1042/1994

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Pääministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 42 ja 43 §, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (929/87),

muutetaan 11 §:n 8 kohta, 11 a §:n 2, 4–6 ja 8 kohta ja 11 d §:n 8 kohta, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1392/93), sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa, uusi 7 a kohta ja asetukseen uusi 34 a § seuraavasti:

11 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


7 a) kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavan kuntayhtymän alueen muuttaminen;

8) läänin alueet, valtion piirihallinnon alueet, kihlakuntien alueet sekä veropiirit, työvoimatoimistojen toimialueet ja käräjäoikeuksien tuomipiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa, sekä kuntajaon muuttaminen, jos ne kunnat, joita muutos koskee, eivät ole muutoksesta yhtä mieltä;

11 a §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat virkamiehiä koskevat asiat:


2) tasavallan presidentin nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen, lukuun ottamatta upseereja ja valtion virkamieslain (750/94) 26 §:ssä säädettyjä virkamiehiä sekä valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen virkasuhteen purkaminen ja irtisanominen virkamiehestä johtuvasta syystä sekä valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi ja määräajan jatkaminen;


4) virkavapauden myöntäminen yli yhdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan presidentti nimittää, jollei kysymys ole virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä nimittäminen virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti;

5) perusteet, joiden mukaan valtion virkamiesten erorahan suuruus määräytyy;

6) sopimuksen tekeminen palvelussuhteen ehdoista niiden virkamiesten kanssa, joiden sopimuksen valtion virkamieslain mukaan tekee valtioneuvosto, näiden sopimusten tarkistamisperusteet sekä valtioneuvoston tekemän tällaisen sopimuksen irtisanominen;


8) viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon sekä määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi.

11 d §

Sen lisäksi, mitä 11 ja 11 a–11 c §:ssä säädetään, seuraavat lain tai asetuksen mukaan valtioneuvoston ratkaistavaksi säädetyt asiat ratkaistaan yleisistunnossa:


8) Suomen pankkia, Postipankki Oy:tä, valtion vakuusrahastoa, vakuutusyhtiöitä ja kansaneläkelaitosta koskevat asiat sekä asiat, jotka koskevat tallettajien saamisten turvaamista säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa;


34 a §

Ministeriöiden poikkeusoloihin varautumista koskevan toiminnan yhteensovittamista varten toimii valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin johdolla säännöllisesti kokoontuva ministeriöiden valmiuspäälliköiksi määrättyjen virkamiesten muodostama valmiuspäällikkökokous.

Valmiuspäällikkökokous laatii toiminnalleen toimintasäännön. Toimintasäännössä annetaan myös tarpeelliset yhteiset määräykset valmiuspäälliköitä ministeriöissä avustavien virkamiesten toiminnasta ja yhteistyöstä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.