrenalinum Adrenaliini Adrenalin
Adrenalonum Adrenaloni Adrenalon
Aesculinum Eskuliini Eskulin
Aether anaestheticus Anestesiaeetteri, narkoosieetteri Narkoseter
Ajmalinum Aimaliini Ajmalin
Alaproclatum Alaproklaatti Alaproklat
Albendazolum Albendatsoli Albendazol
Albumini tannas Albumiinitannaatti Albumintannat
Alclofenacum Alklofenaakki Alklofenak
Alclometasoni dipropionas Alklometasonidipropionaatti Alklometasondipropionat
Alcuronii chloridum Alkuroniumkloridi Alkuroniumklorid
Aldesleukinum Aldesleukiini Aldesleukin
Aldesulfonum natricum Aldesulfoninatrium Aldesulfonnatrium
Aldosteronum Aldosteroni Aldosteron
Alfacalcidolum Alfakalsidoli Alfakalcidol
Alfaxalonum Alfaksaloni Alfaxalon
Alfentanilum Alfentaniili Alfentanil
Algeldratum Aluminiumhydroksidi Aluminiumhydroxid
Alimemazinum Alimematsiini Alimemazin
Allobarbitalum Allobarbitaali Allobarbital
Allopurinolum Allopurinoli Allopurinol
Allylestrenolum Allyyliestrenoli Allylöstrenol
Almitrinum Almitriini Almitrin
Aloxiprinum Aloksipriini Aloxiprin
Alprazolamum Alpratsolaami Alprazolam
Alprenololum Alprenololi Alprenolol
Alprostadilum Alprostadiili Alprostadil
Altrenogestum Altrenogesti Altrenogest
Altretaminum Altretamiini Altretamin
Aluminii acetotartras Aluminiumasetotartraatti Aluminiumacetotartrat
Aluminii clofibras Aluminiumklofibraatti Aluminiumklofibrat
Amantadinum Amantadiini Amantadin
Ambazonum Ambatsoni Ambazon
Ambenonii chloridum Ambenoniumkloridi Ambenoniumklorid
Ambenonium Ambenonium Ambenonium
Ambroxoli hydrochloridum Ambroksolihydrokloridi Ambroxolhydroklorid
Ambutonii bromidum Ambutoniumbromidi Ambutoniumbromid
Amezinii metilsulfas Ametsiniummetilsulfaatti Ameziniummetilsulfat
Amfepramonum Amfepramoni Amfepramon
Amikacinum Amikasiini Amikacin
Amiloridum Amiloridi Amilorid
Aminoacridinum Aminoakridiini Aminoakridin
Aminoglutethimidum Aminoglutetimidi Aminoglutetimid
Aminonitrothiazolum Aminonitrotiatsoli Aminonitrotiazol
Aminophenazonum Aminofenatsoni Aminofenazon
Aminophyllinum Aminofylliini Aminofyllin
Aminoquinuridum Aminokinuridi Aminokinurid
Aminosalylcalcium Aminosalyylikalsium Aminosalylkalcium
Amiodaronum Amiodaroni Amiodaron
Amitrazum Amitratsi Amitraz
Amitriptylinum Amitriptyliini Amitriptylin
Amlodipinum Amlodipiini Amlodipin
Amobarbitalum Amobarbitaali Amobarbital
Amorolfinum Amorolfiini Amorolfin
Amoxapinum Amoksapiini Amoxapin
Amoxicillinum Amoksisilliini Amoxicillin
Amperozidi hydrochloridum Amperotsidihydrokloridi Amperozidhydroklorid
Amphetaminum Amfetamiini Amfetamin
Amphotericinum Amfoterisiini Amfotericin
Ampicillinum Ampisilliini Ampicillin
Amrinonum Amrinoni Amrinon
Amsacrinum Amsakriini Amsakrin
Amylmetacresolum Amyylimetakresoli Amylmetakresol
Amyli nitris Amyylinitriitti Amylnitrit
Ancronum Ankroni Ankron
Androstanolonum Androstanoloni Androstanolon
Angiotensinamidum Angiotensiiniamidi Angiotensinamid
Anileridinum Anileridiini Anileridin
Anistreplasum Anistreplaasi Anistreplas
Ansamycinum Ansamysiini Ansamycin
Antazolinum Antatsoliini Antazolin
Antithrombinum Antitrombiini Antitrombin
Apomorphini hydrochloridum Apomorfiinihydrokloridi Apomorfinhydroklorid
Apomorphinum Apomorfiini Apomorfin
Apraclonidinum Apraklonidiini Apraklonidin
Apramycini sulfas Apramysiinisulfaatti Apramycinsulfat
Aprindinum Aprindiini Aprindin
Aprobarbitalum Aprobarbitaali Aprobarbital
Apronalum Apronaali Apronal
Aprotininum Aprotiniini Aprotinin
Arecolini hydrobromidum Arekoliinihydrobromidi Arekolinhydrobromid
Argenti sulfadiazinum Hopeasulfadiatsiini Silversulfadiazin
Argentum proteinicum Hopeaproteiini Silverprotein
Arginini hydrochloridum Arginiinihydrokloridi Argininhydroklorid
Arginini glutamas Arginiiniglutamaatti Argininglutamat
Articainum Artikaiini Artikain
L-Asparaginasum L-Asparaginaasi L-Asparaginas
Aspoxicillinum natricum Aspoksisilliininatrium Aspoxicillinnatrium
Astemizolum Astemitsoli Astemizol
Atellinum Atelliini Atellin
Atenololum Atenololi Atenolol
Atipamezoli hydrochloridum Atipametsolihydrokloridi Atipamezolhydroklorid
Atracurium Atrakurium Atrakurium
Atracurii besilas Atrakuriumbesilaatti Atrakuriumbesilat
Atropini methonitras Atropiinimetonitraatti Atropinmetonitrat
Atropini sulfas Atropiinisulfaatti Atropinsulfat
Atropinum Atropiini Atropin
Auranofinum Auranofiini Auranofin
Azaperonum Atsaperoni Azaperon
Azapethine phosphate Atsapetiinifosfaatti Azapetinfosfat
Azapetinum Atsapetiini Azapetin
Azapropazonum Atsapropatsoni Azapropazon
Azatadini maleas Atsatadiinimaleaatti Azatadinmaleat
Azathioprinum Atsatiopriini Azatioprin
Azidocillinum Atsidosilliini Azidocillin
Azithromycinum Atsitromysiini Azitromycin
Azlocillinum Atslosilliini Azlocillin
Azovanum natricum Atsovaaninatrium Azovannatrium
Aztreonamum Atstreonaami Aztreonam
Azulenum Atsuleeni Azulen
Bacampicillinum Bakampisilliini Bakampicillin
Bacitracinum Basitrasiini Bacitracin
Baclofenum Baklofeeni Baklofen
Bambuteroli hydrochloridum Bambuterolihydrokloridi Bambuterolhydroklorid
Bamethanum Bametaani Bametan
Bamipinum Bamipiini Bamipin
Baquiloprimum Bakilopriimi Bakiloprim
Barbitalum Barbitaali Barbital
Barii sulfas (pro röntgen) Bariumsulfaatti (pro röntgen) Bariumsulfat (pro röntgen)
Beclamidum Beklamidi Beklamid
Beclometasonum Beklometasoni Beklometason
Benazeprili hydrochloridum Benatsepriilihydrokloridi Benazeprilhydroklorid
Bencyclanum Bensyklaani Bencyklan
Bendroflumethiazidum Bendroflumetiatsidi Bendroflumetiazid
Benorilatum Benorilaatti Benorilat
Benoxaprofenum Benoksaprofeeni Benoxaprofen
Benproperinum Benproperiini Benproperin
Benserazidum Benseratsidi Benserazid
Bentiromidum Bentiromidi Bentiromid
Benzylpenicillinum benzathinum Bentsyylipenisilliinibentsatiini Bensylpenicillinbenzatin
Benzatropinum Bentsatropiini Bensatropin
Benzbromaronum Bentsbromaroni Bensbromaron
Benzethonum Bentsetoni Benseton
Benzilonii bromidum Bentsiloniumbromidi Bensiloniumbromid
Benzilonum Bentsiloni Bensilon
Benziodaronum Bentsiodaroni Benziodaron
Benzocainum Bentsokaiini Bensokain
Benzoctaminum Bentsoktamiini Bensoktamin
Benzonatatum Bentsonataatti Bensonatat
Benzydaminum Bentsidamiini Benzydamin
Benzyli amygdalas Bentsyyliamygdalaatti Bensylamygdalat
Benzyli nicotinas Bentsyylinikotinaatti Bensylnikotinat
Benzylpenicillinum Bentsyylipenisilliini Bensylpenicillin
Benzylpenicillinum kalicum Bentsyylipenisilliinikalium Bensylpenicillinkalium
Benzylpenicillinum natricum Bentsyylipenisilliininatrium Bensylpenicillinnatrium
Benzylpenicillinum procainum Bentsyylipenisilliiniprokaiini Bensylpenicillinprokain
Benzylsulfamidum Bentsyylisulfamidi Bensylsulfamid
Bephenium Befenium Befenium
Bepridili hydrochloridum Bepridiilihydrokloridi Bepridilhydroklorid
Betahistinum Betahistiini Betahistin
Betaini hydrochloridum Betaiinihydrokloridi Betainhydroklorid
Betamethasonum Beetametasoni Betametason
Betanidinum Betanidiini Betanidin
Betaxololum Betaksololi Betaxolol
Betazolum Betatsoli Betazol
Bethanecholi chloridum Betanekolikloridi Betanekolklorid
Bethanecholum Betanekoli Betanekol
Bevantololi hydrochloridum Bevantololihydrokloridi Bevantololhydroklorid
Bevoni metilsulfas Bevonimetilsulfaatti Bevonmetilsulfat
Bevonum Bevoni Bevon
Bezafibratum Betsafibraatti Bezafibrat
Bibrocatholum Bibrokatoli Bibrokatol
Bifonazolum Bifonatsoli Bifonazol
Biperidenum Biperideeni Biperiden
Bisacodylum Bisakodyyli Bisakodyl
Bisoprololi fumaras Bisoprololifumaraatti Bisoprololfumarat
Bisdequalinii diacetas Bisdekvaliinidiasetaatti Bisdekvalindiacetat
Bithionololum Bitionololi Bitionolol
Bleomycinum Bleomysiini Bleomycin
Brallobarbitalum Brallobarbitaali Brallobarbital
Bretyli tosilas Bretyylitosilaatti Bretyltosilat
Brinasum Brinaasi Brinas
Bromazepamum Bromatsepaami Bromazepam
Bromazinum Bromatsiini Bromazin
Bromchlorsalicylanilidum Bromisalisyylikloorianilidi Bromsalicylkloranilid
Bromelaina Bromelaiinit Bromelainer
Bromhexinum Bromiheksiini Bromhexin
Bromisovalum Bromisovaali Bromsoval
Bromociclenum Bromosikleeni Bromociklen
Bromocriptinum Bromokriptiini Bromokriptin
Bromperidolum Bromiperidoli Bromperidol
Brompheniraminum Bromifeniramiini Bromfeniramin
Brotizolamum Brotitsolaami Brotizolam
Broxyquinolinum Broksikinoliini Broxikinolin
Bucetinum Busetiini Bucetin
Buclizinum Buklitsiini Buklizin
Buclosamidum Buklosamidi Buklosamid
Budesonidum Budesonidi Budesonid
Buflomedili hydrochloridum Buflomediilihydrokloridi Buflomedilhydroklorid
Bumetanidum Bumetanidi Bumetanid
Bupheninum Bufeniini Bufenin
Bupivacainum Bupivakaiini Bupivakain
Buprenorphinum Buprenorfiini Buprenorfin
Buserelinum Busereliini Buserelin
Buspironi hydrochloridum Buspironihydrokloridi Buspironhydroklorid
Busulfanum Busulfaani Busulfan
Butalbitalum Butalbitaali Butalbital
Butanilicainum Butanilikaiini Butanilikain
Butaperazinum Butaperatsiini Butaperazin
Butizidum Butitsidi Butizid
Butobarbitalum Butobarbitaali Butobarbital
Butorphanoli tartras Butorfanolitartraatti Butorfanoltartrat
Butriptylinum Butriptyliini Butriptylin
Butylscopolaminum Butyyliskopolamiini Butylskopolamin
Cabergolinum Kabergoliini Kabergolin
Cadexomerum iodum Kadeksomeerijodi Cadexomerjod
Cadralazinum Kadralatsiini Kadralazin
Calcii aminosalicylas Kalsiumaminosalisylaatti Kalciumaminosalicylat
Calcii bromidum Kalsiumbromidi Kalciumbromid
Calcii folinas Kalsiumfolinaatti Kalciumfolinat
Calcii hexamini thiocyanas Kalsiumheksamiinitiosyanaatti Kalciumhexamintiocyanat
Calcii iopodas Kalsiumjopodaatti Kalciumjopodat
Calcii lactobionas Kalsiumlaktobionaatti Kalciumlaktobionat
Calcii laevulas Kalsiumlevulaatti Kalciumlevulat
Calcipotriolum Kalsipotrioli Kalcipotriol
Calcitoninum Kalsitoniini Kalcitonin
Calcitriolum Kalsitrioli Kalcitriol
Camphora Kamferi Kamfer
Camphora monobromata Kamferimonobromaatti Kamfermonobromat
Camylofinum Kamylofiini Kamylofin
Candicidinum Kandisidiini Kandicidin
Canthaxantinum Kantaksantiini Kantaxantin
Capreomycinum Kapreomysiini Kapreomycin
Capsaicinum Kapsaisiini Kapsaicin
Captodiamum Kaptodiaami Kaptodiam
Captoprilum Kaptopriili Kaptopril
Carbacholum Karbakoli Karbakol
Carbamazepinum Karbamatsepiini Karbamazepin
Carbenicillinum Karbenisilliini Karbenicillin
Carbetocinum Karbetosiini Karbetocin
Carbenoxolonum Karbenoksoloni Karbenoxolon
Carbidopum Karbidopa Karbidopa
Carbimazolum Karbimatsoli Karbimazol
Carbinoxaminum Karbinoksamiini Karbinoxamin
Carbocainum Karbokaiini Karbokain
Carbocisteinum Karbosisteiini Karbocistein
Carbofenum Karbofeeni Karbofen
Carboplatinum Karboplatiini Karboplatin
Carboquonum Karbokvoni Karbokvon
Carbromalum Karbromaali Karbromal
Carbutamidum Karbutamidi Karbutamid
