1150/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/76) 17 §:n 3 momentin 2 kohta, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 19 ja 20 § ja 21 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 19 § 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (953/92) ja 20 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

17 §

Jollei korjausta ole tapahtunut asetetussa määräajassa, terveyslautakunnan on ilmoitettava asiasta:


2) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle, mikäli kysymys on 7, 8 tai 9 §:n säännösten vastaisesta toiminnasta.

18 §

Jos tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myynnissä tahi muussa luovutuksessa on menetelty 7 §:n säännösten vastaisesti, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi kieltää valmistajaa tai maahantuojaa sekä näiden palveluksessa olevaa jatkamasta tai uudistamasta säännösten vastaista toimintaa.

Jos tupakkatuotetta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä on mainostettu tai muussa myynninedistämistoiminnassa on menetelty 8 tai 9 §:n säännösten vastaisesti, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi kieltää mainonta- tai myynninedistämistoimen tilaajaa ja toimeenpanijaa sekä näiden palveluksessa olevaa jatkamasta tai uudistamasta säännösten vastaista toimintaa.


19 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi kieltää tupakkatuotteen valmistajalta tai maahantuojalta tupakkatuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvan myynnin ja muun luovuttamisen, jos tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksesta puuttuvat 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut merkinnät, jos merkinnät ovat asetuksen säännösten vastaisia, jos tupakkatuote sisältää kiellettyä terveysvaaraa tai -haittaa aiheuttavaa ainetta tai jos tupakkatuotteen sisältämien tai sitä poltettaessa syntyvien terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavien aineiden suurimmat sallitut ylärajat ylittyvät. Tällainen kielto voidaan antaa myös toistaiseksi tai määräajaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi myös kieltää tupakkatuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvan myynnin tai muun luovuttamisen, jos savukkeen terva- ja nikotiinipitoisuuksia ei ole tutkittu 6 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla tai jos savukkeen tervan ja nikotiinin määristä ei ole tehty 6 §:n 3 momentissa säädettyä ilmoitusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi asettamassaan määräajassa velvoittaa tupakkatuotteen valmistajan tai maahantuojan ottamaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tupakkatuote pois markkinoilta.

20 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi kiellosta määrätessään velvoittaa valmistajan tai maahantuojan, jonka lukuun myynti- tai mainonta- taikka myynninedistämistoimi on tehty, suorittamaan määräajassa sopivalla tavalla oikaisutoimenpiteen, jos sitä myynti- tai mainonta- taikka myynninedistämistoimenpiteistä aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena.

Jollei myynti- tai mainonta- tahi myynninedistämistointa oikaista, oikaisun voi suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus asianomaisen valmistajan tai maahantuojan kustannuksella.

21 §

Vaatimuksen uhkasakon tuomitsemisesta tekee sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994. Laki on voimassa 28 päivään helmikuuta 1995.

HE 119/94
StVM 32/94
SuVM 3/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.