1203/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Kasvinsuojelulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Soveltamisala

Tämä laki koskee toimenpiteitä, joilla torjutaan kasvintuhoojia ja estetään niiden leviäminen.

2  §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1)kasveilla eläviä kasveja ja niiden eläviä osia mukaan lukien siemenet;

2) kasvinosilla :

a) hedelmiä ja marjoja, ei kuitenkaan pakastettuina;

b) vihanneksia, ei kuitenkaan pakastettuina;

c) juuri- ja varsimukuloita, sipuleita ja juurakoita;

d) leikkokukkia;

e) oksia lehdellisinä;

f) leikattuja puita lehdellisinä; ja

g) kasvien solukkoviljelmiä;

3) kasvituotteella kasviperäistä käsittelemätöntä tai vain yksinkertaisella tavalla käsiteltyä tuotetta, jota ei voida pitää elävänä kasvina;

4) kasvintuhoojalla eläintä, kasvia, virusta tai muuta eliötä, joka voi aiheuttaa vahinkoa viljelykasveille tai niistä saataville tuotteille; sekä

5)kasvipassilla virallista leimaa tai muuta merkintää, joka osoittaa, että kasvien terveyttä sekä tuotantoa ja markkinointia koskevat määräykset on täytetty.

3  §
Kasvintuhoojien torjuminen

Toimenpiteisiin, joista tässä laissa säädetään, saadaan ryhtyä sellaisten kasvintuhoojien torjumiseksi, jotka voivat huomattavasti vahingoittaa viljelyksiä taikka varastoituja kasveja.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää, ottaen huomioon Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, mitä kasvintuhoojia 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet saavat koskea ja mihin toimenpiteisiin niiden torjumiseksi tulee ryhtyä.

4  §
Ilmoittamisvelvollisuus

Joka tietää tai epäilee 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua kasvintuhoojaa esiintyvän omistamallaan tai hallinnassaan olevalla maa-alueella, viljelmällä, tavaravarastossa, kuljetusvälineessä tai rakennuksessa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä kasvinsuojeluviranomaiselle.

5  §
Kasvien tuottamista ja markkinoimista koskevat ehdot

Maa- ja metsätalousministeriön määräämiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joiden mukana kasvintuhooja helposti voi levitä, saa markkinointia varten tuottaa ja varastoida vain sellainen elinkeinonharjoittaja, jonka kasvinsuojeluviranomainen on merkinnyt tällaisista elinkeinonharjoittajista pitämäänsä rekisteriin (kasvinsuojelurekisteri).

Kasvinsuojelurekisteriin merkityn tulee, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö määrää, järjestää toimintansa niin, etteivät tuotannossa ja tuotteiden markkinoinnissa kasvintuhoojat leviä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että määrättyjä 1 momentissa tarkoitettuja tavaroita saadaan, paikallismarkkinointia lukuun ottamatta, markkinoida vain kasvipassilla tai rekisterinumerolla varustettuna.

6  §
Kiellot ja rajoitukset

Kasvintuhoojien torjumiseksi tai niiden leviämisen estämiseksi kasvinsuojeluviranomainen voi:

1)  määrätä maanomistajan, viljelijän taikka kiinteistön omistajan tai haltijan suorittamaan toimenpiteitä kiinteistöllä esiintyvän kasvintuhoojan hävittämiseksi;

2)  määrätä kasvintuhoojan saastuttaman rakennuksen, työ- tai kuljetusvälineen taikka muun esineen puhdistettavaksi tai desinfioitavaksi;

3) määrätä kasveja tai kasvialkuperää olevia pakkauksia tai pakkausaineita puhdistettavaksi, desinfioitavaksi tai hävitettäväksi taikka määrätä rajoituksia sellaisten käyttämiselle;

4) antaa kasvien viljelemistä, kuljetusta tai kauppaa koskevia kieltoja ja ehtoja;

5) antaa määräyksiä kasvien viljelemisen, sadonkorjuun ja kaupan yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä;

6) määrätä kieltoja tai asettaa ehtoja kasvien, kasvituotteiden, kasvintuhoojien, maa-aineksen, kompostin tai lannan maahantuonnille ja maastaviennille; sekä

7) määrätä muista kasvintuhoojien torjumiseksi välttämättömistä rajoituksista, kielloista ja toimenpiteistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista rajoituksista, kielloista ja toimenpiteistä sekä niitä koskevasta menettelystä määrätään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

7  §
Torjuntavelvollinen

Maa-alueen, viljelmän, tavaravaraston, kuljetusvälineen tai rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen joko itse suorittamaan 6 §:n perusteella määrätyn toimenpiteen tai sallimaan, että kasvinsuojeluviranomainen suorittaa tai suorituttaa sen.

