976/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1994

Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä

Valtioneuvosto on työministeriön esittelyssä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93):

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään työpaikoilla käytettävien turvamerkkien vähimmäisvaatimuksista.

Tämä päätös ei koske vaarallisten aineiden tai valmisteiden eikä tuotteiden ja laitteiden markkinoille tai käyttöön luovuttamiseen liittyviä merkkejä.

Tämä päätös ei koske maantie-, rautatie-, sisävesi-, meri- tai lentokuljetuksen säätelemisessä käytettäviä merkkejä. Näiden kuljetusmuotojen osalta noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin liitteen V määräyksiä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) turvamerkeillä merkkejä, joilla osoitetaan tiettyä kohdetta, toimintoa tai tilannetta ja annetaan tietoa tai ohjeita työturvallisuudesta kilven, värin, valo- tai äänimerkin, suullisen viestinnän tai käsimerkin avulla;

2) kieltomerkillä merkkiä, jolla kielletään käyttäytyminen, josta todennäköisesti aiheutuu vaaraa;

3) varoitusmerkillä merkkiä, jolla varoitetaan riskistä tai vaarasta;

4) määräysmerkillä merkkiä, jolla määrätään tietyntyyppisestä käyttäytymisestä;

5) hätäuloskäynti- tai ensiapumerkillä merkkiä, jolla annetaan tietoa varauloskäynneistä tai ensiapu- tai pelastusvarusteista;

6) ohjemerkillä merkkiä, jolla annetaan muita kuin 2 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja;

7) kilvellä merkkiä, jolla annetaan yksityiskohtaisia tietoja geometrisen muodon, värien ja symbolin tai kuvatunnuksen yhdistelmällä, ja jonka näkyvyys varmistetaan riittävällä valaistuksella;

8) lisäkilvellä kilpeä, jota käytetään yhdessä jonkin 7 kohdassa tarkoitetun merkin kanssa ja joka antaa täydentävää tietoa;

9) turvavärillä väriä, jolle on annettu erityinen merkitys;

10) symbolilla tai kuvatunnuksella kuviota, joka kuvaa tilannetta tai määrää tietyn käyttäytymisen ja jota käytetään kilvessä tai valaistulla pinnalla;

11) valokilvellä merkkiä, joka on valmistettu läpinäkyvistä tai läpikuultavista materiaaleista, jotka valaistaan sisältä tai takaapäin siten, että syntyy vaikutelma valaisevasta pinnasta;

12) äänimerkillä koodattua äänimerkkiä, jonka lähettää ja välittää tähän tarkoitukseen suunniteltu laite ilman ihmisääntä;

13) suullisella viestinnällä ennakolta määrättyä puhuttua viestiä, jonka välittää ihmisääni tai keinotekoinen ihmisääni;

14) käsimerkillä käsivarsien ja/tai käsien liikettä ja/tai asentoa, joka koodatussa muodossa ohjaa henkilöitä, jotka suorittavat työntekijöille vaaraa aiheuttavia tehtäviä.

3 §
Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on järjestettävä tässä päätöksessä määrätyt turvamerkit, kun työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida välttää tai riittävästi vähentää yleisillä teknillisillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä tai työn organisoinnilla.

Turvamerkkejä järjestäessään työnantajan on otettava huomioon työsuojelua koskevien säännösten tai määräyksien mukaisesti työpaikalla tehty riskien arviointi.

4 §
Opetus ja ohjeet

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen opetusta ja ohjausta turvamerkkien tarkoituksesta ja niistä toimista joihin on ryhdyttävä käytettävien turvamerkkien johdosta.

5 §
Yhteistoiminta

Työnantajan ja työntekiöiden välisestä yhteistoiminnasta on säädetty erikseen.

6 §
Tarkemmat määräykset

Työministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Turvamerkin, joka oli käytössä työpaikalla ennen tämän päätöksen voimaantuloa, on täytettävä liitteissä I IX määrätyt vähimmäisvaatimukset 1 päivään tammikuuta 1996 mennessä.