Carindacillinum Karindasilliini Karindacillin
Carisoprodolum Karisoprodoli Karisoprodol
Carmofurum Karmofuuri Carmofur
Carmustinum Karmustiini Karmustin
Carnitinum Karnitiini Karnitin
Carteololum Karteololi Karteolol
Carticaini hydrochloridum Kartikaiinihydrokloridi Karticainhydroklorid
Carvedilolum Karvediloli Karvedilol
Cefaclorum Kefaklori Cefaklor
Cefadroxilum Kefadroksiili Cefadroxil
Cefalexinum Kefaleksiini Cefalexin
Cefaloridinum Kefaloridiini Cefaloridin
Cefalotinum Kefalotiini Cefalotin
Cefamandolum Kefamandoli Cefamandol
Cefapirinum Kefapiriini Cefapirin
Cefazolinum Kefatsoliini Cefazolin
Cefepimum Kefepiimi Kefepim
Cefetametum pivoxili hydro- Kefetameettipivoksiilihydrokloridi Cefetametpivoxilhydroklorid
chloridum
Cefiximum Kefiksiimi Kefixim
Ceflazidimum Keflatsidiimi Ceflazidim
Cefmetazolum natricum Kefmetatsolinatrium Cefmetazolnatrium
Cefoperazonum Kefoperatsoni Cefoperazon
Cefotaximum Kefotaksiimi Cefotaxim
Cefoxitinum Kefoksitiini Cefoxitin
Cefpiromi sulfas Kefpiromisulfaatti Kefpiromsulfat
Cefpodoximum Kefpodoksiimi Cefpodoxim
Cefradinum Kefradiini Cefradin
Cefsulodinum natricum Kefsulodiininatrium Kefsulodinnatrium
Ceftazidimum Keftatsidiimi Ceftazidim
Ceftiofurum Keftiofuuri Ceftiofur
Ceftizoximum natricum Keftitsoksiiminatrium Ceftizoximnatrium
Ceftriaxonum Keftriaksoni Ceftriaxon
Cefuroximum Kefuroksiimi Cefuroxim
Celiprololi hydrochloridum Seliprololihydrokloridi Celiprololhydroklorid
Cerii oxalas Ceriumoksalaatti Ceriumoxalat
Ceruletidum Seruletidi Ceruletid
Cetirizinum Setiritsiini Cetirizin
Cetobemidonum Ketobemidoni Ketobemidon
Cetylpyridinii chloridum Setyylipyridiniumkloridi Cetylpyridiniumklorid
Cetylpyridinum Setyylipyridinium Cetylpyridinium
Chinidini sulfas Kinidiinisulfaatti Kinidinsulfat
Chinidinum Kinidiini Kinidin
Chinini hydrochloridum Kiniinihydrokloridi Kininhydroklorid
Chinini sulfas Kiniinisulfaatti Kininsulfat
Chininum Kiniini Kinin
Chinuridum Kinuridi Kinurid
Chlorali hydras Kloraalihydraatti Kloralhydrat
Chloralodolum Kloralodoli Kloralodol
Chlorambucilum Klorambusiili Klorambucil
Chloramphenicolum Kloramfenikoli Kloramfenikol
Chlorbenzoxaminum Klooribentsoksamiini Klorbensoxamin
7-Chlorcarvacrolum 7-Kloorikarvakroli 7-Klorkarvakrol
Chlorcyclizinum Kloorisyklitsiini Klorcyklizin
Chlordiazepoxidum Klooridiatsepoksidi Klordiazepoxid
Chlorhexidinum Klooriheksidiini Klorhexidin
Chlormadinonum Kloorimadinoni Klormadinon
Chlormethinum Kloorimetiini Klormetin
Chlormezanonum Kloorimetsanoni Klormezanon
Chloroprocainum Klooriprokaiini Klorprokain
Chloropyraminum Klooripyramiini Klorpyramin
Chloroquinum Klorokiini Klorokin
Chlorothiazidum Klooritiatsidi Klortiazid
Chlorotrianisenum Klooritrianiseeni Klortrianisen
Chlorphenesinum Kloorifenesiini Klorfenesin
Chlorpheniraminum Kloorifeniramiini Klorfeniramin
Chlorphenoxaminum Kloorifenoksamiini Klorfenoxamin
Chlorpromazinum Klooripromatsiini Klorpromazin
Chlorpropamidum Klooripropamidi Klorpropamid
Chlorprothixenum Klooriprotikseeni Klorprotixen
Chlorquinaldolum Kloorikinaldoli Klorkinaldol
Chlortalidonum Klooritalidoni Klortalidon
Chlortetracyclinum Klooritetrasykliini Klortetracyclin
Chlorzoxazonum Klooritsoksatsoni Klorzoxazon
Cholini chloridum Koliinikloridi Kolinklorid
Cholini salicylas Koliinisalisylaatti Kolinsalicylat
Cholini theophyllinas Koliiniteofyllinaatti Kolinteofyllinat
Chymopapainum Kymopapaiini Kymopapain
Chymotrypsinum Kymotrypsiini Kymotrypsin
Ciclacillinum Siklasilliini Ciklacillin
Ciclopiroxum Siklopiroksi Ciklopirox
Ciclosporinum Siklosporiini Ciklosporin
Cilazaprilum Silatsapriili Cilazapril
Cimetidinum Simetidiini Cimetidin
Cinchocainum Sinkokaiini Cinkokain
Cinchophenum Sinkofeeni Cinkofen
Cinnarizinum Sinnaritsiini Cinnarizin
Cinoxacinum Sinoksasiini Cinoxacin
Ciprofloxacinum Siprofloksasiini Siprofloxacin
Cisapridum Sisapridi Cisaprid
Cisplatinum Sisplatiini Cisplatin
Citalopramum Sitalopraami Citalopram
Clarithromycinum Klaritromysiini Klaritromycin
Clemastinum Klemastiini Klemastin
Clemizolum Klemitsoli Klemizol
Clemizolum penicillinum Klemitsolipenisilliini Klemizolpenicillin
Clenbuteroli hydrochloridum Klenbuterolihydrokloridi Klenbuterolhydroklorid
Clenbuterolum Klenbuteroli Klenbuterol
Clidinii bromidum Klidiniumbromidi Klidiniumbromid
Clindamycinum Klindamysiini Klindamycin
Clioquinolum Kliokinoli Kliokinol
Clobazamum Klobatsaami Klobazam
Clobetasolum Klobetasoli Klobetasol
Clobetasonum Klobetasoni Klobetason
Clobutinolum Klobutinoli Klobutinol
Clodantoinum Klodantoiini Klodantoin
Clofaziminum Klofatsimiini Klofatzimin
Clofedanolum Klofedanoli Klofedanol
Clofenamidum Klofenamidi Klofenamid
Clofenotanum Klofenotaani Klofenotan
Clofibratum Klofibraatti Klofibrat
Clomethiazolum Klometiatsoli Klometiazol
Clomidazolum Klomidatsoli Klomidazol
Clomifenum Klomifeeni Klomifen
Clomipraminum Klomipramiini Klomipramin
Clonazepamum Klonatsepaami Klonazepam
Clonidinum Klonidiini Klonidin
Clopamidum Klopamidi Klopamid
Clopenthixolum Klopentiksoli Klopentixol
Cloprostenolum Kloprostenoli Kloprostenol
Clorcarvacrolum Kloorikarvakroli Klorkarvakrol
Clostridiopeptidasum A Klostridiopeptidaasi A Clostridiopeptidas
Clotrimazolum Klotrimatsoli Klotrimazol
Cloxacillinum Kloksasilliini Kloxacillin
Cloxazolamum Kloksatsolaami Kloxazolam
Clozapinum Klotsapiini Klozapin
Cocaini hydrochloridum Kokaiinihydrokloridi Kokainhydroklorid
Cocainum Kokaiini Kokain
Codeinum Kodeiini Kodein
Coffeinum Kofeiini Koffein
Colchicinum Kolkisiini Kolkicin
Colestipolum Kolestipoli Kolestipol
Colestyraminum Kolestyramiini Kolestyramin
Colistinum Kolistiini Kolistin
Corticotropinum Kortikotropiini Kortikotropin
Cortisonum Kortisoni Kortison
Coumafosum Kumafoosi Kumafos
Cropropamidum Kropropamidi Kropropamid
Crotamitonum Krotamitoni Krotamiton
Cupri oleinas Kuparioleinaatti Kopparoleinat
Curare Kurare Kurare
Cyclandelatum Syklandelaatti Cyklandelat
Cyclizinum Syklitsiini Cyklizin
Cyclobarbitalum Syklobarbitaali Cyklobarbital
Cyclofenilum Syklofeniili Cyklofenil
Cyclopentaminum Syklopentamiini Cyklopentamin
Cyclopenthiazidum Syklopentiatsidi Cyklopentiazid
Cyclopentolati hydrochloridum Syklopentolaattihydrokloridi Cyklopentolathydroklorid
Cyclopentolatum Syklopentolaatti Cyklopentolat
Cyclophosphamidum Syklofosfamidi Cyklofosfamid
Cycloserinum Sykloseriini Cykloserin
Cyclothiazidum Syklotiatsidi Cyklotiazid
Cymiazolum Symiatsoli Cymiazol
Cyproheptadinum Syproheptadiini Cyproheptadin
Cyproteronum Syproteroni Cyproteron
Cytarabinum Sytarabiini Cytarabin
Dacarbazinum Dakarbatsiini Dakarbazin
Dactinomycinum Daktinomysiini Daktinomycin
Danazolum Danatsoli Danazol
Dantrolenum Dantroleeni Dantrolen
Dantronum Dantroni Dantron
Dapsonum Dapsoni Dapson
Daunorubicinum Daunorubisiini Daunorubicin
Debrisoquinum Debrisokiini Debrisokin
Deferoxaminum Deferoksamiini Deferoxamin
Dehydroemetinum Dehydroemetiini Dehydroemetin
Delmadinoni acetas Delmadinoniasetaatti Delmadinonacetat
Delmadinonum Delmadinoni Delmadinon
Deltamethrinum Deltametriini Deltametrin
Dembrexinum Dembreksiini Dembrexin
Demecarii bromidum Demekariumbromidi Demekariumbromid
Demecarium Demekarium Demekarium
Demeclocyclinum Demeklosykliini Demeklocyklin
Demoxytocinum Demoksitosiini Demoxytocin
Dequalinii chloridum Dekvaliniumkloridi Dekvaliniumklorid
Dequalonum Dekvaloni Dekvalon
Desaspidinum Desaspidiini Desaspidin
Deserpidinum Deserpidiini Deserpidin
Desfluranum Desfluraani Desfluran
Desipraminum Desipramiini Desipramin
Desmopressinum Desmopressiini Desmopressin
Desogestrelum Desogestreeli Desogestrel
Desonidum Desonidi Desonid
Desoximetasonum Desoksimetasoni Desoximetason
Desoxycortonum Desoksikortoni Desoxikorton
Detomidinum Detomidiini Detomidin
Dexamethasonum Deksametasoni Dexametason
Dexamphetaminum Deksamfetamiini Dexamfetamin
Dexbrompheniraminum Deksbromifeniramiini Dexbromfeniramin
Dexchlorpheniraminum Dekskloorifeniramiini Dexklorfeniramin
Dexfenfluramini hydrochloridum Deksfenfluramiinihydrokloridi Dexfenfluraminhydroklorid
Dexpanthenolum Dekspantenoli Dexpantenol
Dextranomerum Dekstranomeeri Dextranomer
Dextriferronum Dekstriferroni Dextriferron
Dextromethorphanum Dekstrometorfaani Dextrometorfan
Dextromoramidum Dekstromoramidi Dextromoramid
Dextropropoxyphenum Dekstropropoksifeeni Dextropropoxifen
Dextrothyroxinum Dekstrotyroksiini Dextrotyroxin
Dextrothyroxinum natricum Dekstrotyroksiininatrium Dextrotyroxinnatrium
Diaethylamini salicylas Dietyyliamiinisalisylaatti Dietylaminsalicylat
Diazepamum Diatsepaami Diazepam
Diazoxidum Diatsoksidi Diazoxid
Dibekacinum Dibekasiini Dibekacin
Dibenzepinum Dibentsepiini Dibenzepin
Dichloralphenazone Dikloraalifenatsoni Dikloralfenazon
2,4-Dichlorbenzylalcoholum 2,4-Diklooribentsyylialkoholi 2,4-Diklorbensylalkohol
Diclofenacum Diklofenaakki Diklofenak
Diclofenamidum Diklofenamidi Diklofenamid
Dicloxacillinum Dikloksasilliini Dikloxacillin
Dicoumarolum Dikumaroli Dikumarol
Dicycloverinum Disykloveriini Dicykloverin
Didanosinum Didanosiini Didanocin
Dienestrolum Dienestroli Dienestrol
Diethylcarbamazinum Dietyylikarbamatsiini Dietylkarbamazin
Diethylstilbestrolum Dietyylistilbestroli Dietylstilbestrol
Diflucortolonum Diflukortoloni Diflukortolon
Diflunisalum Diflunisaali Diflunisal
Digitoxinum Digitoksiini Digitoxin
Digoxinum Digoksiini Digoxin
Dihydralazinum Dihydralatsiini Dihydralazin
Dihydroergocristinum Dihydroergokristiini Dihydroergokristin
Dihydroergotaminum Dihydroergotamiini Dihydroergotamin
Dihydrostreptomycinum Dihydrostreptomysiini Dihydrostreptomycin
Dihydrotachysterolum Dihydrotakysteroli Dihydrotakysterol
Dihydroxialuminiinatrii- Dihydroksialuminiumnatriumkarbo- Dihydroxialuminiumnatrium-
carbonas naatti karbonat
Diiodohydroxypropanum Dijodihydroksipropaani Dijodhydroxipropan
Diiodohydroxyquinolinum Dijodihydroksikinoliini Dijodhydroxikinolin
Diiodotyrosinum Dijodityrosiini Dijodtyrosin
Diisoprominum Di-isopromiini Di-isopromin
Dikalii clorazepas Dikaliumkloratsepaatti Dikaliumklorazepat
Dilevaloli hydrochloridum Dilevalolihydrokloridi Dilevalolhydroklorid
Diloxanidum Diloksanidi Diloxanid
Diltiazemum Diltiatseemi Diltiazem
Dimenhydrinatum Dimenhydrinaatti Dimenhydrinat
Dimercaprolum Dimerkaproli Dimerkaprol
Dimethylaminopropionylpheno- Dimetyyliaminopropionyylifeno- Dimetylaminopropionylfeno-
thiazinum tiatsiini tiazin
N,N'-di(hydroxymethyl)- N,N'-di(hydroksimetyyli)karbamidi N,N'-di(hydroximetyl)karba-
carbamidum mid
Dimethyli sulfoxidum Dimetyylisulfoksidi Dimetylsulfoxid
Dimetindenum Dimetindeeni Dimetinden
Dimetridazolum Dimetridatsoli Dimetridazol
Diminazenum Diminatseeni Diminazen
