1211/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/81) 7 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1111/89) sekä 15 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1137/93), sekä lisätään lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 12 a §:n tilalle uusi 12 a § seuraavasti:

7 §

Kuljetustuki maksetaan, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 121 markkaa lähetykseltä ja maksettava kuljetustuki on vähintään 2 000 markkaa hakemuskaudessa. Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oikeus korottaa mainittuja määriä Valtionrautateiden tavaraliikenteen rahtitason nousua vastaavasti.

12 a §

Suurelle yritykselle maksetaan 10 ja 12 §:n mukaisesti laskettu kuljetustuki 60 prosentilla alennettuna.

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa yritystä, jonka henkilökunta on enintään 250 henkilöä ja jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 120 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma enintään 60 miljoonaa markkaa.

Milloin pienen tai keskisuuren yrityksen omistajana on suuri yritys, saa tällaisen yrityksen omistusosuus tai, jos tällaisia yrityksiä on useampia, näiden yritysten omistusosuus yhteensä olla osakeyhtiömuotoisen pienen tai keskisuuren yrityksen osakepääomasta enintään 1/4, jotta viimeksi mainitut yritykset saisivat kuljetustuen alentamattomana.

15 §

Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on valtiota sitova kahden vuoden ajan päätöksen antamisesta lukien edellyttäen, että kuljetustuen maksamisperusteet eivät kyseisenä aikana ole muuttuneet. Päätös on sitova kuitenkin enintään vuoden 1996 loppuun.

20 §

Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosien 1982―1996 aikana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 151/94
LiVM 12/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.