1054/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään omistusasuntolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1204/93) 15 §:n nojalla:

1 §
Hakumenettely

Kunta päättää korkotukilainojen vuosittaisista hakuajoista valtion asuntorahaston antamien ohjeiden mukaisesti. Hakemus on toimitettava tuettavan kohteen sijaintikunnalle.

Valtion asuntorahasto ja valtiokonttori voivat hyväksyä lomakkeiden kaavoja omistusasuntolainojen korkotuesta annetussa laissa (1204/93) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitettujen hakemusten ja ilmoitusten tekoa varten. Samalla voidaan määrätä hakemuksen tai ilmoituksen tekemisen yhteydessä annettavista selvityksistä.

2 §
Säännös hyväksymisedellytyksistä

Laina voidaan hyväksyä omakotikorkotukilainaksi ja omakotitalon perusparannuksen korkotukilainaksi edellyttäen, että asianomainen kunnan viranomainen on hyväksynyt omakotitalon rakennussuunnitelmat ja rakennuskustannukset tai perusparannussuunnitelmat ja perusparannuskustannukset ennen töiden aloittamista. Asunto-osakekorkotukilainan hyväksymisen edellyksenä on, että valtion asuntorahasto on hyväksynyt asunto-osakeyhtiötalon aravalainoituskelpoiseksi ennen töiden aloittamista.

Kunnan viranomainen voi antaa luvan töiden aloittamiseen ennen 1 momentissa tarkoitettujen suunnitelmien ja kustannusten hyväksymistä, milloin on kyse omakotikorkotukilainasta tai omakotitalon perusparannuksen korkotukilainasta. Valtion asuntorahasto voi antaa luvan töiden aloittamiseen ennen asunto-osakeyhtiötalon aravalainoituskelpoiseksi hyväksymistä. Jos työt on aloitettu ilman lupaa, voidaan laina hyväksyä korkotukilainaksi vain erityisestä syystä.

Laina voidaan hyväksyä omakotitalon hankinnan korkotukilainaksi ja asunto-osakkeiden hankinnan korkotukilainaksi edellyttäen, että korkotukilainaksi hyväksymistä on haettu kuuden kuukauden tai erityisistä syistä vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hankintaa koskeva luovutussopimus on tehty.

3 §
Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto

Omakotikorkotukilainaa, omakotitalon hankinnan korkotukilainaa tai omakotitalon perusparannuksen korkotukilainaa koskevaan hakemukseen on liitettävä omakotitalon sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto, jos korkotukilainaa haetaan sellaiselle tilalle tai alueelle:

1) johon kuuluu enemmän kuin viisi hehtaaria maatalousmaata tai joka täyttää maaseutuelinkeinolain (1295/90) 13 §:ssä säädetyt edellytykset ja jonka omistaja tai haltija harjoittaa omatoimisesti viljelyä tai metsätaloutta;

2) jonka hankkimista tai jolla tehtyjä investointeja varten on maaseutuelinkeinolain, porotalouslain (161/90), luontaiselinkeinolain (610/84) tai kolttalain (611/84) nojalla myönnetty lainaa tai avustusta; tai

3) jonka omistaja tai haltija saa yli puolet veronalaisista tuloistaan maaseutuelinkeinolain mukaisesta erikoismaataloudesta tai pienyritystoiminnasta taikka maatilatalouden ohella harjoitetusta kalastuksesta tai poronhoidosta.

Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunnossa on mainittava, voidaanko omakotitalon rakentamista, hankintaa tai perusparannusta tukea maaseutuelinkeinolain tai muun 1 momentissa tarkoitetun lain nojalla.

4 §
Asuinrakennus, rakennusryhmä ja omakotitalo

Korkotukilainaa hyväksyttäessä katsotaan:

1) asuinrakennukseksi talo ja siihen liittyvät asumista välittömästi palvelevat tilat, joissa asuntojen ja asumista palvelevien tilojen yhteenlaskettu huoneistoala on vähintään 75 prosenttia koko huoneistoalasta, jollei kunnan viranomainen tai jos on kyse aravalain 8 §:n mukaisesti aravalainoituskelpoiseksi hyväksyttävästä asunto-osakeyhtiötalosta, valtion asuntorahasto erityisestä syystä hyväksy pienempää osuutta;

2) rakennusryhmäksi kahden tai useamman asuinrakennuksen muodostama kokonaisuus, joka rakennetaan yhtenäisen alueellisen rakennussuunnitelman mukaan; sekä

3) omakotitaloksi yhden asuinhuoneiston tai erityisistä syistä kahden asuinhuoneiston käsittävä asuinrakennus, joka on tarkoitettu pääasiallisesti omistajan ruokakunnan omaa asumista varten.

Rakennusryhmässä asuntojen yhteenlaskettua huoneistoalaa koskeva osuus lasketaan koko rakennusryhmän mukaan.

5 §
Maanvuokrasopimus

Jos korkotukilainan kohde sijaitsee vuokramaalla, on maanvuokrasopimus voitava maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle henkilölle. Lainaa ei voida hyväksyä korkotukilainaksi, jos vuokrasopimus voidaan sopimusehtojen nojalla irtisanoa 25 vuoden aikana.

Asunto-osakekorkotukilainan ja asunto-osakkeiden hankinnan korkotukilainan hyväksyminen edellyttää, että vuokrasopimuksen jäljellä oleva vuokra-aika on vähintään 45 vuotta. Omakotikorkotukilainan, omakotitalon hankinnan korkotukilainan tai omakotitalon perusparannuksen korkotukilainan hyväksyminen edellyttää, että jäljellä oleva vuokra-aika on vähintään 35 vuotta. Kunnan viranomainen tai jos on kyse asunto-osakekorkotukilainasta, valtion asuntorahasto voi erityisestä syystä hyväksyä lyhyemmänkin vuokra-ajan.

6 §
Asumiskustannusten kohtuullisuus

Omistusasuntolainojen korkotuesta annetussa laissa säädettyjä yleisiä edellytyksiä harkittaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että asumiskustannukset korkotuen avulla lainoitettavassa kohteessa pysyvät kohtuullisina.

7 §
Vakuutus

Korkotukilainan kohde on pidettävä riittävästi vakuutettuna.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.