Jos kasvinsuojeluviranomainen joutuu huolehtimaan 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen suorittamisesta sen vuoksi, että asianomainen laiminlyö toimenpiteen suorittamisen, peritään toimenpiteen kustannukset laiminlyöjältä.

8  §
Käyttörajoituksista ilmoittaminen

Joka myy, vuokraa tai muulla tavoin luovuttaa toiselle maa-alueen tai rakennuksen, jonka käyttöä on kasvintuhoojan esiintymisen vuoksi rajoitettu, on velvollinen ilmoittamaan tästä rajoituksesta luovutuksensaajalle ennen luovutusta.

9  §
Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Tämän lain nojalla annettavien määräysten aiheuttamat kustannukset ja vahingot korvataan valtion varoista sen mukaan kuin kunkin kasvintuhoojan osalta erikseen maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään.

Korvausta on haettava asianomaiselta maaseutuelinkeinopiiriltä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon kustannusten tai vahingon ilmenemisestä. Hakemukseen on liitettävä riittävä selvitys kustannuksista ja vahingoista. Maaseutuelinkeinopiiri päättää kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta sekä korvauksen maksamisesta.

Edellä 1 momentin mukaan korvattavia kustannuksia ja vahinkoja ovat:

1) annetun määräyksen toteuttamisesta suoranaisesti aiheutuvat desinfioimis-, torjunta- ja hävittämiskustannukset sekä hävitetyn tai torjuntatoimenpiteen vuoksi vahingoittuneen tavaran arvo;

2) annettuun määräykseen perustuvan tavaran myymis-, luovutus-, kuljetus- tai käyttökiellon tai vastaavan rajoituksen vuoksi aiheutunut taloudellinen vahinko tai kustannus; sekä

3) taloudellinen vahinko tai kustannus, joka aiheutuu annettuun määräykseen perustuvasta kasvintuotannon keskeytymisestä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkempia määräyksiä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetun taloudellisen vahingon tai kustannuksen arvioimisesta.

10  §
Korvausten epääminen

Korvausta ei kuitenkaan makseta:

1) kasvintuhoojan aiheuttamista vioittumista johtuvista vahingoista ja kustannuksista;

2) kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä unioniin kuulumattomista valtioista tai niihin tapahtuvan maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä määrätystä kiellosta, tavaran hävittämisestä, eristämisestä tai muusta vastaavasta toimenpiteestä taikka maahantuonnille tai maastaviennille määrätyistä ehdoista; eikä

3) kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat kasvinsuojelurekisterissä pysymistä koskevien velvoitteiden täyttämisestä, rekisteristä poistamisesta tai kasvipassin ja rekisterinumeron käyttämisestä.

Korvausta ei myöskään makseta tai sen määrää voidaan alentaa, jos korvaukseen muutoin oikeutettu ei ole noudattanut tätä lakia taikka tämän lain nojalla annettuja säännöksiä, määräyksiä tai viranomaisen päätöksiä taikka on muulla tavalla itse vaikuttanut kustannusten tai vahingon syntymiseen.

11  §
Viranomaiset

Tässä laissa tarkoitettu kasvinsuojeluviranomainen on kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Maaseutuelinkeinopiirit huolehtivat tämän lain täytäntöönpanosta kasvintuotannon tarkastuskeskuksen apuna siten kuin maa- ja metsätalousministeriö kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain (1201/92) nojalla määrää.

Tämän lain mukaisia tarkastuksia saavat tehdä ja näytteitä ottaa kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävään valtuuttamat henkilöt siten kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää.

12  §
Seuranta

Kasvinsuojeluviranomaisen tulee seurata tässä laissa tarkoitettujen kasvintuhoojien esiintymistä ja tarvittaessa julkaista kasvintuhoojien esiintymistä koskevia tietoja.

13   §
Tarkastaminen

Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla valtuutetuilla tarkastajilla on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemista ja noudattamisen valvontaa varten päästä viljellyille ja muille alueille, tuotanto-, varasto- ja muihin rakennuksiin samoin kuin kuljetusvälineisiin sekä suorittaa tarkastuksia ja ottaa korvauksetta näytteitä tutkimuksia varten.