Standardin SFS-ISO 3864 (Turvallisuusvärit ja turvallisuuskilvet) ja palontorjunnan osalta standardin SFS 5715 (Palontorjunta. Turvallisuuskilvet) mukaiset turvamerkit katsotaan soveltuvin osin täyttävän tämän päätöksen vähimmäisvaatimukset.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 n:o 7/94.
ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi 92/ S58/ETY.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1994

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Liite I

Yleiset työpaikalla käytettäviä turvamerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Johdantohuomautukset

1.1. Päätöksen 4 §:ssä tarkoitettujen turvamerkkien on oltava liitteiden II IX erityisten vaatimusten mukaiset.

1.2. Tässä liitteessä esitellään vaatimukset, kuvaillaan turvamerkkien erilaisia käyttötapoja ja annetaan yleisiä sääntöjä merkkien keskinäisestä vaihtamisesta ja yhdistelystä.

1.3. Turvamerkkejä saadaan käyttää ainoastaan tässä päätöksessä määritellyn viestin tai tiedon välittämiseen.

2. Merkkityypit

2.1. Pysyvät merkit

2.1.1 Pysyviä kilpiä on käytettävä merkkeinä, jotka tar- koittavat kieltoa, varoitusta ja määräystä sekä va- rauloskäyntien ja ensiapupaikkojen sijaintia ja tunnistamista. Kilpiä tai turvallisuusväriä on käytettävä merkittäessä pysyvästi palontorjuntavälineitä ja niiden sijaintia.

2.1.2. Säiliöissä ja putkissa olevat kilvet on asennettava kuten liitteessä III säädetään.

2.1.3. Paikat, joissa on vaara törmätä esteisiin tai pudota, on merkittävä pysyvästi turvavärillä ja/tai kilvillä.

2.1.4. Liikenneväylät on merkittävä pysyvästi turvavärillä.

2.2. Tilapäiset merkit

2.2.1. Valomerkkejä, äänimerkkejä tai suullista viestintää on tarvittaessa käytettävä, ottaen huomioon merkkien keskinäisen vaihtamisen ja yhdistelyn mahdollisuudet, merkitsemään vaaraa, erityisiä toimintakehotuksia ja ihmisten hätätapauksissa tapahtuvaa evakuointia.

2.2.2. Käsimerkkejä tai suullista viestintää on käytettävä tarvittaessa ohjaamaan henkilöitä, jotka suorittavat riskialttiita tai vaarallisia tehtäviä.

3. Merkkien keskinäinen vaihtaminen ja yhdistely

3.1. Mitä tahansa seuraavista voidaan käyttää, jos niiden teho on sama:

- turvaväri tai kilpi merkitsemään paikkoja, jois-sa on este tai pudotus,

- valomerkit, äänimerkit tai suullinen viestintä,

- käsimerkit tai suullinen kommunikaatio.

3.2. Joitakin merkkityyppejä voi käyttää yhdessä:

- valomerkit ja äänimerkit,

- valomerkit ja suullinen viestintä,

- käsimerkit ja suullinen viestintä.

4. Alla olevan taulukon ohjeet koskevat kaikkia merkkejä, joissa käytetään jotakin turvaväriä:

Väri Käyttötarkoitus Ohjeet ja tiedot
Punainen Kieltomerkki Vaarallinen käyttäytyminen
Vaarahälytys Pysähdy, lopeta, hätäkatkaisulaitteet Evakuoi
Palontorjuntavälineet Tunnistus ja sijainti
Keltainen tai oranssinkeltainen Varoitusmerkki Varo, ryhdy varotoimiin Ota Selvää
Sininen Määräysmerkki Tietty käyttäytyminen tai toiminta Käytä henkilönsuojaimia
Vihreä Varauloskäynnit, ensiapu Ovet, uloskäynnit, väylät, varusteet, laitteet
Ei vaaraa Paluu normaaliin

5. Merkin tehokkuuteen ei saa vaikuttaa epäedullisesti:

5.1. toisen samantyyppisen merkin läsnäolo, joka häiritsee näkyvyyttä tai kuuluvuutta; siksi erityisesti:

5.1.1. liian monien merkkien asettamista liian lähekkäin olisi vältettävä,

5.1.2. kahta valokilpeä, jotka voidaan sekoittaa toisiinsa, ei tule käyttää samanaikaisesti,

5.1.3. valokilpeä ei tule käyttää toisen samanlaisen valolähteen läheisyydessä,

5.1.4. kahta äänimerkkiä ei tule käyttää samanaikaisesti,

5.1.5. äänimerkkiä ei tule käyttää, jos taustamelua on liikaa,

5.2. merkkien tai merkinantolaitteiden huono suunnittelu, riittämätön määrä, väärä sijainti, huono kunto tai vääränlainen toiminta.

