1225/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 5 §:n 3 momentti, 13, 15, 29 ja 144 §,

näistä 5 §:n 3 momentti sekä 13 ja 144 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (963/93),

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 ja 4 momentti, 11 §, 12 §:n 1 ja 3 momentti, 18 §, 21 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti, 32 §, 34 §:n 3 ja 4 momentti, 35 §:n 5 momentti, 44 §, 45 §:n 1 momentin johdantokappale ja 6 kohta sekä 2 momentti, 125 §:n 6 momentti, 135 §, 136 §:n 1 momentti, 137 §:n 1 momentti sekä 140 ja 143 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 ja 4 momentti, 12 §:n 1 ja 3 momentti sekä 18 § mainitussa 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa, 11 § muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1987 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla laeilla (74/87 ja 1243/88) sekä mainitulla 19 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla, 21 §:n 1 momentti, 34 §:n 3 ja 4 momentti sekä 45 §:n 1 momentin johdantokappale ja 6 kohta sekä 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1548/92), 28 §:n 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (556/92), 35 §:n 5 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), 44 § muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 ja 19 päivänä helmikuuta 1993 annetuilla laeilla (980/79 ja 230/93), 125 §:n 6 momentti 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82), 135 § osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla, 136 §:n 1 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (876/82), 137 §:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1096/78) ja 140 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, sekä

lisätään 39 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1024/74) sekä mainituissa 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 19 päivänä marraskuuta 1993 annetuissa laeissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―5 momentti siirtyvät 3―6 momentiksi, 42 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa, uusi 4 momentti, 45 §:n 1 momenttiin siitä 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla lailla (515/93) kumotun 1 kohdan tilalle uusi 1 kohta ja 45 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1978 ja 24 päivänä elokuuta 1990 annetuilla laeilla (1035/78 ja 719/90) sekä mainituilla 21 päivänä joulukuuta 1979, 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 19 päivänä marraskuuta 1993 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 45 a, 49 a ja 80 b § seuraavasti:

5  §

Veropiirissä on verotoimisto, jonka päällikkönä on veropiirin verojohtaja.

8  §

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajana on veropiirin verojohtaja tai hänen estyneenä ollessaan lääninveroviraston määräämä muu verohallinnon virkamies.


Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenet valitaan viimeistään lautakunnan toimikautta edeltävän lokakuun aikana.

11  §

Lääninverovirasto määrää veropiiriin yhden tai useamman verohallinnon virkamiehen tai muun henkilön valtionasiamiehenä valvomaan valtion oikeutta verotuksessa. Kunnanhallitus määrää veropiiriin yhden tai useamman henkilön kunnanasiamiehenä valvomaan kunnan, seurakuntien sekä kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa. Tehtävien jaosta valtionasiamiesten kesken määrää lääninverovirasto sekä kunnanasiamiesten kesken kunnanhallitus.

Valtion- ja kunnanasiamiehenä voi toimia sama henkilö. Verojohtaja sekä verotuksen oikaisulautakunnan varapuheenjohtaja ja muu jäsen tai heidän varamiehensä ei saa toimia valtion- tai kunnanasiamiehenä.

Lääninverovirasto voi peruuttaa valtionasiamiehen tehtävään antamansa määräyksen. Kunnanhallitus voi peruuttaa kunnanasiamiehen tehtävään antamansa määräyksen.

12  §

Verotuksen oikaisulautakunnan kokouksesta on ilmoitettava lautakunnan jäsenille.


Verohallinnon asianomaisilla virkamiehillä samoin kuin verotuksen oikaisulautakunnan kutsumalla asiantuntijalla on oikeus olla läsnä lautakunnan kokouksessa ja siellä ottaa osaa keskusteluun. Valtion- ja kunnanasiamies tai muut sivulliset eivät saa olla läsnä kokouksessa.

