1084/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun kaupanvahvistaja-asetuksen (1080/79) 1, 1 a ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella (1113/89), 1 a § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 10 § 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1365/93), seuraavasti:

1 §
Kaupanvahvistajat

Julkisia kaupanvahvistajia ovat:

1) virkansa puolesta henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, julkinen notaari, kaupunginvouti, kaupunginviskaali, maakunnansyyttäjä, maakunnanvouti, maanmittaustoimiston maanmittausjohtaja, yli-insinööri, maanmittausinsinööri ja maanmittausteknikko, maaseutuelinkeinopiirin maanmittausinsinööri samoin kuin kunnan kiinteistöinsinööri ja kiinteistötoimituksia suorittamaan määrätty teknikko sekä ulkomailla Suomen lähetystön virkamies ja Suomen konsuli riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee; sekä

2) erityiset käräjäoikeuden määräämät virkavastuulla toimivat kaupanvahvistajat, joiden toimivalta käsittää kyseisen käräjäoikeuden tuomiopiirissä sijaitsevat kiinteistöt.

Julkisiksi kaupanvahvistajiksi käräjäoikeus määrää hakemuksesta tarpeellisen määrän henkilöitä, jotka ovat rehelliseksi tunnettuja ja pystyvät hoitamaan kaupanvahvistajan tehtäviä tuomiopiirin alueella. Käräjäoikeus voi peruuttaa määräyksen, jos katsoo siihen olevan syytä. Määräys päättyy ilman eri päätöstä, kun kaupanvahvistaja täyttää 67 vuotta.

Käräjäoikeuden määräämän kaupanvahvistajan on viipymättä ilmoitettava asuntonsa tai toimipaikkansa osoitteen muutoksesta käräjäoikeudelle.

1 a §
Kaupanvahvistajaluettelo ja -rekisteri

Käräjäoikeus pitää luetteloa sen määräämistä julkisista kaupanvahvistajista. Luetteloon merkitään kaupanvahvistajan nimi, asunnon ja toimipaikan osoite, toimialue ja päivä, jona määräys on annettu tai se on päättynyt. Luettelon ote, josta käy ilmi toimessa olevat kaupanvahvistajat, tulee olla nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Luettelon tiedoissa tapahtuneet muutokset on viipymättä ilmoitettava oikeusministeriölle.

Oikeusministeriö pitää kaupanvahvistajarekisteriä. Rekisteriin tallennetaan 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta saatavat tiedot.

Kaupanvahvistajarekisteristä annetaan pyynnöstä todistuksia. Oikeusministeriö voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla taikka henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sille, joka toiminnassaan tarvitsee tietoja kiinteistön kauppojen hoitamista tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten.

10 §
Maksut ja korvaukset

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 200 markkaa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tallekappaleen ja luovutuskirjan jäljennöksen valmistamisesta maksu on 10 markkaa sivulta.

Jos luovutus asianomaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin virkapaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

Suomen lähetystön virkamiehen ja Suomen konsulin kaupanvahvistajana perimistä maksuista määrätään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.