Dinatrii clodronas Dinatriumklodronaatti Dinatriumklodronat
Dinatrii etidronas Dinatriumetidronaatti Dinatriumetidronat
Dinoprostonum Dinoprostoni Dinoproston
Dinoprostum Dinoprosti Dinoprost
Diodonum Diodoni Diodon
Diphemanilum Difemaniili Difemanil
Diphenhydraminum Difenhydramiini Difenhydramin
Diphenoxylatum Difenoksilaatti Difenoxilat
Diphenylethyldimethylaminum Difenyylietyylidimetyyliamiini Difenyletyldimetylamin
Diphenylpyralinum Difenyylipyraliini Difenylpyralin
Dipivefrinum Dipivefriini Dipivefrin
Diprophyllinum Diprofylliini Diprofyllin
Dipyridamolum Dipyridamoli Dipyridamol
Dipyrocetylum Dipyrosetyyli Dipyrocetyl
Dipyronum Dipyroni Dipyron
Disopyramidum Disopyramidi Disopyramid
Distigmini bromidum Distigmiinibromidi Distigminbromid
Distigminum Distigmiini Distigmin
Disulfiramum Disulfiraami Disulfiram
Dithranolum Ditranoli Ditranol
Dixanthogenum Diksantogeeni Dixantogen
Dixyrazinum Diksyratsiini Dixyrazin
Dobutaminum Dobutamiini Dobutamin
Docusatum natricum Dokusaattinatrium Dokusatnatrium
Domipheni bromidum Domifeenibromidi Domifenbromid
Domiphenum Domifeeni Domifen
Domperidonum Domperidoni Domperidon
Dopaminum Dopamiini Dopamin
Dopexamini hydrochloridum Dopeksamiinihydrokloridi Dopexaminhydroklorid
Dosulepinum Dosulepiini Dosulepin
Doxacurii chloridum Doksakuriumkloridi Doxakuriumklorid
Doxapramum Doksapraami Doxapram
Doxazosinum Doksatsosiini Doxazosin
Doxepinum Doksepiini Doxepin
Doxorubicinum Doksorubisiini Doxorubicin
Doxycyclinum Doksisykliini Doxycyclin
Droperidolum Droperidoli Droperidol
Dropropizinum Dropropitsiini Dropropizin
Dycloninum Dykloniini Dyklonin
Dydrogesteronum Dydrogesteroni Dydrogesteron
Econazolum Ekonatsoli Ekonazol
Ecothiopati iodidum Ekotiopaattijodidi Ekotiopatjodid
Ecothiopatum Ekotiopaatti Ekotiopat
Edrophonii chloridum Edrofoniumkloridi Edrofoniumklorid
Eflornithinum Eflornitiini Eflornitin
Emepronii bromidum Emeproniumbromidi Emeproniumbromid
Emepronium Emepronium Emepronium
Emetini hydrochloridum Emetiinihydrokloridi Emetinhydroklorid
Emetinum Emetiini Emetin
Emylcamatum Emylkamaatti Emylkamat
Enalaprilum Enalapriili Enalapril
Enbutramidum Enbutramidi Enbutramid
Enfluranum Enfluraani Enfluran
Enilconazolum Enilkonatsoli Enilkonazol
Enoxacinum Enoksasiini Enoxacin
Enoxaparinum natricum Enoksapariininatrium Enoxaparinnatrium
Enoximonum Enoksimoni Enoximon
Enprostilum Enprostiili Enprostil
Enrofloxacinum Enrofloksasiini Enrofloxacin
Epanololum Epanololi Epanalol
Ephedrinum Efedriini Efedrin
Epicillinum Episilliini Epicillin
Epimestrolum Epimestroli Epimestrol
Epinephrinum (= Adrenalinum) Epinefriini (= Adrenaliini) Epinefrin (= Adrenalin)
Epirubicinum Epirubisiini Epirubicin
Epoprostenolum Epoprostenoli Epoprostenol
Ergocristini phosphas Ergokristiinifosfaatti Ergokristinfosfat
Ergometrinum Ergometriini Ergometrin
Ergotaminum Ergotamiini Ergotamin
Eritrityli tetranitras Eritrityylitetranitraatti Eritrityltetranitrat
Erythromycinum Erytromysiini Erytromycin
Esmololum Esmololi Esmolol
Estazolamum Estatsolaami Estatzolam
Estradioli benzoas Estradiolibentsoaatti Estradiolbensoat
Estradioli valeras Estradiolivaleraatti Estradiolvalerat
Estradiolum Estradioli Estradiol
Estramustinum Estramustiini Estramustin
Estrioli succinas Estriolisuksinaatti Estriolsuccinat
Estriolum Estrioli Estriol
Estronum Estroni Estron
Etafedrinum Etafedriini Etafedrin
Etallobarbitalum Etallobarbitaali Etallobarbital
Etamivanum Etamivaani Etamivan
Etamsylatum Etamsylaatti Etamsylat
Etanautinum Etanautiini Etanautin
Ethacridini lactas Etakridiinilaktaatti Etakridinlaktat
Ethambutoli hydrochloridum Etambutolihydrokloridi Etambutolhydroklorid
Ethambutolum Etambutoli Etambutol
Ethchlorvynol Etkloorivinoli Etklorvinol
Ethenzamidum Etentsamidi Etenzamid
Ethinamatum Etinamaatti Etinamat
Ethinylestradiolum Etinyyliestradioli Etinylestradiol
Ethionamidum Etionamidi Etionamid
Ethisteronum Etisteroni Etisteron
Ethosuximidum Etosuksimidi Etosuximid
Ethotoinum Etotoiini Etotoin
Ethylestrenolum Etyyliestrenoli Etylestrenol
Ethyli chloridum Etyylikloridi Etylklorid
Ethylmorphini hydrochloridum Etyylimorfiinihydrokloridi Etylmorfinhydroklorid
Ethylmorphinum Etyylimorfiini Etylmorfin
Etidocainum Etidokaiini Etidokain
Etilefrinum Etilefriini Etilefrin
Etodolacum Etodolaakki Etodolac
Etodroxizinum Etodroksitsiini Etodroxizin
Etofenamatum Etofenamaatti Etofenamat
Etofyllini nicotinas Etofylliininikotinaatti Etofyllinnikotinat
Etofyllinum Etofylliini Etofyllin
Etomidatum Etomidaatti Etomidat
Etoposidum Etoposidi Etoposid
Etretinatum Etretinaatti Etretinat
Etulosum Etuloosi Etulos
Etybenzatropinum Etybentsatropiini Etybensatropin
Etynodiolum Etynodioli Etynodiol
Euflavinum Euflaviini Euflavin
Famotidinum Famotidiini Famotidin
Febantelum Febanteeli Febantel
Felbinacum Felbinaakki Felbinak
Felodipinum Felodipiini Felodipin
Felypressinum Felypressiini Felypressin
Femoxetini hydrochloridum Femoksetiinihydrokloridi Femoxetinhydroklorid
Fenbendazolum Fenbendatsoli Fenbendazol
Fenbufenum Fenbufeeni Fenbufen
Fencamfaminum Fenkamfamiini Fenkamfamin
Fenfluraminum Fenfluramiini Fenfluramin
Fenoprofenum Fenoprofeeni Fenoprofen
Fenoterolum Fenoteroli Fenoterol
Fenpipramidum Fenpipramidi Fenpipramid
Fenpipranum Fenpipraani Fenpipran
Fenprostalenum Fenprostaleeni Fenprostalen
Fentanylum Fentanyyli Fentanyl
Fenticonazoli nitras Fentikonatsolinitraatti Fentikonazolnitrat
Fenyramidolum Fenyramidoli Fenyramidol
Ferroglycini sulfas Ferroglysiinisulfaatti Ferroglycinsulfat
Fertirelini acetas Fertireliiniasetaatti Fertirelinacetat
Ferumoxsilum Ferumoksiili Ferumoxil
Filgrastimum Filgrastiimi Filgrastim
Finasteridum Finasteridi Finasterid
Flavoxatum Flavoksaatti Flavoxat
Flecainidi acetas Flekainidiasetaatti Flekainidacetat
Fleroxacinum Fleroksasiini Fleroxacin
Fluanisonum Fluanisoni Fluanison
Flubendazolum Flubendatsoli Flubendazol
Flucloroloni acetonidum Flukloroloniasetonidi Fluklorolonacetonid
Fluclorolonum Flukloroloni Fluklorolon
Flucloxacillinum Flukloksasilliini Flukloxacillin
Fluconazolum Flukonatsoli Flukonazol
Flucytosinum Flusytosiini Flucytosin
Fludarabinum Fludarabiini Fludarabin
Fludrocortisonum Fludrokortisoni Fludrokortison
Fludroxycortidum Fludroksikortidi Fludroxikortid
Flumazenilum Flumatseniili Flumazenil
Flumedroxonum Flumedroksoni Flumedroxon
Flumetasonum Flumetasoni Flumetason
Flumethrinum Flumetriini Flumetrin
Flunarizinum Flunaritsiini Flunarizin
Flunisolidum Flunisolidi Flunisolid
Flunitrazepamum Flunitratsepaami Flunitrazepam
Flunixinum Fluniksiini Flunixin
Fluocinolonum Fluosinoloni Fluocinolon
Fluocinonidum Fluosinonidi Fluocinonid
Fluocortinum Fluokortiini Fluokortin
Fluocortolonum Fluokortoloni Fluokortolon
Fluorometholonum Fluorometoloni Fluorometolon
Fluorouracilum Fluorourasiili Fluorourasil
Fluoxetinum Fluoksetiini Fluoxetin
Fluoxymesteronum Fluoksimesteroni Fluoximesteron
Flupentixolum Flupentiksoli Flupentixol
Fluperolonum Fluperoloni Fluperolon
Fluphenazinum Flufenatsiini Flufenazin
Fluprednidenum Fluprednideeni Flupredniden
Fluprednisolonum Fluprednisoloni Fluprednisolon
Flurazepamum Fluratsepaami Flurazepam
Flurbiprofenum Flurbiprofeeni Flurbiprofen
Fluspirilenum Fluspirileeni Fluspirilen
Flutamidum Flutamidi Flutamid
Fluticasoni propionas Flutikasonipropionaatti Flutikasonpropionat
Fluvoxamini maleas Fluvoksamiinimaleaatti Fluvoxaminmaleat
Formoteroli fumaras Formoterolifumaraatti Formoterolfumarat
Foscarnetum Foskarneetti Foskarnet
Fosfestrolum Fosfestroli Fosfestrol
Fosfomycinum Fosfomysiini Fosfomycin
Fosfonetum Fosfoneetti Fosfonet
Fosinoprilum natricum Fosinopriilinatrium Fosinoprilnatrium
Framycetinum Framysetiini Framycetin
Fumagillinum Fumagilliini Fumagillin
Furazolidonum Furatsolidoni Furazolidon
Furosemidum Furosemidi Furosemid
Gadodiamidum Gadodiamidi Gadodiamid
Gadoteridolum Gadoteridoli Gadoteridol
Gallaminum Gallamiini Gallamin
Gallopamilli hydrochloridum Gallopamillihydrokloridi Gallopamilhydroklorid
Gammaglobulinum humanum Ihmisen gammaglobuliini Humant gammaglobulin
Ganciclovirum Gansikloviiri Gancyklovir
Gemeprostum Gemeprosti Gemeprost
Gemfibrozilum Gemfibrotsiili Gemfibrozil
Gentamicinum Gentamisiini Gentamicin
Gestodenum Gestodeeni Gestoden
Gestonoronum Gestonoroni Gestonoron
Gestrinonum Gestrinoni Gestrinon
Glibenclamidum Glibenklamidi Glibenklamid
Glibornuridum Glibornuridi Glibornurid
Gliclazidum Gliklatsidi Gliklazid
Glipizidum Glipitsidi Glipizid
Gliquidonum Glikidoni Glikidon
Glucagonum Glukagoni Glukagon
Glutethimidum Glutetimidi Glutetimid
Glyceryli nitras Glyseryylinitraatti Glycerylnitrat
Glycoli salicylas Glykolisalisylaatti Glykolsalicylat
Glycopyrronii bromidum Glykopyrroniumbromidi Glykopyrroniumbromid
Glycopyrronium Glykopyrronium Glykopyrronium
Glycosaminoglycanpolysulfas Glykosamiiniglykaanipolysulfaatti Glykosaminglykanpolysulfat
Glymidinum Glymidiini Glymidin
Gonadorelinum Gonadoreliini Gonadorelin
Gonadotropinum chorionicum Koriongonadotropiini Koriongonadotropin
Gonadotropinum sericum Seerumigonadotropiini Serumgonadotropin
Goserelinum Gosereliini Goserelin
Gramicidinum Gramisidiini Gramicidin
Granisetroni hydrochloridum Granisetronihydrokloridi Granisetronhydroklorid
Griseofulvinum Griseofulviini Griseofulvin
Guaifenesinum Guaifenesiini Guaifenesin
Guanabenzum Guanabentsi Guanabens
Guanethidinum Guanetidiini Guanetidin
Guanfacinum Guanfasiini Guanfacin
Guanoclorum Guanokloori Guanoklor
Guanoxanum Guanoksaani Guanoxan
Hachimycinum Hakimysiini Hakimycin
Halazepamum Halatsepaami Halazepam
Halcinonidum Halsinonidi Halcinonid
Halometasonum Halometasoni Halometason
Haloperidolum Haloperidoli Haloperidol
Haloproginum Haloprogiini Haloprogin
Halothanum Halotaani Halotan
Heminum Hemiini Hemin
Heparinum Hepariini Heparin
Heptabarbitalum Heptabarbitaali Heptabarbital
Hesperidinum Hesperidiini Hesperidin
Hexachlorophenum Heksaklorofeeni Hexaklorofen
Hexapropymatum Heksapropymaatti Hexapropymat
Hexobarbitalum Heksobarbitaali Hexobarbital
Hexocyclium Heksosyklium Hexocyklium
Hexoprenalinum Heksoprenaliini Hexoprenalin
Hexylnicotinatum Heksyylinikotinaatti Hexylnikotinat
Hexylresorcinolum Heksyyliresorsinoli Hexylresorcinol
Histamini dihydrochloridum Histamiinidihydrokloridi Histamindihydroklorid
Histaminum Histamiini Histamin
Histapyrrodinum Histapyrrodiini Histapyrrodin
Homatropini methylbromidum Homatropiinimetyylibromidi Homatropinmetylbromid
Homatropinum Homatropiini Homatropin
Hyaluronidasum Hyaluronidaasi Hyaluronidas
Hydralazinum Hydralatsiini Hydralazin
Hydrochlorothiazidum Hydroklooritiatsidi Hydroklortiazid