18  §

Verotuksen oikaisulautakunnan jaoston käsiteltävä asia on siirrettävä lautakunnan ratkaistavaksi, jos verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja tai asianomaisen jaoston puheenjohtaja taikka muu jäsen sitä vaatii.

21  §

Lääninverovirasto määrää yhden tai useamman verohallinnon virkamiehen tai muun henkilön lääninverovirastoon verotusasiamiehenä valvomaan valtion, kuntien ja seurakuntien sekä kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa. Verotusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion- ja kunnanasiamiehestä säädetään.


28  §

Lääninverovirasto määrää tarkastusasiamieheksi yhden tai useamman verohallinnon virkamiehen tai muun henkilön.

32  §

Edellä 30 §:ssä mainittujen lisäjäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä lääninoikeuden jäsenten esteellisyydestä säädetään.

34  §

Verovelvollisen henkilön kotikuntana pidetään kuntaa, jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka (vuoden vaihteen kotikunta). Yhteisön kotikunta on kunta, jossa yhteisön kotipaikka verovuotta edeltäneen verovuoden lopussa oli. Yhtymän ja yhteisetuuden kotikunta on se kunta, jossa sen kotipaikan on verovuotta edeltäneen verovuoden lopussa katsottava olleen.

Vuoden vaihteen kotikuntaan rinnastetaan kunta, jossa verovuoden aikana Suomeen muuttaneella henkilöllä on täällä maahan muutettuaan katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka tai johon hän Suomeen muutettuaan on ensiksi asettunut. Ulkomaille muuttaneen henkilön kotikunnan ei verotusta toimitettaessa katsota muuttuvan sinä aikana, jolloin häntä tuloverolain 11 §:n mukaan pidetään Suomessa asuvana.


35  §

Verohallitus voi antaa 1 momentissa säädettyä tulojen, varojen ja vähennysten ilmoittamisvelvollisuutta rajoittavia määräyksiä.

39  §

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, ilmoittaa verotoimistoon huoneiston verotusarvon perusteet ja kiinteistössä tai rakennuksessa tapahtuneet muutokset viimeistään verovuotta seuraavan tammikuun 31 päivänä.


42  §

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

44  §

Väestötietolaissa (507/93) tarkoitettujen rekisteriviranomaisten on toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, verotusta varten tarpeelliset väestötietojärjestelmään sisältyvät tiedot.

Kaupparekisterilaissa (129/79) tarkoitetun rekisteriviranomaisen tai paikallisviranomaisen on toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, verotusta varten tarpeelliset kaupparekisteriin sisältyvät tiedot.

Kiinteistön luovutusta koskevan ilmoituksen toimittamisesta verohallinnolle säädetään asetuksella.

Valtion viranomaisen on toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöjen lainhuudoista, hakijoiden ja saantomiehen nimistä ja kotipaikasta, saannon laadusta ja päiväyksestä, luovutushinnasta sekä kiinteistölle määrätystä arvosta ja kiinnityksestä.

Valtion ja kunnan viranomaisten on toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöjen ja muiden alueiden pinta-alasta, sijainnista, maankäyttölajeista, omistajista, kaavoituksesta, rakennusoikeudesta, käyttörajoituksista sekä edellä mainittujen tietojen muutoksista.

Kunnan viranomaisen on, siltä osin kuin tietoja ei saada väestötietojärjestelmästä, toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, verotusta varten tarpeelliset tiedot rakentamisesta kunnan alueella sekä siellä olevista rakennuksista ja rakennelmista.