6. Vaatimuksista riippuen merkit ja merkinantolaitteet on puhdistettava, huollettava, tarkastettava, korjattava ja tarvittaessa korvattava säännöllisesti, jotta ne säilyttäisivät ominaispiirteensä ja/tai toiminnalliset ominaisuutensa.

7. Asennettavien merkkien ja merkinantolaitteiden määrä ja sijoittaminen riippuu riskien ja vaarojen laajuudesta sekä katettavasta alueesta.

8. Virtalähdettä tarvitsevia merkkejä varten on oltava varmistettu varavoiman lähde sähkökatkoksen varalta, ellei riskiä ole poistettu.

9. Valomerkit tai äänimerkin laukaiseminen osoittaa, milloin vaaditun toiminnan tulisi alkaa; merkin on oltava toiminnassa niin kauan kuin toiminta vaatii.

Valomerkit ja äänimerkit on saatettava uudestaan käyttövalmiiksi heti käytön jälkeen.

10. Valomerkit ja äänimerkit on tarkistettava ennen niiden käyttöönottamista ja sen jälkeen riittävän tihein väliajoin niiden kunnon ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

11. Jos asianomaisen työntekijän merkkien havaintokyky on vähentynyt tai rajoittunut henkilönsuojaimien käyttämisestä johtuen tai muusta syystä, on ryhdyttävä toimiin merkkien täydentämiseksi tai korvaamiseksi.

12. Tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai valmisteita, on merkittävä asianmukaisella liitteen II kohdan 3.2 mukaisella varoitusmerkillä tai kemikaalilain tai työturvallisuuslain nojalla annettujen määräyksien mukaisilla varoitusmerkinnöillä, jolleivät yksittäisten pakkausten tai säiliöiden merkinnät ole riittäviä.

Liite II

Kilpiä koskevat yleiset vähimmäisvaatimukset

1. Ominaispiirteet

1.1. Kilpien muodoista ja väreistä on säädetty 3 jaksossa ottaen huomioon niiden erityistarkoitus (kieltoa, varoitusta, määräystä, varauloskäyntiä, hätätilannetta tai palontorjuntavälineitä osoittavat kilvet).

1.2. Kuvatunnusten on oltava mahdollisimman yksinkertaisia ja niissä on oltava vain olennaiset yksityiskohdat.

1.3. Käytettävät kuvatunnukset voivat olla jossain määrin erilaisia tai yksityiskohtaisempia kuin 3 jaksossa mainitut, edellyttäen että ne välittävät saman merkityksen eikä ero tai sovellutus tee niiden merkitystä vaikeammin ymmärrettäväksi.

1.4. Kilvet on valmistettava tarvittaessa iskun- ja säänkestävästä materiaalista, joka soveltuu ympäristöönsä.

1.5. Kilpien mittojen sekä väri- ja valo-ominaisuuksien on oltava sellaiset, että kilvet voidaan nähdä ja ymmärtää helposti.

2. Käyttö

2.1. Kilvet on mahdollisuuksien mukaan asennettava sopivalle korkeudelle ja katseen linjan mukaiseen paikkaan esteet huomioon ottaen joko yleisen vaara-alueen sisäänkäynnin kohdalle tai erityisen vaaran tai kohteen välittömään läheisyyteen, hyvin valaistuun ja helposti saavutettavaan ja näkyvään paikkaan.

Kun luonnonvaloa on vähän, on käytettävä itsevalaisevia värejä, heijastavia materiaaleja tai keinotekoista valaistusta.

