1039/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Oikeusministeriön päätös viittauksista Euroopan yhteisöjen säädösten täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä

Oikeusministeriö on päättänyt Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (397/89):

1 §

Kirjoitettaessa Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen 6 a §:ssä tarkoitettuja viittauksia Euroopan yhteisöjen säädöksiin (EYsäädös) noudatetaan tämän päätöksen määräyksiä.

2 §

Viittaus EY-säädökseen kirjoitetaan Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen 6 §:n 3 momentissa tarkoitettujen viittausten alle.

Jos lakiin, asetukseen tai päätökseen sisältyy ainoastaan yksittäisiä säännöksiä tai määräyksiä EY-säädösten täytäntöönpanosta tai täydentämisestä, viittaus voidaan kuitenkin tehdä kyseisen säännöksen tai määräyksen kohdalle.

3 §

Viittauksessa mainitaan se EY-säädös, jonka säännöksiä tai määräyksiä pannaan täytäntöön taikka jonka täytäntöönpanosta annetaan tarkempia säännöksiä tai määräyksiä. Lisäksi viittauksessa mainitaan se Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numero, jossa EY-säädös on julkaistu, sekä julkaisupäivämäärä ja sivunumero, josta säädös alkaa.

4 §

Viittaus kirjoitetaan siten, että ensin mainitaan, mikä yhteisön toimielin on antanut säädöksen ja mikä säädös on kyseessä.

Direktiivien ja päätösten osalta tämän jälkeen kirjoitetaan tunnus, joka muodostuu vuosiluvusta, direktiivin tai päätöksen numerosta ja yhteisöä tarkoittavasta lyhenteestä.

Asetusten osalta toimielimen ja säädöstyypin jälkeen mainitaan suluissa yhteisöä tarkoittava lyhenne, numeron lyhenne sekä asetuksen numero.

Kaikissa viittauksissa viimeiseksi mainitaan puolipisteen jälkeen Euroopan yhteisöjen virallisen lehden (EYVL) lyhenne, lehden numero, sen julkaisupäivämäärä sekä sivunumero, josta mainittu säädös alkaa.

Viittaus kirjoitetaan noudattaen soveltuvin osin seuraavia malleja:

1) neuvoston direktiivi 93/103/EY; EYVL N:o L 307, 13.12.1993, s. 1

2) komission direktiivi 87/477/ETY; EYVL N:o L 273, 26.9.1987, s. 40

3) neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom; EYVL N:o L 49, 21.2.1989, s. 26

4) neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92; EYVL N:o L 182, 2.7.1992, s. 1

5) komission asetus (EY) N:o 3425/93; EYVL N:o L 312, 15.12.1993, s. 12

6) neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90; EYVL N:o L 151, 15.6.1990, s. 1

7) neuvoston päätös 90/683/ETY; EYVL N:o L 380, 31.12.1990, s. 13

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan viittausmenettelystä Euroopan talousyhteisön säädösten täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä 26 päivänä marraskuuta 1992 annettu oikeusministeriön päätös (1072/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Vanhempi hallitussihteeri
Markku Kuusela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.