Hydrocodonum Hydrokodoni Hydrokodon
Hydrocortisonum Hydrokortisoni Hydrokortison
Hydroflumethiazidum Hydroflumetiatsidi Hydroflumetiazid
Hydromorphonum Hydromorfoni Hydromorfon
Hydrotalcitum Hydrotalsiitti Hydrotalcit
(N)-Hydroxyaethylprometazinum (N)-Hydroksietyyliprometatsiini (N)-Hydroxietylprometazin
2-Hydroxy-3-chlorcymolum 2-Hydroksi-3-kloorisymoli 2-Hydroxi-3-klorcymol
Hydroxyaethyli salicylas Hydroksietyylisalisylaatti Hydroxietylsalicylat
Hydroxyamphetaminum Hydroksiamfetamiini Hydroxiamfetamin
Hydroxycarbamidum Hydroksikarbamidi Hydroxikarbamid
Hydroxychloroquinum Hydroksiklorokiini Hydroxiklorokin
Hydroxycobalaminum Hydroksikobalamiini Hydroxikobalamin
Hydroxyprogesteronum Hydroksiprogesteroni Hydroxiprogesteron
Hydroxyzinum Hydroksitsiini Hydroxizin
Hyoscyaminum Hyoskyamiini Hyoscyamin
Ibopamini hydrochloridum Ibopamiinihydrokloridi Ibopaminhydroklorid
Ibuprofenum Ibuprofeeni Ibuprofen
Ichthammolum Iktammoli Iktammol
Idarubicini hydrochloridum Idarubisiinihydrokloridi Idarubicinhydroklorid
Idoxuridinum Idoksuridiini Idoxuridin
Ifosfamidum Ifosfamidi Ifosfamid
Iloprostum Iloprosti Iloprost
Imipenemum Imipeneemi Imipenem
Imipramini oxidum Imipramiinioksidi Imipraminoxid
Imipraminum Imipramiini Imipramin
Immunoglobulinum Immunoglobuliini Immunoglobulin
Indapamidum Indapamidi Indapamid
Indometacinum Indometasiini Indometacin
Indoraminum Indoramiini Indoramin
Inosinum Inosiini Inosin
Inositoli nicotinas Inositolinikotinaatti Inositolnikotinat
Inositolum Inositoli Inositol
Insulinum Insuliini Insulin
Interferonum Interferoni Interferon
Iodamidum Jodiamidi Jodamid
Iodixanolum Jodiksanoli Jodixanol
Iofendylatum Jofendylaatti Jofendylat
Iohexolum Joheksoli Johexol
Iopamidolum Jopamidoli Jopamidol
Iopentolum Jopentoli Jopentol
Iopromidum Jopromidi Jopromid
Iopydolum Jopydoli Jopydol
Iotrolanum Jotrolaani Jotrolan
Ioversolum Joversoli Joversol
Ipratropii bromidum Ipratropiumbromidi Ipratropiumbromid
Iprazochromum Ipratsokromi Iprazokrom
Iprindolum Iprindoli Iprindol
Isoaminilum Isoaminiili Isoaminil
Isocarboxazidum Isokarboksatsidi Isokarboxazid
Isoconazolum Isokonatsoli Isokonazol
Isoetarinum Isoetariini Isoetarin
Isoflupredonum Isoflupredoni Isoflupredon
Isofluranum Isofluraani Isofluran
Isoniazidum Isoniatsidi Isoniazid
Isoprenalinum Isoprenaliini Isoprenalin
Isopropamidi bromidum Isopropamidibromidi Isopropamidbromid
Isopropamidum Isopropamidi Isopropamid
2-Isopropoxyphenyl-N-methyl 2-Isopropoksifenyyli-N-metyyli- 2-Isopropoxifenyl-N-metyl-
carbamas karbamaatti karbamat
Isopropyli nicotinas Isopropyylinikotinaatti Isopropylnikotinat
Isosorbidi dinitras Isosorbididinitraatti Isosorbiddinitrat
Isothipendylum Isotipendyyli Isotipendyl
Isotretinoinum Isotretinoiini Isotretinoin
Isoxicamum Isoksikaami Isoxikam
Isoxsuprinum Isoksupriini Isoxuprin
Isradipinum Isradipiini Isradipin
Itraconazolum Itrakonatsoli Itrakonazol
Itramini tosilas Itramiinitosilaatti Itramintosilat
Ivermectinum Ivermektiini Ivermektin
Kalii bromidum Kaliumbromidi Kaliumbromid
Kalii canrenoas Kaliumkanrenoaatti Kaliumkanrenoat
Kalii clavulanas Kaliumklavulanaatti Kaliumklavulanat
Kalii clorazepas Kaliumkloratsepaatti Klaiumklorazepat
Kalii iodidum Kaliumjodidi Kaliumjodid
Kalii salicylas Kaliumsalisylaatti Kaliumsalicylat
Kalii sulfoguajacolas Kaliumsulfoguajakolaatti Kaliumsulfoguajakolat
Kallidinogenasum Kallidinogenaasi Kallidinogenas
Kanamycinum Kanamysiini Kanamycin
Ketaminum Ketamiini Ketamin
Ketanserinum Ketanseriini Ketanserin
Ketazolamum Ketatsolaami Ketazolam
Ketobemidonum Ketobemidoni Ketobemidon
Ketoconazolum Ketokonatsoli Ketokonazol
Ketoprofenum Ketoprofeeni Ketoprofen
Ketorolacum trometamolum Ketorolaakkitrometamoli Ketorolaktrometamol
Ketotifenum Ketotifeeni Ketotifen
Kiniofonum Kiniofoni Kiniofon
Labetalolum Labetaloli Labetalol
Lacidipinum Lasidipiini Lacidipin
Lactulosum Laktuloosi Laktulos
Lamotriginum Lamotrigiini Lamotrigin
Lanatosidum C Lanatosidi C Lanatosid C
Lansoprazolum Lansopratsoli Lansoprazol
Latamoxefum dinatricum Latamoksefidinatrium Latamoxefidinatrium
Lenograstimum Lenograstiimi Lenograstim
Leuprorelini acetas Leuproreliiniasetaatti Leuprorelinacetat
Levamisolum Levamisoli Levamisol
Levobunololi hydrochloridum Levobunololihydrokloridi Levobunololhydroklorid
Levocabastinum Levokabastiini Levokabastin
Levocarnitinum Levokarnitiini Levokarnitin
Levodopum Levodopa Levodopa
Levomepromazinum Levomepromatsiini Levomepromazin
Levonorgestrelum Levonorgestreeli Levonorgestrel
Levothyroxinum natricum Levotyroksiininatrium Levotyroxinnatrium
Lidocainum Lidokaiini Lidokain
Lincomycinum Linkomysiini Linkomycin
Liothyroninum natricum Liotyroniininatrium Liotyroninnatrium
Lisinoprilum Lisinopriili Lisinopril
Lisuridi hydrogenomaleas Lisuridivetymaleaatti Lisuridvätemaleat
Lithii carbonas Litiumkarbonaatti Litiumkarbonat
Lithii citras Litiumsitraatti Litiumcitrat
Lodoxamidum Lodoksamidi Lodoxamid
Lofepraminum Lofepramiini Lofepramin
Lomustinum Lomustiini Lomustin
Lonazolacum calcicum Lonatsolaakkikalsium Lonazolakkalcium
Loperamidum Loperamidi Loperamid
Loprazolamum Lopratsolaami Loprazolam
Loratadinum Loratadiini Loratadin
Lorazepamum Loratsepaami Lorazepam
Lorcainidum Lorkainidi Lorkainid
Lormetazepamum Lormetatsepaami Lormetazepam
Lovastatinum Lovastatiini Lovastatin
Loxapinum Loksapiini Loxapin
Luprostiolum Luprostioli Luprostiol
Lupulinum Lupuliini Lupulin
Lycinum acetylsalicylicum Lysiiniasetyylisalisylaatti Lysinacetylsalicylat
Lymecyclinum Lymesykliini Lymecyklin
Lynestrenolum Lynestrenoli Lynestrenol
Lypressinum Lypressiini Lypressin
Mafenidum Mafenidi Mafenid
Mafosfamidum Mafosfamidi Mafosfamid
Magaldratum Magnesiumaluminiumhydroksidi Magnesiumaluminiumhydroxid
Maprotilinum Maprotiliini Maprotilin
Mazindolum Matsindoli Mazindol
Mebendazolum Mebendatsoli Mebendazol
Mebeverinum Mebeveriini Mebeverin
Mecamylaminum Mekamyyliamiini Mekamylamin
Mecillinamum Mesillinaami Mecillinam
Meclocyclinum Meklosykliini Meklocyklin
Meclozinum Meklotsiini Meklozin
Medazepamum Medatsepaami Medazepam
Medetomidini hydrochloridum Medetomidiinihydrokloridi Medetomidinhydroklorid
Medrogestonum Medrogestoni Medrogeston
Medroxyprogesteronum Medroksiprogesteroni Medroxiprogesteron
Mefloquinum Meflokiini Meflokin
Mefrusidum Mefrusidi Mefrusid
Megestrolum Megestroli Megestrol
Megluminum Meglumiini Meglumin
Meladrazinum Meladratsiini Meladrazin
Melitracenum Melitraseeni Melitracen
Melperonum Melperoni Melperon
Melphalanum Melfalaani Melfalan
Menadioli natrii sulfas Menadiolinatriumsulfaatti Menadiolnatriumsulfat
Menadioni natrii bisulfis Menadioninatriumbisulfiitti Menadionnatriumbisulfit
Menbutonum Menbutoni Menbuton
Menotropinum Menotropiini Menotropin
Mepacrinum Mepakriini Mepakrin
Mepenzolati bromidum Mepentsolaattibromidi Mepenzolatbromid
Mepenzolatum Mepentsolaatti Mepenzolat
Mephenesinum Mefenesiini Mefenesin
Mephenytoinum Mefenytoiini Mefenytoin
Mepindololum Mepindololi Mepindolol
Mepivacainum Mepivakaiini Mepivakain
Meprobamatum Meprobamaatti Meprobamat
Meptazinolum Meptatsinoli Meptazinol
Mepyraminum Mepyramiini Mepyramin
Mequitazinum Mekitatsiini Mekitazin
Mercaptopurinum Merkaptopuriini Merkaptopurin
Mersalylum Mersalyyli Mersalyl
Mescalinum Meskaliini Meskalin
Mesnum Mesna Mesna
Mesoridazinum Mesoridatsiini Mesoridazin
Mesterolonum Mesteroloni Mesterolon
Mestranolum Mestranoli Mestranol
Mesulfenum Mesulfeeni Mesulfen
Mesuximidum Mesuksimidi Mesuximid
Metabutethaminum Metabutetamiini Metabutetamin
Metacyclinum Metasykliini Metacyklin
Metamizolum natricum Metamitsolinatrium Metamizolnatrium
Metandienonum Metandienoni Metandienon
Metaraminolum Metaraminoli Metaraminol
Metenolonum Metenoloni Metenolon
Metergolinum Metergoliini Metergolin
Metforminum Metformiini Metformin
Methadonum Metadoni Metadon
Methallenestrilum Metallenestriili Metallenöstril
Methamphetaminum Metamfetamiini Metamfetamin
Methanthelinum Metanteliini Metantelin
Methaqualonum Metakvaloni Metakvalon
Metharbitalum Metarbitaali Metarbital
Methdilazinum Metdilatsiini Metdilazin
Methenaminum Metenamiini Metenamin
Methiodalum Metiodaali Metiodal
Methocarbamolum Metokarbamoli Metokarbamol
Methohexitalum Metoheksitaali Metohexital
Methoserpidinum Metoserpidiini Metoserpidin
Methotrexatum Metotreksaatti Metotrexat
Methoxalenum Metoksaleeni Metoxalen
Methoxaminum Metoksamiini Metoxamin
Methoxyfluranum Metoksifluraani Metoxifluran
Methoxyphenaminum Metoksifenamiini Metoxifenamin
Methoxypsoralenum Metoksipsoraleeni Metoxipsoralen
Methyclothiazidum Metyklotiatsidi Metyklotiazid
Methylatropini bromidum Metyyliatropiinibromidi Metylatropinbromid
Methylatropinum Metyyliatropiini Metylatropin
Methyldigoxinum Metyylidigoksiini Metyldigoxin
Methyldopum Metyylidopa Metyldopa
Methylergometrinum Metyyliergometriini Metylergometrin
Methylestrenolonum Metyyliestrenoloni Metylöstrenolon
Methyli nicotinas Metyylinikotinaatti Metylnikotinat
Methyli salicylas Metyylisalisylaatti Metylsalicylat
Methylpentynolum Metyylipentynoli Metylpentynol
Methylphenidatum Metyylifenidaatti Metylfenidat
Methylphenobarbitalum Metyylifenobarbitaali Metylfenobarbital
Methylprednisolonum Metyyliprednisoloni Metylprednisolon
Methylpropylpropanedioli dinitras Metyylipropyylipropaanidiolidinitraatti Metylpropylpropandioldinitrat
Methylrosanilinii chloridum Metyylirosaniliniumkloridi Metylrosaniliniumklorid
Methylrosanilinum Metyylirosaniliini Metylrosanilin
Methylscopolamini nitras Metyyliskopolamiininitraatti Metylskopolaminnitrat
Methylscopolaminum Metyyliskopolamiini Metylskopolamin
Methyltestosteronum Metyylitestosteroni Metyltestosteron
Methylthioninum Metyylitioniini Metyltionin
Methylthiouracilum Metyylitiourasiili Metyltiouracil
Methyprylonum Metypryloni Metyprylon
Methysergidum Metysergidi Metysergid
Meticillinum Metisilliini Meticillin
Metildigoxinum Metildigokiini (= Metyylidigoksiini) Metildigoxin (= Metyldigoxin)
Metirosinum Metirosiini Metirosin
Metisazonum Metisatsoni Metisazon
Metixenum Metikseeni Metixen
Metoclopramidum Metoklopramidi Metoklopramid
Metocurini iodidum Metokuriinijodidi Metokurinjodid
Metolazonum Metolatsoni Metolazon
Metoprololum Metoprololi Metoprolol
Metrifonatum Metrifonaatti Metrifonat
Metrizamidum Metritsamidi Metrizamid
Metronidazolum Metronidatsoli Metronidazol
Metyraponum Metyraponi Metyrapon
Mexiletinum Meksiletiini Mexiletin
Mezlocillinum Metslosilliini Mezlocillin
Mianserinum Mianseriini Mianserin
Miconazolum Mikonatsoli Mikonazol
Midazolamum Midatsolaami Midazolam
Minocyclinum Minosykliini Minocyklin
