1151/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 1 § ja 7 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1615/93), sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 6 f § seuraavasti:

1 §

Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena sille kuluttajansuojalain (38/78), kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78), arvopaperimarkkinalain (495/89), luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) ja elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain (1062/93) mukaan kuuluvat markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat sekä sille sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/78) ja alkoholilain (1143/94) mukaan kuuluvat asiat.

6 f  §

Alkoholilain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille sen hakemuksella, jolle on annettu mainitun lain 48―50 §:ssä tarkoitettu kieltopäätös, väliaikaista kieltoa tai markkinoilta poistamista koskeva määräys, uhkasakko tai teettämisuhka, niin kuin mainitun lain 52 §:n 2 momentissa säädetään.

Alkoholilain 48―50 §:n nojalla asetetun uhkasakon tuomitseminen tai teettämisuhan täytäntöönpano tulee vireille tuotevalvontakeskuksen tai lääninhallituksen hakemuksella.

7 §

Hakemusasiakirjassa on ilmoitettava:

1) sen elinkeinonharjoittajan tai muun henkilön nimi, kotipaikka ja postiosoite, johon vaatimus kohdistuu, taikka, milloin kysymys on 6 c §:ssä tarkoitetusta luottolaitoksen tekemästä hakemuksesta, rahoitustarkastuksen päätös sekä, milloin kysymys on 6 f §:ssä tarkoitetusta elinkeinonharjoittajan, valmistajan, mainonta- tai myynninedistämistoimen tilaajan tai sen toimeenpanijan taikka näiden palveluksessa olevan hakemuksesta, tuotevalvontakeskuksen päätös tai väliaikaista kieltoa koskeva määräys;


Edellä 6 c tai 6 f §:ssä tarkoitettuun hakemukseen tulee liittää 1 momentin 1 kohdassa mainittu päätös tai määräys alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus tiedoksisaantipäivästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 28 päivään helmikuuta 1995.

HE 119/94
StVM 32/94
SuVM 3/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.