1209/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki kotieläinjalostuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/93) 9 § sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 ja 8 §, 10 §:n 1 momentti sekä 12 § seuraavasti:

2  §
Soveltamisala

Tämän lain 4, 5, 7 ja 8 §:n säännöksiä sovelletaan vain kotieläintuotannossa käytettäviin eläimiin. Laki ei koske hevoseläimiä eikä siipikarjan jalostustoimintaa, joista säädetään erikseen.

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämän lain säännösten estämättä sovelletaan kuitenkin:

1) eläintautilakia (55/80) sekä

2) eläinsuojelulakia (91/71).

8 §
Maahantuonti ja vienti

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset jalostuseläinten sekä näiden alkioiden ja sukusolujen maahantuonnista ja viennistä.

10 §
Viranomaiset

Kotieläinten jalostustoiminnan seuranta sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriön ohella tullilaitos valvoo 8 §:ssä tarkoitettujen tavaroiden maahantuontia ja vientiä.


12  §
Kielletyn tavaran käyttö

Jos tavaran maahantuonti tai vienti ei 8 §:n nojalla ole sallittua tai jos sen käyttö eläinten keinolliseen lisäämiseen on 11 §:n 1 momentin nojalla kielletty, maa- ja metsätalousministeriö voi sallia tavaran käytön muuhun tarkoitukseen kuin jalostustoimintaan tai eläinten keinolliseen lisäämiseen taikka määrätä sen vietäväksi maasta tai hävitettäväksi. Päätökseen voidaan liittää ehtoja päätöksen täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä. Hävittämismääräys on annettava uhalla, että määräyksen mukaisesti suorittamatta jäänyt hävittäminen teetetään laiminlyöjän kustannuksella.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 143/94
MmVM 18/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.