Minoxidilum Minoksidiili Minoxidil
Misoprostolum Misoprostoli Misoprostol
Mithramycinum Mitramysiini Mitramycin
Mitoguazonum Mitoguatsoni Mitoguazon
Mitomycinum Mitomysiini Mitomycin
Mitopodozidum Mitopodotsidi Mitopodozid
Mitotanum Mitotaani Mitotan
Mitoxantronum Mitoksantroni Mitoxantron
Mivacurii chloridum Mivakuriumkloridi Mivakuriumklorid
Moclobemidum Moklobemidi Moklobemid
Mofebutazonum Mofebutatsoni Mofebutazon
Molgramostimum Molgramostiimi Molgramostim
Molindonum Molindoni Molindon
Molsidominum Molsidomiini Molsidomin
Mometasoni furoas Mometasonifuroaatti Mometasonfuroat
Monoxerutinum Monokserutiini Monoxerutin
Moperonum Moperoni Moperon
Moracizini hydrochloridum Morasitsiinihydrokloridi Moracizinhydroklorid
Morantelum Moranteli Morantel
Moroxydinum Moroksidiini Moroxidin
Morphini hydrochloridum Morfiinihydrokloridi Morfinhydroklorid
Morphinum Morfiini Morfin
Morpholini salicylas Morfoliinisalisylaatti Morfolinsalicylat
Motretinidum Motretinidi Motretinid
Moxaverinum Moksaveriini Moksaverin
Mupirocinum Mupirosiini Mupirocin
Mustinum Mustiini Mustin
Muzoliminum Mutsolimiini Muzolimin
Nabilonum Nabiloni Nabilon
Nabumetonum Nabumetoni Nabumeton
Nadololum Nadololi Nadolol
Nafarelini acetas Nafareliiniasetaatti Nafarelinacetat
Nafcillinum natricum Nafsilliininatrium Nafcillinnatrium
Nalbufinum Nalbufiini Nalbufin
Nalorphinum Nalorfiini Nalorfin
Naloxonum Naloksoni Naloxon
Naltrexoni hydrochloridum Naltreksonihydrokloridi Naltrexonhydroklorid
Nandrolonum Nandroloni Nandrolon
Naphazolinum Nafatsoliini Nafazolin
Naproxenum Naprokseeni Naproxen
Narcobarbitalum Narkobarbitaali Narkobarbital
Natamycinum Natamysiini Natamycin
Natrii amidotrizoas Natriumamidotritsoaatti Natriumamidotrizoat
Natrii aminosalicylas Natriumaminosalisylaatti Natriumaminosalicylat
Natrii apolas Natriumapolaatti Natriumapolat
Natrii aurothiomalas Natriumaurotiomalaatti Natriumaurotiomalat
Natrii aurotiosulphas Natriumaurotiosulfaatti Natriumaurotiosulfat
Natrii bromidum Natriumbromidi Natriumbromid
Natrii cilastatinas Natriumsilastatinaatti Natriumsilastatinat
Natrii hyaluronas Natriumhyaluronaatti Natriumhyaluronat
Natrii iopodas Natriumjopodaatti Natriumjopodat
Natrii ioxaglas Natriumjoksaglaatti Natriumjoxaglat
Natrii layrylsulfoacetas Natriumlauryylisulfoasetaatti Natriumlaurylsulfoacetat
Natrii monofluorophosphas Natriummonofluorifosfaatti Natriummonofluorfosfat
Natrii morrhuas Natriummorruaatti Natriummorruat
Natrii nitroprussicum Natriumnitroprussidi Natriumnitroprussid
Natrii pentosanpolysulphas Natriumpentosaanipolysulfaatti Natriumpentosanpolysulfat
Natrii picosulfas Natriumpikosulfaatti Natriumpikosulfat
Natrii polystyrensulfonas Natriumpolystyreenisulfonaatti Natriumpolystyrensulfonat
Natrii salicylas Natriumsalisylaatti Natriumsalicylat
Natrii stibogluconas Natriumstiboglukonaatti Natriumstiboglukonat
Natrii tetradecylis sulfas Natriumtetradesyylisulfaatti Natriumtetradecylsulfat
Natriumchromoglicat Natriumkromoglikaatti Natriumkromoglikat
Nedocromilum natricum Nedokromiilinatrium Nedokromilnatrium
Neomycinum Neomysiini Neomycin
Neostigmini bromidum Neostigmiinibromidi Neostigminbromid
Neostigmini metilsulfas Neostigmiinimetilsulfaatti Neostigminmetilsulfat
Neostigminum Neostigmiini Neostigmin
Netilmicinum Netilmisiini Netilmicin
Nialamidum Nialamidi Nialamid
Nicardipini hydrochloridum Nikardipiinihydrokloridi Nikardipinhydroklorid
Niceritrolum Nikeritroli Niceritrol
Nicethamidum Niketamidi Nicetamid
Niclofolanum Niklofolaani Niklofolan
Niclosamidum Niklosamidi Niklosamid
Nicofuranosum Nikofuranoosi Nikofuranos
Nicomorphinum Nikomorfiini Nikomorfin
Nicotinum Nikotiini Nikotin
Nicotinylmethylamidum Nikotinyylimetyyliamidi Nikotinylmetylamid
Nifedipinum Nifedipiini Nifedipin
Nifuratelum Nifurateeli Nifuratel
Nifuroquinum Nifurokiini Nifurokin
Nilutamidum Nilutamidi Nilutamid
Nimodipinum Nimodipiini Nimodipin
Nimustini hydrochloridum Nimustiinihydrokloridi Nimustinhydroklorid
Nisoldipinum Nisoldipiini Nisoldipin
Nitrazepamum Nitratsepaami Nitrazepam
Nitrendipinum Nitrendipiini Nitrendipin
Nitrofurantoinum Nitrofurantoiini Nitrofurantoin
Nitrofurazonum Nitrofuratsoni Nitrofurazon
Nitroprussidum Nitroprussidi Nitroprussid
Nitroscanatum Nitroskanaatti Nitroskanat
Nizatidinum Nitsatidiini Nizatidin
Nomifensinum Nomifensiini Nomifensin
Nonoxinolum Nonoksinoli Nonoxinol
Norepinephrinum Norepinefriini Norepinefrin
(= Noradrenalinum) (= Noradrenaliini) (= Noradrenalin)
Norethisteronum Noretisteroni Noretisteron
Noretynodrelum Noretynodreeli Noretynodrel
Norfenefrinum Norfenefriini Norfenefrin
Norfloxacinum Norfloksasiini Norfloxacin
Norgestimatum Norgestimaatti Norgestimat
Norgestrelum Norgestreeli Norgestrel
Normethadonum Normetadoni Normetadon
Nortriptylinum Nortriptyliini Nortriptylin
Noscapinum Noskapiini Noskapin
Novobiocinum Novobiosiini Novobiosin
Nystatinum Nystatiini Nystatin
Obidoximum Obidoksiimi Obidoxim
Octotiaminum Oktotiamiini Oktotiamin
Octreotidum Oktreotidi Octreotid
Ofloxacinum Ofloksasiini Ofloxacin
Oleandomycinum Oleandomysiini Oleandomycin
Olsalazinum Olsalatsiini Olsalazin
Omeprazolum Omepratsoli Omeprazol
Ondansetronum Ondansetroni Ondansetron
Opipramolum Opipramoli Opipramol
Orciprenalinum Orsiprenaliini Orciprenalin
Orgoteinum Orgoteiini Orgotein
Ornidazolum Ornidatsoli Ornidazol
Orphenadrinum Orfenadriini Orfenadrin
Ouabainum Ouabaiini Ouabain
Oxacillinum Oksasilliini Oxacillin
Oxaprozinum Oksaprotsiini Oxaprozin
Oxatomidum Oksatomidi Oxatomid
Oxazepamum Oksatsepaami Oxazepam
Oxcarbazepinum Okskarbatsepiini Oxcarbazepin
Oxedrini tartras Oksedriinitartraatti Oxedrintartrat
Oxedrinum Oksedriini Oxedrin
Oxeladinum Okseladiini Oxeladin
Oxetacainum Oksetakaiini Oxetakain
Oxichinolini sulfas Oksikinoliinisulfaatti Oxikinolinsulfat
Oxiconazolum Oksikonatsoli Oxikonazol
Oxiracetamum Oksirasetaami Oxracetam
Oxitropii bromidum Oksitropiumbromidi Oxitropiumbromid
Oxolaminum Oksolamiini Oxolamin
Oxprenololum Oksprenololi Oxprenolol
Oxybuprocainum Oksibuprokaiini Oxibuprokain
Oxybutynini hydrochloridum Oksibutyniinihydrokloridi Oxibutyninhydroklorid
Oxycinchophenum Oksisinkofeeni Oxycinkofen
Oxycodonum Oksikodoni Oxikodon
Oxyfedrinum Oksifedriini Oxifedrin
Oxymetazolinum Oksimetatsoliini Oximetazolin
Oxymetholonum Oksimetoloni Oximetolon
Oxypertinum Oksipertiini Oxipertin
Oxyphenbutazonum Oksifenbutatsoni Oxifenbutazon
Oxyphencycliminum Oksifensyklimiini Oxifencyklimin
Oxyphenonum Oksifenoni Oxyfenon
Oxyquinolinum Oksikinoliini Oxikinolin
Oxytetracyclinum Oksitetrasykliini Oxitetracyklin
Oxytocinum Oksitosiini Oxytocin
Paclitaxelum Paklitakseli Paklitaxel
Pamidronatum dinatricum Pamidronaattidinatrium Pamidronatdinatrium
Pancreatinum Pankreatiini Pankreatin
Pancreozymin Pankreotsymiini Pankreozymin
Pancuronii bromidum Pankuroniumbromidi Pankuroniumbromid
Pancuronium Pankuronium Pankuronium
Papaverini hydrochloridum Papaveriinihydrokloridi Papaverinhydroklorid
Papaverinum Papaveriini Papaverin
Paracetamolum Parasetamoli Paracetamol
Paraldehydum Paraldehydi Paraldehyd
Paramethadionum Parametadioni Parametadion
Paramethasonum Parametasoni Parametason
Paromomycinum Paromomysiini Paromomycin
Paroxetinum Paroksetiini Paroxetin
Pecilocinum Pesilosiini Pecilocin
Pefloxacinum Pefloksasiini Pefloxacin
Pemolinum Pemoliini Pemolin
Penbutololum Penbutololi Penbutolol
Penfluridolum Penfluridoli Penfluridol
Penicillaminum Penisillamiini Penicillamin
Penicillinasum Penisillinaasi Penicillinas
Pentaerithrityli tetranitras Pentaeritrityylitetranitraatti Pentaeritrityltetranitrat
Pentagastrinum Pentagastriini Pentagastrin
Pentamidini isetionas Pentamidiini-isetionaatti Pentamidinisetionat
Pentazocinum Pentatsosiini Pentazocin
Pentetrazolum Pentetratsoli Pentetrazol
Penthienatum Pentienaatti Pentienat
Pentifyllinum Pentifylliini Pentifyllin
Pentobarbitalum Pentobarbitaali Pentobarbital
Pentoxifyllinum Pentoksifylliini Pentoxifyllin
Pentoxyverinum Pentoksiveriini Pentoxiverin
Pepsinum Pepsiini Pepsin
Perfloxacinum Perfloksasiini Perfloxacin
Pergolidum Pergolidi Pergolid
Periciazinum Perisiatsiini Periciazin
Perindoprilum Perindopriili Perindopril
Permethrinum Permetriini Permetrin
Perphenazinum Perfenatsiini Perfenazin
Pethidinum Petidiini Petidin
Phenacetinum Fenasetiini Fenacetin
Phenazocinum Fenatsosiini Fenazocin
Phenazoni salicylas Fenatsonisalisylaatti Fenazonsalicylat
Phenazonum Fenatsoni Fenazon
Phenazopyridinum Fenatsopyridiini Fenazopyridin
Phenelzinum Feneltsiini Fenelzin
Pheneticillinum Fenetisilliini Feneticillin
Phenforminum Fenformiini Fenformin
Phenglutarimidum Fenglutarimidi Fenglutarimid
Phenindaminum Fenindamiini Fenindamin
Phenindionum Fenindioni Fenindion
Pheniraminum Feniramiini Feniramin
Phenobarbitalum Fenobarbitaali Fenobarbital
Phenobarbitalum natricum Fenobarbitaalinatrium Fenobarbitalnatrium
Phenolsulfonphthaleinum Fenolisulfoniftaleiini Fenolsulfonftalein
Phenoperidinum Fenoperidiini Fenoperidin
Phenothiazinum Fentiatsiini Fentiazin
Phenoxybenzaminum Fenoksibentsamiini Fenoxibenzamin
Phenoxymethylpenicillinum Fenoksimetyylipenisilliini Fenoximetylpenicillin
Phenprobamatum Fenprobamaatti Fenprobamat
Phenprocoumonum Fenprokumoni Fenprokumon
Phensuximidum Fensuksimidi Fensuximid
Phenterminum Fentermiini Fentermin
Phentolaminum Fentolamiini Fentolamin
Phenylbutazonum Fenyylibutatsoni Fenylbutazon
Phenylephrinum Fenyyliefriini Fenylefrin
Phenylhydrargyri boras Fenyylimerkuriboraatti Fenylkvicksilverborat
Phenylhydrargyri nitras Fenyylimerkurinitraatti Fenylkvicksilvernitrat
Phenyli salicylas Fenyylisalisylaatti Fenylsalicylat
Phenylpropanolaminum Fenyylipropanoliamiini Fennylpropanolamin
Phenyltoloxaminum Fenyylitoloksamiini Fenyltoloxamin
Phenytoinum Fenytoiini Fenytoin
Pholcodinum Folkodiini Folkodin
Phthalylsulfathiazolum Ftalyylisulfatiatsoli Ftalylsulfatiazol
Physostigmini salicylas Fysostigmiinisalisylaatti Fysostigminsalicylat
Physostigminum Fysostigmiini Fysostigmin
Phytomenadionum Fytomenadioni Fytomenadion
Pilocarpini hydrochloridum Pilokarpiinihydrokloridi Pilokarpinhydroklorid
Pilocarpini nitras Pilokarpiininitraatti Pilokarpinnitrat
Pilocarpinum Pilokarpiini Pilokarpin
Pimozidum Pimotsidi Pimozid
Pinacidilum Pinasidiili Pinacidil
Pinaverii bromidum Pinaveriumbromidi Pinaveriumbromid
Pindololum Pindololi Pindolol
Pipamperonum Pipamperoni Pipamperon
Pipecuronii bromidum Pipekuroniumbromidi Pipekuroniumbromid
Pipenzolonum Pipentsoloni Pipenzolon
Piperacillinum Piperasilliini Piperacillin
Piperazinum Piperatsiini Piperazin
Piperidolatum Piperidolaatti Piperidolat
