1214/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työministeriön yhteydessä on kemian työsuojeluneuvottelukunta, joka toimii ministeriön apuna kemialliseen ja biologiseen työsuojeluun liittyvissä asioissa.

2 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään yhdeksän muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan henkilöistä, jotka edustavat kemiallisten aineiden valmistusta, tarkastus- ja valvontaviranomaisia sekä keskeisiä työmarkkinajärjestöjä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan uuden jäsenen tai varajäsenen.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata alan kehitystä ja tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä kemiallisen ja biologisen työsuojelun edistämisestä;

2) valmistella työministeriön toimeksiannosta sellaisia työturvallisuuslain (299/58) 47 §:ssä tarkoitettuja valtioneuvoston päätöksiä, jotka koskevat vaarallisista kemiallisista aineista tai biologisista tekijöistä aiheutuvien terveysvaarojen ehkäisemistä;

3) antaa lausuntoja työpaikan ilman epäpuhtauksia ja muita merkittäviä kemiallista ja biologista työsuojelua koskevista turvallisuustiedotteista; sekä

4) suorittaa muut sille kuuluvat työministeriön määräämät tehtävät.

4 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

5 §

Neuvottelukunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat sekä käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset. Jäsen, joka ei ole yhtynyt päätökseen, on oikeutettu merkityttämään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Neuvottelukunnan pöytäkirjat ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

6 §

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja. Jaostoihin voi kuulua neuvottelukunnan jäseniä, varajäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

Käsiteltäessä neuvottelukunnassa tai sen jaostossa maa- ja metsätalousministeriön toimialaa sivuavaa asiaa taikka asiaa, jolla on merkitystä itsenäisesti omaa työtään tekevien tai aineen maahantuonnin kannalta, on asianomaisen ministeriön, itsenäisesti omaa työtään tekevien edustavimman järjestön edustajan ja aineen maahantuonnin edustajan oltava asiantuntijana mukana asian käsittelyssä.

7 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa työministeriö.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 6 päivänä kesäkuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta (585/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1994

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.