45  §

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen toimittaa verohallinnolle tai jäljempänä mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa tai verohallituksen määräämänä myöhempänä aikana edelliseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta verohallituksen määräämänä ajankohtana puolivuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot:

1) työmarkkinajärjestön tiedot verovelvollisen sille edellisenä vuotena maksamasta työmarkkinajärjestön jäsenmaksusta ja työttömyyskassamaksusta sekä työttömyyskassan tiedot sellaisen jäsenen työttömyyskassamaksusta, jota ei saada työmarkkinajärjestöltä;


6) vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen sekä ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen täällä olevan edustajan tai välittäjän tiedot vakuutuksen perusteella tai eläkkeenä taikka avustuksena suorittamastaan tai välittämästään veronalaisesta määrästä sekä verovelvollisen edellä tarkoitetulle laitokselle tai säätiölle taikka niiden edustajalle tai välittäjälle maksamasta tuloverolain 96 §:ssä tai 143 §:n 5 momentissa tarkoitetusta eläkevakuutusmaksusta samoin kuin selvitys tällaisen suorituksen vähennyskelpoisuudesta;


Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön on lisäksi annettava verovelvolliselle selvitys mainitussa lainkohdassa tarkoitetun eläkevakuutusmaksun vähennyskelpoisuudesta.

Tiedoissa, jotka on 1 momentin nojalla annettava, tulee verovelvollisen yksilöimiseksi olla nimen lisäksi henkilötunnus, syntymäaika tai liike- ja yhteisötunnus. Verohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä edellä tässä pykälässä säädetystä ilmoittamisvelvollisuudesta tai rajoittaa ilmoittamisvelvollisuutta. Lääninverovirasto voi pidentää sille toimitettavien tietojen määräaikaa.

45 a  §

Työkyvyttömyyseläkkeen maksajien on toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, massaluovutuksena invalidivähennyksen myöntämistä varten tarpeelliset eläkkeensaajia ja eläkettä koskevat tiedot.

49 a  §

Verohallinnolla on oikeus saada maksutta tässä luvussa tarkoitetut, verotusta varten tarvittavat tiedot.

Jos valtion tai kunnan viranomainen luovuttaa laajoja ja massaluonteisia tietoja verohallinnolle, verohallinto maksaa asianomaiselle viranomaiselle tietojen luovuttamisesta mainitulle viranomaiselle keskimäärin aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta yleishallinto- ja pääomakustannuksia sekä koneiden ja laitteiden vuokraus- ja toimitilakustannuksia.

80 b  §

Varallisuusverolain (1537/92) 26―29 §:ssä tarkoitetut osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden verotusarvot ovat julkisia.

125  §

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

135  §

Jos lääninverovirasto määrää veropiiriin valtionasiamieheksi päätoimisessa kunnanasiamiehen virassa olevan henkilön, lääninverovirasto suorittaa asianomaiselle kunnalle valtionasiamiehen tehtäviä vastaavan osuuden kustannuksista.

136  §

Verotuskustannusten suorittamisesta huolehtii valtio 135 §:ssä mainituin poikkeuksin. Verotuskustannuksia ovat valtion varsinaisen talousarvion mukaiset ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella tarkistetut verohallinnon menot. Kustannusten määrää laskettaessa otetaan huomioon myös ne verohallinnon menot, jotka on rahoitettu valtion talousarvion muista kuin verohallinnon määrärahoista.


137  §

Edellä 136 §:ssä tarkoitettujen kustannusosuuksien valtiolle perimisestä säädetään asetuksella.


140  §

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, voi se viranomainen, jossa tämän lain piiriin kuuluva asia on vireillä, myöntää verovelvolliselle sekä kunnalle, kunnan- ja valtionasiamiehelle, verotusasiamiehelle, tarkastusasiamiehelle tai lääninverovirastolle oikeuden kuulustuttaa todistajia myös siinä yleisessä alioikeudessa, jossa se saattaa sopivasti käydä päinsä. Todistajan kuulustelussa on myös toisilla asianosaisilla tällöin oikeus kuulustuttaa todistajia.

143  §

Mitä tässä laissa tai muualla lainsäädännössä säädetään verojohtajasta, tarkoitetaan verotoimiston päällikkönä toimivaa veropiirin verojohtajaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lain 34 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.

HE 276/94
VaVM 72/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.