1103/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 18 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (13/86) sekä

lisätään lakiin uusi 1 b luku seuraavasti:

1 b luku

Vastuu verosta

4 d  §

Vero- tai maksuvelvolliselta tämän lain nojalla kannettavasta verosta, maksusta ja muusta suorituksesta ovat kuin omasta verostaan vastuussa:

1) avoimen yhtiön yhtiömies;

2) kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies;

3) kuolinpesän osakas; ja

4) yhteisetuuden osakas osuuttaan vastaavalta osalta.

Konkurssipesä vastaa konkurssipesän varallisuuteen kuuluvasta kiinteistöstä konkurssin alkamisvuotta seuraavilta vuosilta määrätystä kiinteistöverosta.

Jos kiinteistö on hankittu yhtiön tai muun perustettavan yhteisön lukuun, yhtiö tai muu yhteisö vastaa kiinteistöstä määrätystä kiinteistöverosta siltä vuodelta, jona yhteisö on merkitty asianomaiseen rekisteriin.

Osakeyhtiö tai osuuskunta vastaa niin kuin omasta verostaan ennen sen rekisteröimistä harjoitetusta toiminnasta sen puolesta toimineille määrätystä verosta, maksusta tai muusta suorituksesta.

Edellä 1―4 momentissa tarkoitettuja vastuusäännöksiä sovelletaan, jollei muualla verolainsäädännössä vastuusta toisin säädetä.

4 e  §

Vero, maksu tai muu suoritus määrätään vero- tai maksuvelvollisen ja siitä vastuussa olevien yhteisvastuullisesti maksettavaksi. Vastuussa olevat merkitään lääninveroviraston verotus- tai maksuunpanopäätökseen taikka vero- tai maksulippuun.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua merkintää vastuusta ole tehty, lääninveroviraston on kuultava, mikäli mahdollista, vastuuseen määrättävää ja tehtävä erillinen päätös tämän määräämisestä vastuuseen veron, maksun tai muun suorituksen maksamisesta yhteisvastuullisesti vero- tai maksuvelvollisen kanssa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vastuumääräyksen oikaisemisesta ja muutoksenhausta on voimassa, mitä muualla verolainsäädännössä oikaisusta ja muutoksenhausta säädetään. Edellä 2 momentissa tarkoitettuun vastuuta koskevaan päätökseen saadaan kuitenkin aina hakea muutosta lääninoikeudelta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Haettaessa muutosta veronsaajan puolesta aika on kuitenkin 30 päivää päätöksen tekemisestä. Jos muualla verolainsäädännössä on vastuun määräämistä koskevasta menettelystä tästä pykälästä poikkeava säännös, noudatetaan sitä tämän pykälän sijasta.

18 a  §

Kuuden vuoden kuluttua verotusvuoden ja vastaavan metsänhoitomaksun maksuunpanovuoden päättymisestä lopetetaan verojen ja metsänhoitomaksun kuukausittainen tilittäminen ja veronsaajalle annetaan erillinen tilitys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltävältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Lain 18 a §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1988 tehtäviin tilityksiin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 133/94
VaVM 56/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.