1170/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan teatterikorkeakoulusta 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (518/92) 35 §:n 3 momentti,

muutetaan 4 §:n 2 momentti sekä 16, 29, 30 ja 33 § ja

lisätään 11 lukuun uusi 36 a § seuraavasti:

4 §

Korkeakoulun professorit ja apulaisprofessorit valitsevat keskuudestaan hallitukseen kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, korkeakoulun muuhun henkilökuntaan kuuluvat keskuudestaan kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä opiskelijat keskuudestaan kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

16 §

Opetus- ja tutkimusneuvostoon kuuluvat professorit ja apulaisprofessorit sekä koulutuskeskuksen johtaja. Lisäksi hallitus määrää kolme jäsentä ja varajäsentä muiden opettajien kuin professorien ja apulaisprofessorien keskuudesta sekä yhden jäsenen ja varajäsenen opiskelijoiden keskuudesta. Korkeakoulun rehtori ei voi olla opetus- ja tutkimusneuvoston jäsen.

Neuvoston puheenjohtajana toimii vararehtori. Vararehtori ei saa kuitenkaan osallistua professorin tai apulaisprofessorin viran täyttöä koskevan asian käsittelyyn. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajaksi professorin tai apulaisprofessorin.

Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

29 §

Opetus- ja tutkimusneuvosto tekee virkaehdotuksen professorin ja apulaisprofessorin virkaan sekä esityksen professorin viran täyttämisestä kutsusta. Apulaisprofessorin viran täyttää korkeakoulun hallitus. Professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä on muutoin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Hallitus nimittää muihin virkoihin, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Hallitus nimittää myös dosentin.

30 §

Muun kuin 29 §:ssä tarkoitetun henkilökunnan nimittää tai ottaa hallintovirasto, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

33 §

Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Opetus- ja tutkimusneuvoston on hankittava vähintään kahdelta asiantuntijalta lausunto hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä, jollei neuvosto erityisestä syystä pidä lausunnon hankkimista tarpeettomana.

Dosentiksi hakevan on annettava julkinen opetusnäyte, jonka opetus- ja tutkimusneuvosto arvostelee, jollei se erityisestä syystä katso opetusnäytteen antamista tarpeettomaksi, sekä tarvittaessa julkinen näyte esitystaidostaan.

Jos opetus- ja tutkimusneuvosto toteaa hakijan täyttävän säädetyt vaatimukset ja hänen kiinnittämisensä korkeakouluun opetuksen tai tutkimuksen taikka taiteellisen työn kannalta tarkoituksenmukaiseksi, sen on tehtävä hallitukselle esitys asianomaisen nimittämisestä dosentiksi.

36 a §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan vakinaisella virkamiehellä virkaan nimitettyä virkamiestä ja virkaatoimittavalla sekä tilapäisellä virkamiehellä valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun virkasuhteeseen nimitettyä virkamiestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.