2.2. Kilpi on poistettava, kun sen tarkoittamaa tilannetta ei enää ole.

3. Käytettävät kilvet

3.1. Kieltomerkit

Ominaispiirteet:

- pyöreä muoto

- musta kuva valkoisella taustalla, punaiset reunat ja merkin poikki kulkeva vinoviiva (punaisen osan on peitettävä vähintään 35 % merkin pinnasta).

Käytettävät merkit

Tupakointi kielletty

Tupakointi ja avotulen teko kielletty

Jalankulku kielletty

Vedellä sammuttaminen kielletty

Juomakelvotonta

Asiattomilta pääsy kielletty

Ajoneuvolla ajo kielletty

Ei saa koskea

3.2. Varoitusmerkit

Ominaispiirteet:

- kolmiomainen muoto

- musta kuvatunnus keltaisella taustalla, mustat reunat (keltainen osa peittää vähintään 50 % merkin pinnasta).

Käytettävät merkit

Tulenarkaa ainetta tai korkea lämpötila

Räjähtävää ainetta

Myrkyllistä ainetta

Syövyttävää ainetta

Radioaktiivista ainetta

Riippuva taakka

Liikkuvia ajoneuvoja

Vaarallinen jännite

Yleinen varoitusmerkki

Lasersäde

Hapettavia aineita

Ionisoimatonta säteilyä

Vahva magneettikenttä

Kompastumisvaara

Putoamisvaara

Tartuntavaara

Alhainen lämpötila

Haitallista tai ärsyttävää ainetta (*)

(*)Tämän merkin tausta saa poikkeuksellisesti olla oranssinkeltainen, mikäli se on tarpeellista merkin erottamiseksi samanlaisesta liikennemerkistä.

3.3. Määräysmerkit

Ominaispiirteet:

- pyöreä muoto

- valkoinen kuvatunnus sinisellä taustalla (sini-sen osan on peitettävä vähintään 50 % merkinpinnasta).

Käytettävät merkit:

Käytettävä suojalaseja

Käytettävä suojakypärää

Käytettävä kuulosuojaimia

Käytettävä hengityksensuojaimia

Käytettävä suojajalkineita

Käytettävä suojakäsineitä

Käytettävä suojahaalareita

Käytettävä kasvonsuojaimia

Käytettävä turvavaljaita

Jalankulku tätä tietä

Yleinen määräysmerkki (jota on tarvittaessa käytettävä lisämerkin kanssa)

3.4. Varauloskäynti- tai ensiapumerkit

Ominaispiirteet:

- suorakulmainen tai neliömäinen muoto

- valkoinen kuva vihreällä taustalla (vihreän osan on peitettävä vähintään 50 % merkin pin- nasta).

Käytettävät merkit:

Varauloskäynti

Suuntaa osoittava täydentävä merkki

Ensiapuasema

Paarit

Hätäsuihku

Silmänhuuhtelu

Hätäpuhelin

3.5. Palontorjuntamerkit

Ominaispiirteet:

- suorakulmainen tai neliömäinen muoto

- valkoinen kuva punaisella taustalla (punaisen osan on peitettävä vähintään 50 % merkin pinnasta).

Käytettävät merkit:

Pikapaloposti

Tikkaat

Sammutin

Hätäpuhelin

Suuntaa osoittava täydentävä merkki

Liite III

Säiliöissä ja putkissa olevia merkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Työssä käytettävät säiliöt kemikaalilaissa ja/tai työturvallisuuslaissa tarkoitettuja vaarallisia aineita tai valmisteita varten ja sellaisten vaarallisten aineiden tai valmisteiden varastoimista varten käytetyt säiliöt sekä vaarallisia aineita ja valmisteita sisältävät tai kuljettavat näkyvät putket on merkittävä (kuva tai symboli värillistä taustaa vasten) näiden lakien nojalla annettujen määräyksien mukaisesti.

Kohta 1 ei koske säiliöitä, joita käytetään työssä lyhyitä aikoja eikä säiliöitä, joiden sisältö muuttuu usein, edellyttäen, että ryhdytään asianmukaisiin, samanlaisen turvallisuuden takaaviin vaihtoehtoisiin toimiin erityisesti tiedon antamiseksi työntekijöille tiedottamalla ja/tai kouluttamalla.

