982/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 9 a §:n 2 momentti, 9 b §:n johdantokappale, 12 §:n 1 momentin 3 kohta, 13 §:n 2 momentti, 15 b §:n 3 momentin 10 ja 12 kohta, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 4 momentti, 22 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentin 4 kohta ja 26 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 momentin 2 kohta 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (947/92), 9 a §:n 2 momentti ja 9 b §:n johdantokappale 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (673/85), 12 §:n 1 momentin 3 kohta 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (589/78), 13 §:n 2 momentti mainitussa 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa, 15 b §:n 3 momentin 10 ja 12 kohta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (548/93), 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 4 momentti, 22 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentin 4 kohta ja 26 §:n 2 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), seuraavasti:

8  §

Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen:


2) jos hän on täyttänyt 16, mutta ei 21 vuotta ja opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa eikä saa kansaneläkettä eikä ulkomailta maksettavaa vastaavaa eläkettä.


9 a  §

Kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä, rintamasotilaseläkelain (119/77) mukaista rintamasotilaseläkettä taikka vastaavaa ulkomailta maksettavaa eläkettä saavalle leskelle maksetaan kuitenkin alkueläkettä ainoastaan se määrä, jolla alkueläke olisi suurempi kuin mainittu eläke.

9 b  §

Leskellä on oikeus jatkoeläkkeeseen edellyttäen, ettei hän saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyys-, työttömyys- tai varhennettua vanhuuseläkettä eikä ulkomailta maksettavaa vastaavaa eläkettä:


12  §

Oikeus lapseneläkkeeseen lakkaa:


3) kun lapselle myönnetään kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke tai vastaava ulkomailta maksettava eläke.

13  §

Lesken oikeus jatkoeläkkeeseen lakkaa niin ikään, kun hänelle myönnetään kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke tai varhennettu vanhuuseläke taikka ulkomailta maksettava vastaava eläke. Lesken oikeus 9 b §:n 1 kohdan mukaan maksettavaan jatkoeläkkeeseen lakkaa myös, kun hänellä ei enää ole huollettavaan lapseneläkkeeseen oikeutettua 16 vuotta nuorempaa lasta.

15 b  §

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


10) lasten kotihoidon tuesta annetun lain (797/92) mukaista lasten kotihoidontukea eikä osittaista kotihoidon tukea;


12) ulkomailta maksettavaa, saman edunjättäjän jälkeen myönnettyä perhe-eläkettä tai siihen rinnastettavaa jatkuvaa etuutta kuitenkin niin, että kansaneläkelain 26 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun valtioiden välisen järjestön palvelukseen perustuva perhe-eläke sekä saman momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut perhe-eläkkeet luetaan tuloksi.


20  §

Lapsella, joka saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai ulkomailta maksettavaa vastaavaa eläkettä ei ole oikeutta lapseneläkkeeseen.

21  §

Leskellä ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen, jos hän saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai rintamasotilaseläkelain mukaista rintamasotilaseläkettä taikka ulkomailta maksettavaa vastaavaa eläkettä. Mainittua eläkettä saavalle leskelle maksetaan kuitenkin alkueläkettä se määrä, jolla alkueläke olisi suurempi kuin mainittu eläke.

22  §

Jos leski saa aikaisemman avioliiton perusteella tämän lain mukaista leskeneläkettä tai ulkomailta maksettavaa vastaavaa eläkettä, hänellä ei ole oikeutta uuteen perhe-eläkkeeseen.

25  §

Oikeus lapseneläkkeeseen lakkaa seuraavan kuukauden alusta:


4) kun lapselle myönnetään kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke tai ulkomailta maksettava vastaava eläke; tai


26  §

Oikeus jatkoeläkkeeseen lakkaa, jos leskelle myönnetään kansaneläkelain mukainen varhennettu vanhuuseläke taikka ulkomailta maksettava vanhuuseläke tai varhennettua vanhuuseläkettä vastaava eläke. Jatkoeläkettä ei makseta samalta ajalta, jolta leski saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä taikka ulkomailta maksettavaa vastaavaa eläkettä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan perhe-eläkelain muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 1992 annetun lain (947/92) 1 §:n 1 momentti.

Tällä lailla kumotaan perhe-eläkelain muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain (568/93) 15 b §:n 3 momentin 10 kohta.

Tätä lakia sovelletaan, kun eläkehakemus on saapunut 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen. Lisäksi sovelletaan, mitä perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain (548/93) voimaantulosäännöksen 2―5 momentissa säädetään.

HE 206/94
StVM 27/94

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.