1210/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta 24 päivänä elokuuta 1979 annetun lain (684/79) 4, 7 ja 8 §, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 7 §, 9 §:n 1 ja 2 momentti sekä 10 §:n 1 momentti 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (272/91) ja 8 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 11 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (848/81), seuraavasti:

4 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Maahantuontia koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista valvoo lisäksi tullilaitos. Metsäkeskuksia ja metsälautakuntia sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämiä henkilöitä voidaan käyttää apuna valvonnassa.

7 §

Sen, joka aikoo tuoda maahan metsänviljelyaineistoa, on tehtävä hyvissä ajoin asiasta ilmoitus maa- ja metsätalousministeriölle.

Maahan tuotavaa tai 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua metsänviljelyaineistoa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä maa- ja metsätalousministeriön määräämät tiedot metsänviljelyaineiston alkuperästä ja muista tarpeellisiksi katsottavista seikoista.

8 §

Jos on todennäköistä, että maahan tuotava metsänviljelyaineisto ei sovellu Suomessa viljeltäväksi, tai jollei maahantuoja anna metsänviljelyaineistosta 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja, voi maa- ja metsätalousministeriö kieltää tuonnin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kieltoa ei kuitenkaan saa antaa sellaisen metsänviljelyaineistoerän osalta, joka tuodaan maahan tietyn metsänviljelyaineiston tuottamiseen kuuluvan toimenpiteen suorittamista varten ja jota ei käytetä metsänviljelyyn Suomessa.

Kieltoa ei myöskään saa antaa metsänviljelyaineistolle, joka täyttää metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin (66/404/ETY) vaatimukset ja yhteisössä kaupan pidettävän metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin (71/161/ETY) vaatimukset. Tällaista aineistoa saa tuoda ainoastaan varustettuna ensiksi mainitun direktiivin 12 artiklassa tarkoitetulla alkuperätodistuksella.

Maahan tuotavan metsänviljelyaineiston osalta on lisäksi voimassa, mitä kasvinsuojelulaissa (1203/94) säädetään.

9 §

Maahan tuotua metsänviljelyaineistoa ei saa myydä tai käyttää tarkoitukseensa ennen kuin maa- ja metsätalousministeriö on sen tarkastanut. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa luvan tietyn metsänviljelyaineistoerän myymiseen tai käyttämiseen ilman tarkastustakin. Kasvinosia tai taimia, jotka on varustettu 8 §:n 3 momentissa tarkoitetulla alkuperätodistuksella, jossa on maininta yhteisössä kaupan pidettävän metsänviljelyaineiston ulkoista laatua koskevista vaatimuksista annetun direktiivin 13 artiklassa tarkoitetusta tarkastuksesta, ei kuitenkaan saa tarkastaa ennen aineiston saapumista vastaanottajalle.

Muut viranomaiset ovat velvolliset antamaan tarkastuksen suorittamiseksi tarvittavaa virka-apua. Tarkastuksen suorittamisessa voidaan käyttää apuna metsäkeskuksia, metsälautakuntia sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämiä henkilöitä.


10 §

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tai maa- ja metsätalousministeriön on tarkastettava metsänviljelyaineisto (jälkitarkastus), jos metsänviljelyaineiston ostaja haluaa varmuuden siitä, että metsänviljelyaineistosta annetut tiedot ovat oikeita tai että metsänviljelyaineisto täyttää asetetut laatuvaatimukset. Jälkitarkastusta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrättävässä määräajassa.


12 §

Tässä laissa tarkoitetuista tutkimuksista ja tarkastuksista on suoritettava valtiolle maksut, joiden suuruus ja perusteet määrätään valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetyssä järjestyksessä. Maksua ei kuitenkaan peritä, milloin tutkimus tai tarkastus on suoritettu 4 §:ssä tarkoitetun viranomaisen aloitteesta.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 146/94
MmVM 20/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.