1144/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 85 §:n 3 ja 4 momentti, 91 §:n 2 momentti, 91a §:n 2 momentti, 93 § sekä 95 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta sekä 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 85 §:n 3 ja 4 momentti ja 95 §:n 4 momentti 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87) sekä 91 §:n 2 momentti ja 91 a §:n 2 momentti 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (251/79), seuraavasti:

85 §

Jos joku välittää alkoholijuomaa tai väkiviinaa ilman palkkiota henkilölle, jolle alkoholijuomaa alkoholilain (1143/94) 16 §:n mukaan ei saa myydä, hänet on tuomittava alkoholipitoisen aineen välittämisestä ilman palkkiota sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Luvattomasta alkoholipitoisen aineen myynnistä on tuomittava myös anniskeluluvan haltija tai anniskelupaikassa toimessa oleva, joka luovuttaa anniskeltavaksi saatua alkoholijuomaa anniskelupaikasta pois vietäväksi taikka anniskelupaikassa tai sen yhteydessä anniskelee muuta kuin laillisesti sinne toimitettua alkoholijuomaa.


91 §

Joka tuo maahan, valmistaa, kaupaksi tarjoaa tai pitää kaupan muita aineita, tuotteita tai valmisteita kuin alkoholilain (1143/94) 4 §:n nojalla säädettyjä luvallisia valmistusaineita siinä tarkoituksessa, että niitä tultaisiin käyttämään alkoholijuoman luvattomaan valmistukseen, taikka sitä yrittää, on tuomittava niin kuin 1 momentissa säädetään.


91 a §

Joka mainostamalla tai muutoin yleisölle esittelemällä tai pitämällä esillä luvatonta alkoholijuoman valmistusta varten muita aineita, tuotteita tai valmisteita kuin alkoholilain (1143/94) 4 §:n nojalla säädettyjä luvallisia valmistusaineita kehottaa, opastaa tai houkuttelee alkoholijuoman luvattomaan valmistukseen, on tuomittava niin kuin 1 momentissa säädetään.


93 §

Joka muulla kuin edellä tässä luvussa sanotulla tavalla rikkoo alkoholilakia (1143/94) tai sen nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava alkoholirikkomuksesta sakkoon.

95 §

Menetetyksi on tuomittava:


4) sellainen alkoholijuoma tai väkiviina astioineen, jota nautitaan vastoin alkoholilain (1143/94) 58 §:n 1 momentin säännöksiä.


Milloin rikoksentekijä on hukannut tai hävittänyt 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden tai se on sen arvoa vastaavasta vastikkeesta luovutettu toiselle taikka jos sitä 3 momentin mukaan ei voida tuomita menetetyksi, on omaisuuden asemesta tuomittava sen arvo menetetyksi. Milloin alkoholilain (1143/94) 58 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti nautitun alkoholin määrä on vähäinen, saadaan sen arvo jättää menetetyksi tuomitsematta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 119/94
StVM 32/94
SuVM 3/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.