Edellä 1 kohdassa mainittuja merkkejä:

- voidaan korvata varoitusmerkeillä liitteen II mukaisesti, käyttäen samoja kuvatunnuksia tai symboleja,

- voidaan täydentää lisätiedoilla kuten vaarallisen aineen tai valmisteen nimellä ja/tai kaavalla sekä yksityiskohtaisilla tiedoilla vaarasta,

- voidaan käyttää kuljetettaessa säiliöitä työpaikalla, täydennettyinä tai korvattuina merkinnöin, joita on määrätty käytettäväksi vaarallisten aineiden tai valmisteiden kuljettamisessa.

2. Merkit on kiinnitettävä:

- näkyvälle puolelle/näkyville puolille ja

- niin, että ne ovat jäykkiä, itsekiinnittyviä tai maalattuja.

3. Tämän liitteen 1 jaksossa tarkoitetuissa merkeissä on tarvittaessa oltava liitteessä II olevassa 1.4 jaksossa määritellyt ominaispiirteet ja niiden on täytettävä liitteessä II olevassa 2 jaksossa määrätyt kilpien käyttöehdot.

4. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 jaksoa noudattaen, putkissa käytettävät merkinnät on sijoitettava näkyvästi vaarallisimpien kohtien, kuten venttiilien ja saumojen, läheisyyteen sopivin etäisyyksin.

5. Tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai valmisteita on merkittävä asianmukaisella liitteen II kohdan 3.2 mukaisilla varoitusmerkillä tai liitteen III kohdan 1 mukaisesti, jolleivät yksittäisten pakkausten tai säiliöiden merkinnät ole riittävän hyvin näkyviä.

Varastot, joissa säilytetään suuria määriä vaarallisia aineita tai valmisteita, voidaan osoittaa myös yleisellä varoitusmerkillä.

Edellä mainitut merkit tai merkinnät on sijoitettava asianmukaisesti lähelle varastointialuetta tai varastohuoneeseen johtavaan oveen.

Liite IV

Palontorjuntavälineiden tunnistamista ja sijaintia koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Johdantohuomautus

Tätä liitettä sovelletaan ainoastaan palontorjuntavälineitä koskeviin tarkoituksiin.

2. Palontorjuntavälineet on merkittävä käyttämällä tiettyä väriä ja asettamalla sijaintia osoittava kilpi ja/tai käyttämällä tiettyä väriä kyseisten välineiden säilytyspaikkojen tai niiden sisäänpääsykohtien merkitsemiseen.

3. Näiden välineiden merkitsemiseen käytettävä väri on punainen.

Punaisen alueen on oltava riittävän laaja, jotta välineet voidaan tunnistaa helposti.

4. Liitteessä II olevassa 3.5 kohdassa määrättyjä kilpiä on käytettävä näiden välineiden sijainnin merkitsemiseen.

Liite V

Esteitä ja vaarallisia paikkoja sekä liikenneväyliä tarkoittavia merkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Esteitä ja vaarallisia paikkoja tarkoittavat merkit

1.1. Paikat, joissa on vaara törmätä esteisiin, pudota tai jäädä putoavien esineiden alle, tulisi merkitä vuorottaisin keltaisin ja mustin tai punaisin ja keltaisin taikka punaisin ja valkoisin raidoin niillä alueilla, joihin työntekijät pääsevät työssään.

1.2. Merkkien mittojen on oltava oikeassa suhteessa kyseisen esteen tai vaarallisen alueen mittasuhteiden kanssa.

1.3. Keltaisten ja mustien tai punaisten ja keltaisten taikka punaisten ja valkoisten raitojen on oltava noin 450 kulmassa ja suunnilleen yhtä suuret.

1.4. Esimerkki:

2. Liikenneväylien merkitseminen

2.1. Milloin tilojen ja laitteiden käyttö sitä edellyttävät työntekijöiden suojelemiseksi, kulkuvälineille tarkoitetut liikenneväylät on merkittävä taustan väri huomioon ottaen selvästi jatkuvilla viivoilla, joihin on käytetty selvästi näkyvää väriä, mieluiten valkoista tai keltaista.

