1139/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1  §
Lain soveltamisala

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa noudatetaan tätä lakia siltä osin, kuin asiasta ei ole säädetty Euroopan yhteisön asetuksissa tai niiden nojalla annetuissa päätöksissä ja määräyksissä.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän lain yleinen täytäntöönpano kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö on myös Euroopan yhteisön yhteisestä kalastuspolitiikasta annetuissa yhteisön säädöksissä ja päätöksissä tarkoitettu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi jonkin asian tai asiaryhmän osalta siirtää 1 momentissa tarkoitetun toimivallan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle tai maaseutuelinkeinopiireille.

3 §
Valvonta

Maaseutuelinkeinopiirien tehtävänä on Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien säännösten noudattamisen välitön valvonta alueellaan.

4 §
Rekisterit

Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa ja tilastointia varten tarpeellisten rekistereiden pitämisestä. Rekistereihin voidaan ottaa kalastusta, kalakauppaa, kalastustuotteiden myyjiä, ostajia ja kuljettajia sekä kalatalouden rahoitusta koskevia tietoja.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on oikeus saada tietoja 1 momentissa tarkoitetuista rekistereistä tutkimusta ja tilastojen laatimista varten. Maa- ja metsätalousministeriö voi määrääminsä ehdoin antaa muillekin luvan käyttää rekistereissä olevia tietoja tutkimustarkoituksiin. Rekistereissä olevia tietoja saadaan käyttää myös Euroopan yhteisön asetuksissa säädettyihin tarkoituksiin.

5 §
Tiedonsaantioikeus

Valvontaa suorittavilla henkilöillä on valvonnan edellyttämässä laajuudessa oikeus saada luettavakseen purkaus-, kuljetus-, myynti- ja muut asiakirjat sekä saada muut tiedot kalastuksesta, vesiviljelystä, kalastustuotteiden kuljetuksesta, jalostuksesta, kaupasta, varastoinnista, maahantuonnista ja maastaviennistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista asemaa koskevina olisi muutoin salassa pidettävä.

Valvontaa suorittavilla henkilöillä on valvontatehtävissä oikeus päästä kalastusaluksiin, kalastustuotteiden kuljetusvälineisiin ja muihinkin paikkoihin, joissa säilytetään tässä laissa tarkoitetun valvonnan kohteena olevia kalastusvälineitä, kalastustuotteita taikka tosite- tai muuta aineistoa.

6 §
Valvonnan suorittaminen

Kalastuksen valvontaa suorittavalla henkilöllä tai viranomaisella on oikeus verekseltään ottaa haltuunsa tässä laissa tarkoitettujen säännösten ja määräysten vastaisesti käytetyt pyydykset ja sanotulla tavalla saatu saalis. Talteenotetut pyydykset ja saalis on luovutettava esitutkintaviranomaiselle.

Valvontaa suorittava henkilö tai viranomainen voi jättää esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja jota on kokonaisuudessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä.

7 §
Rangaistukset

Joka tahallaan tai tuottamuksellisesti

1) harjoittaa kalastusta asetetun kalastusrajoituksen vastaisesti tai harjoittaa ammattimaista kalastusta ilman aluskohtaista lisenssiä tai pakolliseksi määrättyä kalastuslupaa taikka ylittää sallitun pyyntimäärän,

2) säilyttää kalastusaluksella pyydyksiä säännösten tai määräysten vastaisesti tai laiminlyö velvollisuutensa pitää aluskohtaista kalastuspäiväkirjaa,

3) laiminlyö velvollisuutensa avustaa valvonnassa tai antaa valvonnan edellyttämiä tietoja, jotka koskevat hänen harjoittamaansa kalastusta, kalakauppaa, kalan kuljetusta tai kalanjalostusta taikka julkisista varoista myönnettyä tukea, tai

4) muulla tavalla rikkoo yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevia säännöksiä tai viranomaisen niiden taikka tämän lain nojalla antamia määräyksiä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, yhteisen kalastuspolitiikan rikkomisesta sakkoon.

Kalastuslain (286/82) 107―109 §:n säännöksiä sovelletaan myös yhteisen kalastuspolitiikan vastaiseen pyyntiin kielletyillä kalastusvälineillä tai pyyntitavoilla sekä vaaran tai vakavan vaaran aiheuttamiseen kalavedelle.

8 §
Menettämisseuraamus

Joka tuomitaan rangaistukseen 7 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin nojalla, voidaan samalla määrätä menettäneeksi aluskohtainen lisenssi ja kalastuslupa enintään kolmen vuoden määräajaksi. Menettämisseuraamukseen sovelletaan muutoin, mitä rikoslaissa säädetään.

9 §
Tuen takaisinperintä

Jos 1 §:ssä tarkoitettujen säännösten mukaista tukea on maksettu liikaa tai muutoin perusteettomasti, voi tuen myöntänyt viranomainen päättää liikaa tai perusteettomasti myönnetyn määrän takaisin perimisestä.

Periminen saadaan toimittaa siinä järjestyksessä kuin verojen ulosotosta säädetään.

10 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä:

1) kalastuksen rajoittamisesta ja kalastuksen muusta säätelystä;

2) aluskohtaisista lisensseistä ja erityisistä kalastusluvista;

3) edellä 4 §:ssä tarkoitetuista rekistereistä;

4) kalatalouden tukitoimenpiteistä; sekä

5) tämän lain muusta täytäntöönpanosta.

11 §
Ahvenanmaa

Siltä osin kuin asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan, sovelletaan tämän lain sijasta, mitä Ahvenanmaan maakuntapäivät säätää.

2 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

13 §
Kumottavat lait

Tällä lailla kumotaan:

1) 18 päivänä heinäkuuta 1975 annettu kalastustulolaki (621/75) muutoksineen sekä

2) 25 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta (483/75) muutoksineen.

14  §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa kalastustulolain nojalla myönnettyjen tukien maksamisessa ja takaisin perimisessä noudatetaan edelleen kalastustulolain säännöksiä.

Jos kalastustulolain mukainen tukihakemus koskee 30 päivänä joulukuuta 1994 päättyvältä tai sitä aikaisemmalta jaksolta suoritettavaa hinta-, varastointi- tai kuljetustukea, sovelletaan kyseiseen hakemukseen ja sen nojalla myönnettävään tukeen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 167/94
MmVM 22/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.