977/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1994

Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista

Työministeriö on päättänyt rakennustyön turvallisuudesta 23 päivänä kesäkuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (629/94) 46 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/94) 23 §:ssä tarkoitettuihin rakennustyömaiden henkilöstötiloihin.

2  §
Määritelmä

Henkilöstötiloilla tarkoitetaan työntekijöiden pukeutumista, peseytymistä, ruokailua sekä vaatteiden kuivaamista ja säilyttämistä varten varattuja tiloja ja käymälätiloja.

3  §
Henkilöstötilojen järjestäminen

Henkilöstötilat on suunniteltava ottaen huomioon tuleva työntekijämäärä, tilojen tarkoituksenmukainen sijoittelu, työmaan liikenne sekä muut tilojen käyttöön liittyvät seikat.

Pienillä, lyhytkestoisilla työmailla voidaan henkilöstötilojen järjestämisessä poiketa tämän päätöksen määräyksistä edellyttäen, että rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 23 §:n henkilöstötiloja koskevat vaatimukset täytetään muulla tavoin.

Henkilöstötilojen huonekorkeuden on oltava vähintään 2,2 metriä lukuun ottamatta käymälöitä, joiden on oltava vähintään 1,9 metriä korkeita.

Pukeutumis-, peseytymis-, vaatteiden kuivatus- ja säilytys- sekä käymälätilat on järjestettävä erikseen miehille ja naisille.

Henkilöstötilat eivät saa olla työtiloissa.

Henkilöstötilojen lämpötilan, ulkokäymälää lukuun ottamatta, on oltava vähintään +18o C. Henkilöstötilojen ilmanvaihdon on oltava riittävän tehokas ja sellainen, että haitallista vetoa ei esiinny.

Henkilöstötilojen seinät, katot ja lattiat sekä niiden kalusteet on pintakäsiteltävä niin, että ne on helppo pitää puhtaana.

4  §
Henkilöstötilojen käyttö

Henkilöstötiloissa on oltava kelvollista juomavettä sekä puhtaat ja tarkoituksenmukaiset juomalaitteet ja juoma-astioita.

Työnantajan on huolehdittava, että henkilöstötilat pidetään puhtaina, siivotaan päivittäin ja tarvittaessa useamminkin työmaan rakennusvaiheen tai olosuhteiden sitä vaatiessa.

Työntekijöiden on käytettävä henkilöstötiloja siten, etteivät ne tarpeettomasti likaannu ja että ne pysyvät hyvässä järjestyksessä.

5  §
Ruokailutilat

Ruokailutilaa on oltava vähintään yksi neliömetri rakennustyömaan kunkin työvuoron suunnitellun työvoimavahvuuden mukaista työntekijää kohden. Suurilla, yli 70 työntekijän työmailla edellä tarkoitetusta tilavaatimuksesta voidaan poiketa. Ruokailutilaa on oltava kuitenkin riittävästi jokaiselle työntekijälle.

Ruokailutilat on kalustettava asianmukaisilla pöydillä ja selkänojallisilla istuimilla siten, että työntekijöillä on mahdollisuus esteettömään ruokailuun.

Jollei ruokailutiloissa ole mahdollisuutta lämpimän aterian saantiin, on tilat varustettava laitteilla mukana tuodun ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten. Ruokailutilassa on tällöin oltava jääkaappi.

Ruokatilojen tai niihin johtavien kulkuteiden yhteyteen on varattava käsien pesupaikka, jos pesutilat eivät sijaitse ruokailutilojen välittömässä läheisyydessä.

6  §
Pukeutumistilat

Vaatteiden vaihtamista ja säilyttämistä varten on työntekijöille järjestettävä riittävän tilavat pukeutumistilat.

Pukeutumistiloissa on oltava jokaiselle työntekijälle mahdollisuus työvaatteiden sekä omien vaatteiden ja henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen toisistaan erillään lukitussa kaapissa. Kaapin vähimmäismittojen on oltava seuraavat: leveys 400 mm, syvyys 500 mm ja korkeus 1500―1800 mm.

Vaatekaappien etäisyyden vastakkaisesta seinästä on ovien avautumissuunnassa oltava vähintään 1,4 metriä. Jos kaappirivit ovat vastakkain ja pukeutuminen tapahtuu niiden välisessä tilassa, on kaappien välisen etäisyyden oltava vähintään 2,1 metriä.

Pukeutumistiloissa on oltava keskimäärin yksi istuinpaikka kahta työntekijää kohti.

7  §
Peseytymistilat

Peseytymistilojen on oltava pukeutumistilojen välittömässä läheisyydessä. Mikäli peseytymistilat ovat pukeutumistilojen kanssa samassa huonetilassa, on ne toiminnallisesti erotettava toisistaan. Mikäli peseytymis- ja pukeutumistilat ovat eri huonetiloissa, tilojen välillä on oltava suojattu kulkuyhteys.

Peseytymistiloissa on oltava työn likaisuuteen nähden riittävä määrä peseytymislaitteita, kuitenkin vähintään yhdet noin 8 työntekijää kohti. Käymälässä olevaa pesuallasta ei lueta edellä tässä pykälässä mainittuihin peseytymislaitteisiin.

Riittävä määrä suihkuja on järjestettävä työntekijöiden käyttöön, jos työn luonne tai terveyssyyt sitä edellyttävät. Suihkutilojen on oltava riittävän suuria, jotta työntekijällä on riittävästi vapaata tilaa liikkumista, peseytymistä ja kuivaamista varten. Suihku on eristettävä sopivalla tavalla muusta pesutilasta. Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset suihkutilat tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

Peseytymistiloissa on oltava lämmintä pesuvettä, pesuainetta ja asianmukaisia pyyhkeitä. Suihkuissa on oltava kuuma ja kylmä vesi.

8  §
Vaatteiden kuivaustilat

Märkien ja kosteiden vaatteiden sekä jalkineiden kuivattamista varten on oltava työntekijämäärä, vuodenaika sekä rakennusvaihe ja muut olosuhteet huomioon ottaen riittävän suuri, tehokkaasti tuuletettu ja sopivan lämmin kuivaushuone.

Kuivaushuoneen asemesta voidaan käyttää riittävällä lämmitys- ja tuuletusteholla varustettuja kuivauskaappeja.

Ilman tulo ja poisto on järjestettävä siten, että kuivaushuoneesta ja -kaapeista ei pääse haitallista kosteutta tai hajua muihin tiloihin.

9  §
Käymälätilat

Työntekijöille on varattava riittävä määrä käymälöitä työskentelypaikkojen, pukeutumistilojen sekä suihku- tai peseytymistilojen läheisyyteen. Käymälät on järjestettävä erikseen miehille ja naisille.

Käymälöissä on oltava asianmukaiset wclaitteet. Miesten käymälätilaan on sijoitettava pisoaari, joka on erotettava muusta tilasta tarvittaessa ovella.

Käymälätilojen yhteydessä on oltava käsien pesupaikka.

10  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94.
ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi 92/57/ETY.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1994

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Toivo Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.