1176/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisestimuutetaan säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi 6 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (972/92) 7 §:n 1 momentti, 8―10 §, 14 §:n 3 momentti ja 21 §:n 2 momentti seuraavasti:

7 §

Päättäessään säästöpankin muuttamisesta säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi isäntien on samalla joko määrättävä, mille jo olemassa olevalle patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin merkitylle säätiölle perustettavan säästöpankkiosakeyhtiön tai liikepankin osakkeet luovutetaan, tai päätettävä osakkeet vastaanottavan uuden säätiön perustamisesta. Päätettäessä uuden säätiön perustamisesta isäntien on samalla hyväksyttävä perustettavan säätiön säädekirja ja säännöt sekä määrättävä, kenen on huolehdittava säätiön perustamistoimista.


8 §

Poiketen siitä, mitä säätiölaissa säädetään, patentti- ja rekisterihallitukselle säätiölain mukaan kuuluvat tässä laissa tarkoitettuja säätiöitä koskevat hakemusasiat kuuluvat valtiovarainministeriölle. Ennen asian ratkaisemista valtiovarainministeriön on asiasta pyydettävä patentti- ja rekisterihallituksen lausunto.

Säätiölain mukaan patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät rekisteri- ja muut ilmoitukset on tehtävä rahoitustarkastukselle. Tässä laissa tarkoitetut säätiöt on merkittävä rahoitustarkastuksen pitämään rekisteriin.

Rahoitustarkastuksen pitämään rekisteriin on siirrettävä 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla myös ne patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin merkityt säätiöt, joille tämän lain mukaisesti luovutetaan säästöpankkiosakeyhtiön tai liikepankin osakkeita.

9 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiölain 3 luvun mukaan kuuluvat valvontatehtävät kuuluvat tässä laissa tarkoitettujen säätiöiden osalta rahoitustarkastukselle.

Rahoitustarkastuksen on valvottava, että sen pitämään rekisteriin merkityn säätiön hallintoa hoidetaan lain ja säätiön sääntöjen mukaisesti.

10 §

Jos säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi muuttuvan säästöpankin isännät ovat määränneet, että säästöpankkiosakeyhtiön tai liikepankin osakkeita tässä laissa tarkoitetulla tavalla luovutetaan vastikkeetta patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin merkitylle säätiölle, säästöpankin on tehtävä tästä ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu säätiö siirretään rahoitustarkastuksen pitämään rekisteriin asianomaisen säätiön patentti- ja rekisterihallitukselle tekemästä hakemuksesta. Hakemus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun säästöpankkiosakeyhtiö tai liikepankki on merkitty kaupparekisteriin. Säätiö, joka ei ole tehnyt edellä tarkoitettua hakemusta ennen määräajan päättymistä, on välittömästi määräajan päättymisen jälkeen patentti- ja rekisterihallituksen toimesta siirrettävä rahoitustarkastuksen pitämään rekisteriin.

14 §

Tarkemmat määräykset 2 momentissa tarkoitetusta siirtymisestä antaa valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriön on pyydettävä siirtymisestä rahoitustarkastuksen sekä säästöpankkien ja liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastojen lausunto. Liikepankin toimintaa siirtymäaikana valvoo säästöpankkitarkastus.

21 §

Säästöpankin toimintaa jatkavan säästöpankkiosakeyhtiön tai liikepankin tulee antaa liikepankkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut selvitykset rahoitustarkastukselle. Selvitykset on annettava viipymättä sen jälkeen, kun säästöpankkiosakeyhtiö tai liikepankki on merkitty kaupparekisteriin, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun säästöpankki on muutettu säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 93/94
TaVM 30/94

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.