Piperylonum Piperyloni Piperylon
Pipotiazinum Pipotiatsiini Pipotiazin
Pipradrolum Pipradroli Pipradrol
Pirbuterolum Pirbuteroli Pirbuterol
Pirenzepinum Pirentsepiini Pirenzepin
Piretanidum Piretanidi Piretanid
Piritramidum Piritramidi Piritramid
Piroxicamum Piroksikaami Piroxikam
Pirprofenum Pirprofeeni Pirprofen
Pitofenonum Pitofenoni Pitofenon
Pivampicillinum Pivampisilliini Pivampicillin
Pivmecillinamum Pivmesillinaami Pivmecillinam
Pizotifenum Pitsotifeeni Pizotifen
Plasminum Plasmiini Plasmin
Podophyllotoxinum Podofyllotoksiini Podofyllotoxin
Poldinum Poldiini Poldin
Policresulenum Polikresuleeni Polikresulen
Polidocanolum Polidokanoli Polidokanol
Poloxamerum Poloksameeri Poloxamer
Polyestradioli phosphas Polyestradiolifosfaatti Polyestradiolfosfat
Polymyxinum Polymyksiini Polymyxin
Polynoxylinum Polynoksyliini Polynoxylin
Polyporphyrinum Polyporfyriini Polyporfyrin
Polystyrensulphonatum Polystyreenisulfonaatti Polystyrensulfonat
Polythiazidum Polytiatsidi Polytiazid
Polyvidoni iodum Polyvidonijodi Polyvidonjod
Practololum Praktololi Praktolol
Pralidoximi mesilas Pralidoksiimimesilaatti Pralidoximmesilat
Pralidoximum Pralidoksiimi Pralidoxim
Pramocainum Pramokaiini Pramokain
Pramoxini hydrochloridum Pramoksiinihydrokloridi Pramoxinhydroklorid
Pravastatinum natricum Pravastatiininatrium Pravastatinnatrium
Prazepamum Pratsepaami Prazepam
Praziquantelum Pratsikvanteli Prazikvantel
Prazosinum Pratsosiini Prazosin
Prednicarbatum Prednikarbaatti Prednikarbat
Prednimustinum Prednimustiini Prednimustin
Prednisolonum Prednisoloni Prednisolon
Prednisonum Prednisoni Prednison
Prednylidenum Prednilideeni Prednyliden
Prenalterolum Prenalteroli Prenalterol
Prenylaminum Prenyyliamiini Prenylamin
Prilocainum Prilokaiini Prilokain
Primaquinum Primakiini Primakin
Primidonum Primidoni Primidon
Probenecidum Probenesidi Probenecid
Procainamidum Prokaiiniamidi Prokainamid
Procainum Prokaiini Prokain
Procarbazinum Prokarbatsiini Prokarbazin
Procateroli hydrochloridum Prokaterolihydrokloridi Prokaterolhydroklorid
Prochlorperazinum Proklooriperatsiini Proklorperazin
Procyclidinum Prosyklidiini Procyklidin
Profenaminum Profenamiini Profenamin
Progesteronum Progesteroni Progesteron
Proguanilum Proguaniili Proguanil
Proligestonum Proligestoni Proligeston
Prolintanum Prolintaani Prolintan
Promazinum Promatsiini Promazin
Promethazinum Prometatsiini Prometazin
Propafenonum Propafenoni Propafenon
Propamidinum Propamidiini Propamidin
Propanthelini bromidum Propanteliinibromidi Propantelinbromid
Propanthelinum Propanteliini Propantelin
Propatylnitratum Propatyylinitraatti Propatylnitrat
Propentofyllinum Propentofylliini Propentofyllin
Propicillinum Propisilliini Propicillin
Propiomazinum Propiomatsiini Propiomazin
Propofolum Propofoli Propofol
Propranololum Propranololi Propranolol
Propyliodonum Propyylijodoni Propyljodon
Propylthiouracilum Propyylitiourasiili Propyltiouracil
Propyphenazonum Propyfenatsoni Propyfenazon
Proquazonum Prokvatsoni Prokvazon
Proscillaridinum Prokillaridiini Prokillaridin
Prostacyclinum Prostasykliini Prostacyklin
Protamini sulfas Protamiinisulfaatti Protaminsulfat
Protionamidum Protionamidi Protionamid
Protirelinum Protireliini Protirelin
Protriptylinum Protriptyliini Protriptylin
Proxymetacainum Proksimetakaiini Proximetakain
Proxyphyllinum Proksifylliini Proxifyllin
Pseudoephedrinum Pseudoefedriini Pseudoefedrin
Psilocybinum Psilosybiini Psilocybin
Pyrantelum Pyranteeli Pyrantel
Pyrazinamidum Pyratsiiniamidi Pyrazinamid
Pyridostigmini bromidum Pyridostigmiinibromidi Pyridostigminbromid
Pyridostigminum Pyridostigmiini Pyridostigmin
Pyridylcarbinolum Pyridyylikarbinoli Pyridylkarbinol
Pyrimethaminum Pyrimetamiini Pyrimetamin
Pyrithyldionum Pyrityylidioni Pyrityldion
Pyrrobutaminum Pyrrobutamiini Pyrrobutamin
Pyrvinum Pyrviini Pyrvin
Quazepamum Kvatsepaami Kvazepam
Quinaprilum Kinapriili Kinapril
Quinagolidum Kinagolidi Kinagolid
Quinethazonum Kinetatsoni Kinetazon
Quingestanolum Kingestanoli Kingestanol
Quinisocainum Kinisokaiini Kinisokain
Ramiprilum Ramipriili Ramipril
Ranitidinum Ranitidiini Ranitidin
Raubasinum Raubasiini Raubasin
Raubinum Raubiini Raubin
Razoxanum Ratsoksaani Razoxan
Remoxipridi hydrochloridum Remoksipridihydrokloridi Remoxipridhydroklorid
Reposalum Reposaali Reposal
Rescinnaminum Resinnamiini Rescinnamin
Reserpinum Reserpiini Reserpin
Ribavirinum Ribaviriini Ribavirin
Rifabutinum Rifabutiini Rifabutin
Rifampicinum Rifampisiini Rifampicin
Rifamycinum Rifamysiini Rifamycin
Rimantadinum Rimantadiini Rimantadin
Rimazolii metilsulfas Rimatsoliummetilsulfaatti Rimazoliummetilsulfat
Rimazolium Rimatsolium Rimazolium
Rimiterolum Rimiteroli Rimiterol
Risperidonum Risperidoni Risperidon
Ritodrinum Ritodriini Ritodrin
Rolitetracyclinum Rolitetrasykliini Rolitetracyklin
Rosoxacinum Rosoksasiini Rosoxacin
Roxatidini acetas hydrochloricus Roksatidiiniasetaattihydrokloridi Roxatidinacetathydroklorid
Roxithromycinum Roksitromysiini Roxitromycin
Rutosidum Rutosidi Rutosid
Salazosulfapyridinum Salatsosulfapyridiini Salazosulfapyridin
Salbutamolum Salbutamoli Salbutamol
Salicylamidum Salisyyliamidi Salicylamid
Salmeterolum Salmeteroli Salmeterol
Santoninum Santoniini Santonin
Scopolamini hydrobromidum Skopolamiinihydrobromidi Skopolaminhydrobromid
Scopolaminum Skopolamiini Skopolamin
Secobarbitalum Sekobarbitaali Secobarbital
Secretinum Sekretiini Sekretin
Selegilinum Selegiliini Selegilin
Seleni disulfidum Seleenidisulfidi Selendisulfid
Semustinum Semustiini Semustin
Sennosidum Sennosidi Sennocid
Sermorelinum Sermoreliini Sermorelin
Sertralinum Sertraliini Sertralin
Simvastatinum Simvastatiini Simvastatin
Sincalidum Sinkalidi Sinkalid
Sisomicinum Sisomisiini Sisomicin
Sobrerolum Sobreroli Sobrerol
Somatostatini acetas Somatostatiiniasetaatti Somatostatinacetat
Somatropinum Somatropiini Somatropin
Sotalolum Sotaloli Sotalol
Spectinomycinum Spektinomysiini Spektinomycin
Spiramycinum Spiramysiini Spiramycin
Spiraprili hydrochloridum Spirapriilihydrokloridi Spiraprilhydroklorid
Spironolactonum Spironolaktoni Spironolakton
Stanozololum Stanotsololi Stanozolol
Streptodornasum Streptodornaasi Streptodornas
Streptoduocinum Streptoduosiini Streptoduocin
Streptokinasum Streptokinaasi Streptokinas
Streptomycinum Streptomysiini Streptomycin
Streptozocinum Streptotsosiini Streptozosin
Strychnini glycerylphosphas Strykniiniglyseryylifosfaatti Strykninglycerylfosfat
Strychnini nitras Strykniininitraatti Strykninnitrat
Styramatum Styramaatti Styramat
Succinylsulfathiazolum Suksinyylisulfatiatsoli Succinylsulfatiazol
Sucralfatum Sukralfaatti Sukralfat
Sufentanilum Sufentaniili Sufentanil
Sulbactamum Sulbaktaami Sulbaktam
Sulbentinum Sulbentiini Sulbentin
Sulconazolum Sulkonatsoli Sulkonazol
Sulfabenzamidum Sulfabentsamidi Sulfabensamid
Sulfabenzpyrazinum Sulfabentspyratsiini Sulfabenspyrazin
Sulfacetamidum Sulfatsetamidi Sulfacetamid
Sulfaclozinum Sulfaklotsiini Sulfaklozin
Sulfadiazinum Sulfadiatsiini Sulfadiazin
Sulfadicramidum Sulfadikramidi Sulfadikramid
Sulfadimethoxinum Sulfadimetoksiini Sulfadimetoxin
Sulfadimidinum Sulfadimidiini Sulfadimidin
Sulfadoxinum Sulfadoksiini Sulfadoxin
Sulfafurazolum Sulfafuratsoli Sulfafurazol
Sulfaguanidinum Sulfaguanidiini Sulfaguanidin
Sulfaisodimidinum Sulfaisodimidiini Sulfaisodimidin
Sulfalenum Sulfaleeni Sulfalen
Sulfamerazinum Sulfameratsiini Sulfamerazin
Sulfamethizolum Sulfametitsoli Sulfametizol
Sulfamethoxazolum Sulfametoksatsoli Sulfametoxazol
Sulfamethoxydiazinum Sulfametoksidiatsiini Sulfametoxydiazin
Sulfamethoxypyridazinum Sulfametoksipyridatsiini Sulfametoxypyridazin
Sulfametomidinum Sulfametomidiini Sulfametomidin
Sulfamoxolum Sulfamoksoli Sulfamoxol
Sulfanilamidum Sulfaniiliamidi Sulfanilamid
Sulfaperinum Sulfaperiini Sulfaperin
Sulfaphenazolum Sulfafenatsoli Sulfafenazol
Sulfapyridinum Sulfapyridiini Sulfapyridin
Sulfapyrimidinum Sulfapyrimidiini Sulfapyrimidin
Sulfathiazolum Sulfatiatsoli Sulfatiazol
Sulfatolamidum Sulfatolamidi Sulfatolamid
Sulfinpyrazonum Sulfiinipyratsoni Sulfinpyrazon
Sulfisomidinum Sulfisomidiini Sulfisomidin
Sulfobromphthaleinum Sulfobromiftaleiini Sulfbromftalein
Sulfur medicinale Lääkerikki Medicinskt svavel
Sulindacum Sulindaakki Sulindak
Sulpiridum Sulpiridi Sulpirid
Sulprostonum Sulprostoni Sulproston
Sultiamum Sultiaami Sultiam
Sumatriptanum Sumatriptaani Sumatriptan
Suprofenum Suprofeeni Suprofen
Suraminum Suramiini Suramin
Surfentanilum Surfentaniili Surfentanil
Suxamethonii chloridum Suksametoniumkloridi Suxametoniumklorid
Suxamethonium Suksametonium Suxametonium
Tacrinum Takriini Takrin
Talampicillinum Talampisilliini Talampicillin
Talbutalum Talbutaali Talbutal
Tamoxifenum Tamoksifeeni Tamoxifen
Tegafurum Tegafuuri Tegafur
Teicoplaninum Teikoplaniini Teikoplanin
Temafloxacinum Temafloksasiini Temafloxacin
Temazepamum Tematsepaami Temazepam
Teniposidum Teniposidi Teniposid
Tenoxicamum Tenoksikaami Tenoxikam
Terazosini hydrochloridum Teratsosiinihydrokloridi Terazosinhydroklorid
Terbinafinum Terbinafiini Terbinafin
Terbutalinum Terbutaliini Terbutalin
Terconazolum Terkonatsoli Terkonazol
Terfenadinum Terfenadiini Terfenadin
Terlipressini acetas Terlipressiiniasetaatti Terlipressinacetat
Terodilinum Terodiliini Terodilin
Terpini hydras Terpiinihydraatti Terpinhydrat
Testolactonum Testolaktoni Testolakton
Testosteronum Testosteroni Testosteron
Tetrabenazinum Tetrabenatsiini Tetrabenazin
Tetracainum Tetrakaiini Tetrakain
Tetracosactidum Tetrakosaktidi Tetrakosaktid
Tetracyclinum Tetrasykliini Tetracyklin
Tetrahydrofurfuryli nicotinas Tetrahydrofurfuryylinikotinaatti Tetrahydrofurfurylnikotinat
Tetramisolum Tetramisoli Tetramisol
Tetryzolinum Tetrytsoliini Tetryzolin
Thenalidinum Tenalidiini Tenalidin
Theobrominum Teobromiini Teobromin
Theophyllinum Teofylliini Teofyllin
Thiamazolum Tiamatsoli Tiamazol
Thiethylperazinum Tietyyliperatsiini Tietylperazin
Thioctamidum Tioktamidi Tioktamid
Thiopentalum Tiopentaali Tiopental
Thiopentalum natricum Tiopentaalinatrium Tiopentalnatrium
Thioproninum Tioproniini Tiopronin
Thiopropazatum Tiopropatsaatti Tiopropazat
Thioproperazinum Tioproperatsiini Tioproperazin
Thioridazinum Tioridatsiini Tioridazin
Thiostreptonum Tiostreptoni Tiostrepton
Thiotepum Tiotepa Tiotepa
Thrypsinum Trypsiini Trypsin
Thymopentinum Tymopentiini Tymopentin
Thyreoideum Kilpirauhasjauhe Sköldkörtelpulver
Thyrotropinum Tyrotropiini Tyrotropin
Thyroxinum Tyroksiini Tyroxin
Tiabendazolum Tiabendatsoli Tiabendazol
Tiamulini hydrogenofumaras Tiamuliinivetyfumaraatti Tiamulinvätefumarat