Tarkastukset tulee tehdä aina, kun kasvinsuojeluviranomainen on saanut 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai kun on syytä epäillä tässä laissa tarkoitettujen kasvintuhoojien esiintymistä. Kasvinsuojelurekisteriin merkityt elinkeinonharjoittajat tulee tarkastaa säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että rekisteröinnin ellytykset ovat voimassa.

14  §
Virka-apu

Poliisi-, tulli- ja paloviranomaisten tulee kasvinsuojeluviranomaisen tai valtuutetun tarkastajan pyynnöstä antaa virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvonnassa.

15   §
Salassapitovelvollisuus

Joka tässä laissa säädettyä tehtävää suorittaessaan on saanut tietoja elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta, ei saa niitä paljastaa eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, tähän suostu.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista:

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten;

2) 11 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; tai

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomaiselle tämän lain mukaisessa asiassa.

16   §
Rekisteristä poistaminen

Jos tehdyssä tarkastuksessa todetaan, ettei rekisteriin merkitty noudata tämän lain säännöksiä, tulee kasvinsuojeluviranomaisen antaa asianomaiselle huomautus sekä tarvittaessa ilmoittaa määräaika, minkä kuluessa toiminnassa havaitut virheellisyydet on korjattava.

Se, joka ei huomautuksesta huolimatta korjaa toiminnassaan havaittuja virhellisyyksiä, tulee poistaa rekisteristä.

Rekisteristä poistettu on merkittävä uudelleen välittömästi rekisteriin ilman eri hakemusta, kun poistamisen syy ei enää ole olemassa.

17  §
Kasvipassin ja rekisterinumeron käyttökielto

Kasvinsuojeluviranomainen voi kieltää 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun kasvipassin tai rekisterinumeron käytön tai määrätä 6 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ilman, että asianomainen poistetaan kasvinsuojelurekisteristä, mikäli se on välttämätöntä kasvintuhoojien torjumiseksi tai leviämisen estämiseksi. Kielto on vahvistettava kirjallisesti. Kielto on kumottava heti, kun sen antamisen syy ei enää ole olemassa.

18  §
Uhkasakko

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi asettaa 6 §:ssä tarkoitettujen kieltojen ja määräysten tehosteeksi uhkasakon. Tarkastuskeskus päättää myös uhkasakon määräämisestä maksettavaksi. Uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla.

19  §
Neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa viideksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata kehitystä kasvinsuojelua koskevissa asioissa, antaa lausuntoja sekä tehdä  asiaa  koskevia  esityksiä  ja  aloitteita.

20 §
Maksut, palkkiot ja korvaukset

Maksujen osalta noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

Kasvinsuojeluviranomainen voi maksaa 11 §:n 3 momentissa tarkoitetuille valtuuttamilleen tarkastajille tai näiden työnantajille tarkastuksista ja muista toimenpiteistä palkkiota ja kustannusten korvausta. Maa- ja metsätalousministeriö määrää palkkion perusteet ja suuruuden.

21   §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) laiminlyö 4 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden,

2) tai rikkoo 6 §:n nojalla annettuja kieltoja tai rajoituksia,

3) taikka ei noudata 7 ja 8 §:n mukaista velvollisuutta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, kasvinsuojelulain säännösten rikkomisesta sakkoon. Sitä, joka rikkoo 18 §:n nojalla annetun, uhkasakolla tehostetun kiellon tai rajoituksen, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

22   §
Muutoksenhaku

Tämän lain 9 §:n nojalla annettuihin maaseutuelinkeinopiirien kustannusten ja vahinkojen korvaamista koskeviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinolautakuntaan siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Kasvinsuojeluviranomaisen antamiin päätöksiin haetaan vastaavasti muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätöstä, joka on määrätty 6 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen suorittamisesta, on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.

Päätökseen, joka on annettu 9 §:n nojalla, saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/92) säädetään.

23  §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta.

24  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tällä lailla kumotaan 13 päivänä helmikuuta 1981 annettu kasvinsuojelulaki (127/81) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

25  §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaan tuloa kumotun kasvinsuojelu lain nojalla kasvintuhoojien torjumiseksi annetut yksittäisiä elinkeinonharjoittajia koskevat päätökset ja määräykset ovat voimassa niissä määrätyn ajan.

HE 168/94
MmVM 33/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.