2.2. Viivojen on sijaittava niin, että niiden ja minkä tahansa mahdollisesti lähellä sijaitsevan esineen sekä jalankulkijoiden ja kulkuvälineiden väliin jää tarvittava turvallisuusväli.

2.3. Ulkoalueilla olevat pysyvät liikenneväylät olisi mahdollisuuksien mukaan merkittävä samalla tavalla, ellei niille ole järjestetty asianmukaisia puomeja tai jalkakäytäviä.

Liite VI

Valomerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Ominaispiirteet

1.1. Kilven säteilemän valon on muodostettava sopiva valovastakohta ympäristöönsä nähden merkin aiottujen käyttöolosuhteiden mukaan aiheuttamatta kuitenkaan häikäisyä liiallisen valonvoimakkuuden tai huonoa näkyvyyttä riittämättömän valomäärän vuoksi.

1.2. Kilven valaiseva osa voi olla yksivärinen tai muodostaa kuvan tietyllä taustalla.

1.3. Värin on vastattava liitteen I kohdassa 4 esitettyä väritaulukkoa ja värien merkityksiä.

1.4. Jos merkki sisältää kuvatunnuksen, on kuvatunnuksen täytettävä liitteen II määräykset soveltuvin osin.

2. Käyttöä koskevat erityissäännöt

2.1. Jos laite voi lähettää sekä jatkuvia että vilkkuvia merkkejä, vilkkuvaa merkkiä olisi käytettävä ilmoittamaan suurempaa vaaran astetta tai kiireellisempää tarvetta toimintaan kuin jatkuvaa merkkiä.

Vilkkuvan valokilven kunkin välähdyksen ja niiden esiintymistiheyden on oltava sellaisia, että ne

- takaavat viestin kunnollisen havaitsemisen ja

- välttävät sekaannuksen joko eri valokilpien tai jatkuvasti valaistun kilven kanssa.

2.2. Jos vilkkuvaa valoa käytetään äänimerkin sijaan tai sen kanssa, on käytettävä yhdenmukaisia koodeja.

2.3. Vakavaa vaaraa ilmaisevien vilkkuvaa valoa lähettävien laitteiden toimintakuntoa on erityisesti valvottava tai ne on varustettava varalampulla.

Liite VII

äänimerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Ominaispiirteet

1.1. äänimerkkien:

(a) äänitason on oltava selvästi taustamelun äänitasoa korkeampi, niin että äänimerkki on kuultavissa olematta liian voimakas tai kipua aiheuttava,

(b) on oltava helposti tunnistettavia, erityisesti merkin ja merkkiryhmien pituuden ja niiden välisen ajan suhteen, sekä oltava helposti erotettavissa kaikista muista äänimerkeistä ja taustamelusta.

1.2. Jos laite pystyy päästämään äänimerkin nousevana ja laskevana tai tasakorkeana, nousevaa ja laskevaa äänimerkkiä olisi käytettävä ilmoittamaan suurempaa vaaran astetta tai kiireellisempää tarvetta toimintaan verrattuna tasaiseen äänimerkkiin.

2. Koodi

Evakuointia tarkoittavan merkin on oltava jatkuva.

3. äänimerkeistä on määrätty myöskin hälytysvälineillä annettavista äänimerkeistä annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä 488/631/P6/77.

Liite VIII

Suullista viestintää koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Ominaispiirteet

1.1. Suullisen viestinnän puhujan tai viestittäjän ja yhden tai useamman kuulijan välillä on tapahduttava (joskus koodattuna) lyhyiden tekstien, lausekkeiden, sanaryhmien ja/tai yksittäisten sanojen muodossa.

1.2. Puhuttujen viestien on oltava mahdollisimman lyhyitä, yksinkertaisia ja selviä; puhujan suullisten taitojen ja kuulijoiden kuulokyvyn on oltava sellaisia, että taataan luotettava suullinen viestintä.

1.3. Suullinen viestintä on suoraa (ihmisääni) tai epäsuoraa (ihmisääni tai keinotekoinen ihmisääni, joka lähetetään millä tahansa tarkoituksenmukaisella keinolla).