Tibolonum Tiboloni Tibolon
Ticlatonum Tiklatoni Tiklaton
Ticlopidini hydrochloridum Tiklopidiinihydrokloridi Tiklopidinhydroklorid
Tilidinum Tilidiini Tilidin
Timololum Timololi Timolol
Tinidazolum Tinidatsoli Tinidazol
Tiocarlidum Tiokarlidi Tiokarlid
Tioconazolum Tiokonatsoli Tiokonazol
Tioguaninum Tioguaniini Tioguanin
Tiotixenum Tiotikseeni Tiotixen
Tioxolonum Tioksoloni Tioxolon
Tiratricolum Tiratrikoli Tiratrikol
Tixocortolum Tiksokortoli Tixokortol
Tizanidinum Titsanidiini Tizanidin
Tobramycinum Tobramysiini Tobramycin
Tocainidum Tokainidi Tokainid
Tofisopamum Tofisopaami Tofisopam
Tolazamidum Tolatsamidi Tolazamid
Tolazolinum Tolatsoliini Tolazolin
Tolbutamidum Tolbutamidi Tolbutamid
Tolmetinum Tolmetiini Tolmetin
Tolnaftatum Tolnaftaatti Tolnaftat
Tolperisonum Tolperisoni Tolperison
Tolpropaminum Tolpropamiini Tolpropamin
Torasemidum Torasemidi Torasemid
Toremifenum Toremifeeni Toremifen
Tramadolum Tramadoli Tramadol
Trandolaprilum Trandolapriili Trandolapril
Tranylcyprominum Tranyylisypromiini Tranylcypromin
Trazodonum Tratsodoni Trazodon
Treosulfanum Treosulfaani Treosulfan
Tretinoinum Tretinoiini Tretinoin
Triamcinolonum Triamsinoloni Triamcinolon
Triamterenum Triamtereeni Triamteren
Triazolamum Triatsolaami Triazolam
Tribrommetacresolum Tribromimetakresoli Tribromometakresol
Trichlormethiazidum Trikloorimetiatsidi Triklormetiazid
Trichomycinum Trikomysiini Trikomycin
Triclofosum Triklofossi Triklofos
Tridihexethylum Tridiheksetyyli Tridihexetyl
Trifluoperazinum Trifluoperatsiini Trifluoperazin
Trifluorothymidinum Trifluorotymidiini Trifluorotymidin
Trifluperidolum Trifluperidoli Trifluperidol
Trifluridinum Trifluridiini Trifluridin
Trilostanum Trilostaani Trilostan
Trimazosinum Trimatsosiini Trimazosin
Trimetaphanum Trimetafaani Trimetafan
Trimethadionum Trimetadioni Trimetadion
Trimethoprimum Trimetopriimi Trimetoprim
Trimethyldiphenylpropylaminum Trimetyylidifenyylipropyyliamiini Trimetyldifenylpropylamin
Trimipraminum Trimipramiini Trimipramin
Trioxysalenum Trioksisaleeni Trioxisalen
Tripelennaminum Tripelennamiini Tripelennamin
Triprolidinum Triprolidiini Triprolidin
Triptorelini acetas Triptoreliiniasetaatti Triptorelinacetat
Trofosfamidum Trofosfamidi Trofosfamid
Troleandomycinum Troleandomysiini Troleandomycin
Trolnitratum Trolnitraatti Trolnitrat
Tromantadinum Tromantadiini Tromantadin
Trometamolum Trometamoli Trometamol
Tropenzilonum Tropentsiloni Tropenzilon
Tropicamidum Tropikamidi Tropikamid
Tropisetronum Tropisetroni Tropisetron
Tryptophanum Tryptofaani Tryptofan
Tuberculinum Tuberkuliini Tuberkulin
Tubocurarinum Tubokurariini Tubokurarin
Tubocurarini chloridum Tubokurariinikloridi Tubokurarinklorid
Tulobuteroli hydrochloridum Tulobuterolihydrokloridi Tulobuterolhydroklorid
Tylosinum Tylosiini Tylosin
Tyloxapolum Tyloksapoli Tyloxapol
Tyrothricinum Tyrotrisiini Tyrotricin
Ubidecarenonum Ubidekarenoni (Ubikinoni-10) Ubidekarenon
Unithiolum Unitioli Unitiol
Urapidilum Urapidiili Urapidil
Urofollitropinum Urofollitropiini Urofollitropin
Urokinasum Urokinaasi Urokinas
Vancomycinum Vankomysiini Vankomycin
Varfarinum Varfariini Warfarin
Vasopressinum Vasopressiini Vasopressin
Vecuronii bromidum Vekuroniumbromidi Vekuroniumbromid
Verapamilum Verapamiili Verapamil
Veratrinum Veratriini Veratrin
Vidarabinum Vidarabiini Vidarabin
Vigabatrinum Vigabatriini Vigabatrin
Viloxazinum Viloksatsiini Viloxazin
Vinbarbitalum Vinbarbitaali Vinbarbital
Vinblastinum Vinblastiini Vinblastin
Vincristinum Vinkristiini Vinkristin
Vindesinum Vindesiini Vindesin
Vinpocetinum Vinposetiini Vinpocetin
Vinylaether Vinyylieetteri Vinyleter
Vinylbitalum Vinyylibitaali Vinylbital
Xamoteroli fumaras Ksamoterolifumaraatti Ksamoterolfumarat
Xantinoli nicotinas Ksantinolinikotinaatti Xantinolnikotinat
Xipamidum Ksipamidi Xipamid
Xylazinum Ksylatsiini Xylazin
Xylometazolinum Ksylometatsoliini Xylometazolin
Zalcitabinum Tsalsitabiini Zalcitabin
Zidovudinum Tsidovudiini Zidovudin
Zimelidinum Tsimelidiini Zimelidin
Zinci undecylenas Sinkkiundesylenaatti Zinkundecylenat
Zolpidemi tartras Tsolpideemitartraatti Zolpidemtartrat
Zomepiracum Tsomepiraakki Zomepirak
Zopiclonum Tsopikloni Zopiklon
Zuclopenthixolum Tsuklopentiksoli Zuklopentixol

Liite2

LÄÄKELUETTELONKASVIT JA ROHDOKSET

Latinankielinen nimi Suomenkielinen nimi Ruotsinkielinen nimi
sp.=laji, spp.=lajit
Abri semen (Abrus precatorius) paternosterpapu paternosterböna
Abrus precatorius paternosterpapu paternosterböna
Absinthii herba koiruoho, mali malört
(Artemisia absinthium)
Acanthopanax sessiliflorum aralehti
Aconiti tuber (Aconitum napellus) ukonhatunmukula stormhattsrot
Aconitum napellus aitoukonhattu stormhatt
Aconitum sp. ukonhattu stormhatt
Acorus calamus kalmojuuri kalmus
Adonidis herba (Adonis vernalis) adonisyrtti adonisört
Adonis vernalis kevätruusuleinikki våradonis
Aegle marmelos baelhedelmä
Aesculus hippocastanum hevoskastanja hästkastanj
Aloe barbadensis lääkeaaloe barbados-aloe
Aloe capensis kapin aaloe kap-aloe
Aloe sp. aaloe aloe
Ammeos visnagae fructus sudenporkkanan hedelmä
(Ammi visnaga)
Ammi visnaga sudenporkkana, kella
Anamirta cocculus (=Menispermun c.)
Andira araroba araroba
Anhalonium sp. meskaliinikaktus peyotekaktus
Aniba coto
Arctostaphylos uvae-ursi sianpuolukka mjölon
Areca catechu betelpalmu, arekanpalmu betelpalm, arekapalm
Arecae semen (Areca catechu) arekansiemen arekanöt
Arenariae radix (Carex arenaria) hietikkosaranjuuri sandstarrot
Ari rhizoma (Arum sp.) aroninjuuri aronsrot
Aristolochia serpentaria
Aristolochia sp. piippuruoho hålrot
Aristolochiae herba aristolokkianyrtti aristolockiaört
(Aristolochia sp.)
Aristolochiae radix aristolokkianjuuri aristolockiarot
(Aristolochia sp.)
Arnica montana etelänarnikki slåttergubbe
Arnicae flos (Arnica montana) arnikankukka arnikablomma
Artemisia absinthium koiruoho, mali malört
Artemisia cina
Arum sp. munkinhuppu munkhätta
Asa foetida (Ferula sp.) hajupihka dyvelsträck
Aspidosperma sp.
Atropa belladonna belladonna belladonna
Barbasco (Lonchocarpus sp.) barbasko barbasko
Belae fructus (Aegle marmelos) belahedelmä belafrukt
Belladonnae folium belladonnanlehti belladonnablad
(Atropa belladonna)
Belladonnae radix belladonnanjuuri belladonnarot
(Atropa belladonna)
Boldo folium (Peumus boldus) boldopuunlehti boldoblad
Boletus cervinus fungus hirvensieni hjortsopp
(Elaphomyces cervinus)
Bryonia sp. koiranköynnös hundrova
Bryoniae radix (Bryonia sp.) koiranköynnöksenjuuri hundroverot
Bryoniae semen (Bryonia sp.) koiranköynnöksensiemen hundrovefrö
Calabar semen kalabarinpapu calabarböna, kalabarfrö
(Physostigma venenosum)
Calami rhizoma (Acorus calamus) kalmojuuri kalmusrot
Calumbae radix kolumbojuuri kolumborot
(Jateorhiza palmata)
Cannabis indicae herba intianhamppu indisk hampa
(Cannabis sativa)
Cannabis sativa hamppu hampa
(paitsi siemen/ej fröet)
Cantharis (Lytta vesicatoria) espanjankärpänen spansk fluga, kantaris
Carex arenaria hietikkosara sandstarr
Cassia acutifolia senna senna
Cassia angustifolia
Cassia fistula
Cassia sp. senna senna
Cassiae fructus (Cassia -lajit) kassianpalko kassiabalja
Catharanthus roseus punatalvio rosensköna
Catharanthus sp. punatalvio rosensköna
Cephaelis ipecacuanha oksetusjuuri, ipekakuana ipecacuanha, kräkrot
Chaulmoograe oleum kaulmoograöljy kaulmograolja, chaulmograolja
(Hydnocarpus sp.)
Chelidonii herba keltamo skelört
(Chelidonium majus)
Chelidonium majus keltamo skelört
Chenopodii aetheroleum amerikkalainen chenopodiumolja
(Chenopodium ambrosioides) savikkaöljy
Chenopodii herba amerikkalainen savikka amerikansk svinmålla,
(Chenopodium ambrosioides) maskmålla
Chenopodium ambrosioides amerikkalainen savikka, sitruuna- amerikansk svinmålla,
savikka maskmålla
Chinae tuber (Smilax sp.) kiinanjuuri kinarot
Chondrodendri radix kurarejuuri pareirarot
(Chondrodendron sp.)
Chondrodendron tomentosum pareira pareirarot
Chrysanthemum parthenium reunuspäivänkakkara mattram
Chrysarobinum (Andira araroba) krysarobiini, ararobajauhe krysarobin, ararobapulver
Cicutae virosa herba sprängört
(Cicuta virosa)
Cicuta virosa myrkkykeiso sprängört
Cimicifugae radix tähkäkimikinjuuri
(Cimicifuga racemosa)
Cimicifuga racemosa tähkäkimikki
Cinae flos (Artemisia cina) matosiemen maskfrö
Cinchonae cortex (Cinchona sp.) kiinankuori kinabark
Cinchona spp. kiinapuu kinaträd
Claviceps purpurea torajyväsieni mjöldryga
Cocae folium (Erythroxylum coca) kokanlehti kokablad
Cocculi fructus (Anamirta cocculus) kokkulinsiemen kockelkärna
Cocillanae cortex (Guarea sp.) kokillanankuori kocillanabark
Colchici semen myrkkyliljansiemen tidlösefrö
(Colchicum autumnale)
Colchicum autumnale myrkkylilja tidlösa
Condurango cortex kondurangonkuori kondurangobark
(Marsdenia condurango)
Conii herba (Conium maculatum) myrkkykatko, katkoruoho odört
Conium maculatum myrkkykatko odört
Consolidae radix (Symphytum sp.) mustajuuri svartrot
Convallariae flos kielonkukka liljekonvaljeblomma
(Convallaria majalis)
Convallariae herba kielo liljekonvalje
(Convallaria majalis)
Convallaria majalis kielo liljekonvalje
Convolvulus scammonia skammonia
Copaifera sp.
Copaivae balsamum (Copaifera sp.) kopaivapalsami kopaivabalsam
Coto cortex (Aniba coto) kootonkuori kotobark
Crataegus laeviata (C.oxyacantha) pyöröliuskaorapihlaja rundhagtorn
Crataegus monogyna tylppäliuskaorapihlaja trubbhagtorn
Crataegus sp. orapihlaja hagtorn
Croton tiglium
Crotonis oleum (Croton tiglium) krotonöljy krotonolja
Crotonis semen (Croton tiglium) krotoninsiemen krotonfrö
Cucurbita maxima jättiläiskurpitsa kurbits
(ainoastaan siemen/endast fröet)
Cucurbita pepo kurpitsa prydnadspumpa
(ainoastaan siemen/endast fröet)
Cucurbitae semen kurpitsansiemen kurbitsfrö
(Cucurbita maxima, C. pepo)
Cynoglossi herba koirankielenyrtti hundtunga
(Cynoglossum officinale)
Cynoglossi radix koirankielenjuuri hundtungerot
(Cynoglossum officinale)
Cynoglossum officinale rohtokoirankieli hundtunga
Daphne mezereum näsiä tibast
Datura stramonium hulluruoho spikklubba
Delphinium spp. kukonkannus
Derris radix (Derris sp.) derrisjuuri derrisrot
Derris sp.
Dictamni radix (Dictamnus albus) diktamnusjuuri diktamnusrot
Dictamnus albus palavapensas Moses brinnande buske
Digitalis lanata villasormustinkukka grekisk fingerborgsblomma
Digitalis lanatae folium villasormustinkukanlehti digitalis lanata blad
(Digitalis lanata)
Digitalis purpurea rohtosormustinkukka vanlig fingerborgsört
Digitalis purpureae folium rohtosormustinkukanlehti digitalisblad, fingerborgs-
(Digitalis purpurea) örtblad
Dryopteridis austriacae rhizoma
(Dryopteris sp.)
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon
Dryopteris sp. alvejuuri bräken
Duboisiae folium (Duboisia sp.) duboisianlehti duboisiablad
Duboisia hopwoodi duboisia, korkkipuu duboisia
Dulcamarae stipes punakoisonvarsi kvesved
(Solanum dulcamara)
Elaphomyces cervinus hirvensieni hjortsopp
Eleutherococci rhizoma venäjänjuuri ryskrot
(Eleutherococcus senticosus)
Eleutherococcus senticosus venäjänjuuri ryskrot
Ephedra sp. efedra efedra
Ephedrae herba (Ephedra sp.) efedrayrtti efedraört
Eriodictyon sp.
Eriodictyonis folium eriodiktioniksenlehti eriodiktyonisblad
(Eriodictyon sp.)
Erythroxylum coca kokapensas kokabuske
Euphorbia resinifera
Euphorbia sp. tyräkki törel
Euphorbiae piluliferae herba euforbianyrtti euforbiaört
(Euphorbia sp.)
Euphorbium (Euphorbia resinifera) tyräkkipihka prustkåda
Exogonium purga
Farfarae folium (Tussilago farfara) leskenlehti hästhovsblad
Ferula sp. asafetida, pirunpihka
Filicis rhizoma alvejuuri träjonrot
(Dryopteris filix-mas)
Frangula alnus korpipaatsama brakved
(= Rhamnus frangula)
Frangula purshiana
(= Rhamnus purshiana)
Frangulae cortex (Frangula alnus) paatsamankuori frangulabark
Gelsemii rhizoma gelsemiumjuuri gelsemiumrot
(Gelsemium sempervirens)
Gelsemium sempervirens gelsemium
Genista tinctoria väriherne ginst
Genistae tinctoriae herba genistayrtti ginst
(Genista tinctoria)
Ginkgo biloba neidonhiuspuu tempelträd
Ginkgo folium neidonhiuspuunlehti tempelträdsblad
Ginseng radix (Panax sp.) ginsengjuuri ginsengrot
Granati cortex (Punica granatum) granaattiomenankuori granatbark
Gratiola officinalis
Gratiolae herba gratiolanyrtti gratiolaört
(Gratiola officinalis)
Grindelia sp.
Grindeliae herba (Grindelia sp.) grindelianyrtti grindeliaört
Guajacum (Guajacum officinale) guajakkihartsi guajak
Guajacum officinale guajakkipuu guajakträd
Guarea sp. kokillaana
Hagenia abyssinica kossokukka
Harpagophyti tuber harpagojuuri harpagorot
(Harpagophytum procumbens)
Harpagophytum procumbens harpagojuuri, pirunkoura djävulsklo
Hellebori nigri rhizoma aivastusjuuri, jouluruusunjuuri helleborusrot
(Helleborus sp.)
Helleborus niger jouluruusu vanlig julros
Hippocastani semen hevoskastanjan siemen hästkastanjefrö
(Aesculus hippocastanum)
Hydnocarpus sp.
Hydrastidis rhizoma hydrastisjuuri hydrastisrot
(Hydrastis canadensis)
Hydrastis canadensis
Hyoscyami folium (Hyoscyamus sp.) villikaalinlehti bolmörtsblad
Hyoscyamus niger hullukaali bolmört
Hyoscyamus muticus
Ignatii semen (Strychnos sp.) ignatiuksen papu ignatiusböna
Ipecacuanhae radix oksetusjuuri ipecacuanharot, kräkrot
(Cephaelis ipecacuanha)
Ipomoea orizabensis päivänsini
Ipomoeae radix ipomeanjuuri ipomearot
(Ipomoea orizabensis)
Jaborandi folium (Pilocarpus sp.) jaborandinlehti jaborandiblad
Jalapa (Exogonium purga) jalapa jalapa
Jateorhiza palmata kolumbo kolumbo
Jecoris aselli oleum kalanmaksaöljy, turskanmaksaöljy toskleverolja, fiskleverolja
Jecoris hippoglossi oleum ruijanpallasöljy hälleflundreleverolja
Juniperus sabina rohtokataja, sabiininkataja sävenbom
Kamala (Mallotus philippinensis) kamala kamala
Kavae radix (Piper methysticum) kavanjuuri kavarot
Koso flos (Hagenia abyssinica) kossokukka kosoblomma
Lactuca virosa rohtosalaatti giftsallat
Lactucae virosae herba laktukanyrtti lactucaört
(Lactuca virosa)
Ledi palustris herba suopursu getpors, skvattram
(Ledum palustre)
Ledum palustre suopursu getports, skvattram
Leonuri cardiacae herba nukula hjärtstilla
(Leonurus cardiaca)
Leonurus cardiaca nukula hjärtstilla
Leptandrae virginicae rhizoma leptandranjuuri leptandrarot
(Veronica virginica)
Liquidambar orientale
Lobelia inflata rohtolobelia
Lobeliae herba (Lobelia inflata) lobeliayrtti lobeliaört
Lonchocarpus sp. cubérot, timborot
Lytta vesicatoria espanjankärpänen, cantharis spansk fluga, kantaris
Mallotus philippinensis
Mandragora officinalis mandragora, mandrake alruna
Mandragorae radix mandragoranjuuri alrunerot, mandragonrot
(Mandragora officinalis)
Marsdenia condurango
Matico folium (Piper angustifolium, matikonlehti matikoört
P. asperifolium)
Mentha pulegium puolanminttu poleja, polemynta
Menyanthes trifoliata raate vattenklöver
Menyanthidis folium raatteenlehti vattenklöverblad
(Menyanthes trifoliata)
Mezerei cortex (Daphne mezereum) näsiänkuori tibastbark
Mezerei fructus (Daphne mezereum) näsiänhedelmä tibastfrukt
Myroxylon balsamum tolupalsami balsamträd
Nerium oleander oleanteri oleander
Oenanthe aquatica pahaputki vattenstäkra
Oleandri folium (Nerium oleander) oleanterinlehti oleanderblad
Opium (Papaver somniferum) opium opium
Orthosiphon spicatus
Orthosiphonis folium intialainen munuaistee, ortosifo ortosifonört
(Orthosiphon spicatus) niayrtti
Panax spp. ginseng ginseng
Papaver somniferum oopiumunikko opiumvallmo
(paitsi siemen/ej fröet)
Pausinystalia yohimbe
Peruviani balsamum perunpalsami perubalsam
(Myroxylon balsamum)
Petasites albus ruttojuuri pestilensrot
Petasites frigidus pohjanruttojuuri
Petasites hybridus ruttojuuri pestilensrot
Petasites spp ruttojuuri pestilensrot
Petasitidis folium ruttojuurenlehti pestilensrotsblad
(P.albus, P.hybridus, P.frigidus)
Petasitidis rhizoma ruttojuuri pestilensrot
(P.albus, P.hybridus, P.frigidus)
Peumus boldus boldopuu boldoträd
Phellandri fructus pahaputkensiemen stäkrefrö
(Oenanthe aquatica)
Physostigma venenosum kalabarpapu calabarböna
Phytolacca americana kermesmarja
Phytolaccae decandrae radix fytolakanjuuri fytolackrot
(Phytolacca sp.)
Pilocarpus jaborandi jaborandi jaborandi
Piper angustifolium
(paitsi hedelmä/ej frukten)
Piper asperifolium
(paitsi hedelmä/ej frukten)
Piper methystichum kava
Piscidia erythrina kalantappokasvi
Piscidiae cortex (Piscidia erythrina)
Podophylli rhizoma
(Podophyllum peltatum)
Podophyllinum podofylliini podofyllin
Podophyllum peltatum jalkalehti fotblad
Polygala amara katkeralinnunruoho rosettjungfrulin, polygalaört
Polygala senega senega senega
Polygalae amarae herba
(Polygala amara)
Polygalae radix (Polygala senega) seneganjuuri senegarot
Primula elatior etelänkevätesikko lundviva
Primula officinalis
Primula veris kevätesikko gullviva
Primulae radix (Primula elatior, esikonjuuri gullviverot
P. officinalis, P. veris)
Psilocybe spp. madonlakit slätskivling
Pulegii aetheroleum puolanmintunöljy polejololja
(Mentha pulegium)
Pulegii herba (Mentha pulegium)
Pulmonaria officinalis rohtoimikkä lungört
Punica granatum granaattiomenapuu granatäppleträd
(paitsi hedelmä/ej frukten)
Quebracho cortex kvebrakonkuori kvebrackobark
(Aspidosperma sp.)
Quillaja saponaria suopapuu, kvillaja såpträd, kvillaja
Quillajae cortex (Quillaja saponaria) kvillajankuori kvillajabark
Rauvolfia spp. käärmejuuri rauvolfia
Rauvolfiae radix (Rauvolfia sp.) rauwolfianjuuri, intialainen rauwolfiarot
käärmejuuri
Rhamni frangulae cortex paatsamankuori frangulabark
(Frangula alnus
= Rhamnus frangula)
Rhamni frangulae fructus paatsamanhedelmä frangulafrukt
(Frangula alnus)
Rhamni purshianae cortex sagradankuori sagradabark
(Frangula purshiana
= Rhamnus purshiana)
Rhamnus frangula korpipaatsama brakved
(Frangula alnus)
Rhamnus purshiana sagrada sagrada
(= Frangula purshiana)
Rhei rhizoma raparperinjuuri rabarberrot
(Rheum palmatum, R. officinale)
Rheum officinale rohtoraparperi rabarber
Rheum palmatum koristeraparperi flikrabarber
Rhus toxicodendron myrkkysumakki giftek
Ricini oleum risiiniöljy ricinolja
Ricini semen (Ricinus communis) risiininsiemen ricinfrö
Ricinus communis risiini ricin
Rubia tinctorum krappi krapp
Rubia tinctorum radix krapinjuuri krapprot
(Rubia tinctorum)
Ruta graveolens viiniruuta, ruutankasvi vinruta
Rutae folium (Ruta graveolens) ruutanyrtti vinrutsört
Sabadillae semen sabadillansiemen sabadillfrö
(Schoenocaulon officinale)
Sabinae aetheroleum sabinaöljy sävenbomolja
(Juniperus sabina)
Sabinae herba (Juniperus sabina) sabinayrtti, sabiinin kataja sävenbom
Sambucus ebulus ruohoselja sommarfläder
Saponaria officinalis suopayrtti såpnejlika, såpört
Saponariae herba suopayrtti såpört
(Saponaria officinalis)
Saponariae radix suopayrtinjuuri såpörtsrot
(Saponaria officinalis)
Sarsaparillae radix (Smilax sp.) sarsaparillanjuuri sarsaparillarot
Sassafras aetheroleum sassafrasöljy sassafrasolja
(Sassafras albidum)
Sassafras albidum sassafras sassafras
Sassafras lignum sassafraspuu sassafrasträ
(Sassafras albidum)
Scammoniae radix skammoniumjuuri skammoniumrot
(Convolvulus scammonia)
Scammoniae resina skammoniumhartsi skammoniumharts
Schoenocaulon officinale
Scopolia carniolica skopolia
Scopoliae rhizoma skopolianjuuri scopoliarot
(Scopolia carniolica)
Secale cornutum torajyvä mjöldryga
(Claviceps purpurea)
Senecio sp. villakko korsört
Senegae radix (Polygala senega) seneganjuuri senegarot
Sennae folium (Cassia sp.) sennanlehti sennablad
Sennae fructus acutifoliae sennapalko alexandria sennabalja
(Cassia acutifolia)
Serpentariae radix serpentariajuuri serpentariarot
(Aristolochia serpentaria)
Smilax sp.
Solani nigri herba (Solanum nigrum) mustakoisonyrtti nattskatta
Solanum dulcamara punakoiso besksöta, kvesved
Solanum nigrum mustakoiso nattskatta
Squillae bulbus (Urginea maritima) merisipuli sjölök
Staphisargriae semen tahvonsiemen staffansfrö
(Delphinium staphisagria)
Stramonii folium (Datura sp.) hulluruohonlehti spikklubbeblad, stramonium blad
Strophanthi semen strofantuksensiemen strofantusfrö
(Strophanthus sp.)
Strophanthus sp. strofantti
Strychni semen ketunkakku rävkaka
(Strychnos nux-vomica)
Strychnos nux-vomica strykniinipuu rävkaketräd
Strychnos sp. strykniinipuu, strykniinipähkinä
Styrax liquidus styraksi storax
(Liquidambar orientale)
Symphytum officinale raunioyrtti vallört
Tanaceti flos (Tanacetum vulgare) pietaryrtinkukka renfaneblomma
Tanacetum parthenium reunuspäivänkakkara mattram
Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana
Taxus brevifolia tyynenmeren marjakuusi
Thevetia peruviana keltaoleanteri, tevetia
Thevetiae folium (Thevetia sp.) keltaoleanterinlehti
Thevetiae semen (Thevetia sp.) keltaoleanterinsiemen
Tolutani balsamum tolupalsami tolubalsam
(Myroxylon balsamum)
Toxicodendri folium myrkkysumakinlehti toksikodendronblad
(Rhus toxicodendron)
Tussilago farfara leskenlehti hästhov
Urginea maritima merisipuli sjölök
Uvae ursi folium sianpuolukanlehti mjölonrisblad
(Arctostaphylos uvae-ursi)
Uzarae radix
(Xysmalobium undulatum)
Valeriana officinalis rohtovirmajuuri vänderot
Valerianae radix (Valeriana sp.) valeriananjuuri, virmajuuri valerianarot, vänderot
Veratri rhizoma (Veratrum sp.) pärskäjuuri nysrot
Veratrum sp. pärskäjuuri nysrot
Veronica virginicia
Viburni prunifolii cortex
(Viburnum prunifolium)
Viburnum prunifolium
Vinca sp. talvio vintergröna
Vincetoxicum hirundinaria käärmeenpistoyrtti tulkört
Xanthoxyli cortex
(Zanthoxylum sp.)
Xysmalobium undulatum
Yohimbe cortex johimbenkuori johimbeabark
(Pausinystalia yohimbe)
Zanthoxylumsp.(= Xanthoxylum)
Vitamiini Määrä vuorokausiannoksessa aikuiselle
A-vitamiini 800 mikrog
D-vitamiini 5 mikrog
E-vitamiini 10 mg
K-vitamiini 70 mikrog
tiamiini (B1-vit.) 1,4 mg
riboflaviini (B2-vit.) 1,6 mg
niasiini 18 mg
B6-vitamiini 2,2 mg
foolihappo 180 mikrog
B12-vitamiini 3 mikrog
pantoteenihappo 4 mg
biotiini 30 mikrog
C-vitamiini 60 mg
beetakaroteeni 6 mg
Kivennäisaine Määrä vuorokausiannoksessa aikuiselle
kalsium 800 mg
fosfori 800 mg
magnesium 350 mg
rauta 18 mg
sinkki 15 mg
jodi 150 mikrog
kupari 2 mg
mangaani 2,5 mg
kromi 50 mikrog
seleeni 50 mikrog
kalium 1 900 mg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.