2. Käyttöä koskevat erityissäännöt

2.1. Kyseessä olevien henkilöiden on hallittava hyvin käytettävä kieli, jotta he kykenevät ääntämään ja ymmärtämään puhuttua viestiä oikein ja sen seurauksena käyttäytymään terveyden ja/tai turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

2.2. Jos suullista viestintää käytetään eleiden sijasta tai yhdessä niiden kanssa, olisi käytettävä esimerkiksi seuraavanlaisia sovittuja koodisanoja:

- aloita käskyn alkamisen ilmoittamiseksi
- seis liikkeen keskeyttämiseksi tai lopettamiseksi
- lopeta toiminnon lopettamiseksi
- nosta kuorman nostamiseksi
- laske kuorman laskemiseksi
- eteen yhdessä vastaavien käsimerkkien kanssa
- taakse yhdessä vastaavien käsimerkkien kanssa
- oikealle yhdessä vastaavien käsimerkkien kanssa
- vasemmalle yhdessä vastaavien käsimerkkien kanssa
- vaara hätäpysäytystä varten
- nopeasti liikkeen nopeuttamiseksi turvallisuussyistä

Liite IX

Käsimerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Ominaispiirteet

Käsimerkkien on oltava tarkkoja, yksinkertaisia, laajoja, helppoja esittää ja ymmärtää sekä erotuttava selvästi muista vastaavista merkeistä.

Jos molempia käsivarsia käytetään samanaikaisesti, niiden täytyy liikkua symmetrisesti ja vain yhtä merkkiä varten.

Edellyttäen, että käytetyt merkit täyttävät yllä mainitut ehdot, ne voivat olla hiukan erilaisia tai yksityiskohtaisempia kuin 3 kohdassa esitetyt: niillä täytyy kuitenkin olla sama merkitys ja niiden täytyy olla yhtä ymmärrettävissä.

2. Käyttöä koskevat erityissäännöt

2.1. Henkilö, joka antaa merkkejä, jäljempänä merkinantaja , käyttää käsivarsien/käsien liikkeitä toimintaohjeiden antamiseen henkilölle, joka vastaanottaa merkkejä, jäljempänä toimija .

2.2. Merkinantajan on kyettävä katsomaan kaikkia toimintoja joutumatta vaaraan sen vuoksi.

2.3. Merkinantajan tehtäviin täytyy kuulua yksinomaan toimintojen ohjaaminen ja lähellä olevien työntekijöiden turvallisuuden takaaminen.

2.4. Jos 2.2 kohdan ehtoja ei täytetä, on käytettävä yhtä tai useampaa ylimääräistä merkinantajaa.

2.5. Toimijan täytyy pysäyttää meneillään oleva toiminto kysyäkseen uusia ohjeita silloin kun hän ei voi toteuttaa turvallisesti saamiaan ohjeita.

2.6. Lisävarusteet:

Toimijan on voitava havaita merkinantaja vaikeuksitta.

Merkinantajan on käytettävä yhtä tai useampaa selvästi näkyvää pukinetta kuten takkia, kypärää, hihoja tai käsinauhoja tai käytettävä käsimerkkiohjaimia.

Hyvin näkyvien tunnusmerkkien olisi oltava kirkasvärisiä, mielellään kaikki samanvärisiä ja pelkästään merkinantajan käyttöä varten.

3. Käytettävät koodatut merkit

Johdantohuomautus:

Seuraavat koodatut käsimerkit eivät rajoita muiden, erityisesti tietyillä toimialoilla sovellettavien ja samoja toimintoja merkitsevien koodien käyttöä.

Merkitys Kuvaus Kuva

A. Yleiset merkit

ALOITA Huomio Käskyn alku molemmat kädet on levitetty vaakasuoraan eteen
SEIS Keskeytys Liikkeen lopetus oikea käsivarsi osoittaa ylös kämmen eteen
toiminnon LOPPU molemmat kädet vastakkain rinnan korkeudella

B. Pystysuorat liikkeet

NOSTA oikea käsivarsi osoittaa ylöspäin kämmen eteenpäin ja tekee hitaasti ympyrän
LASKE oikea käsivarsi osoittaa alaspäin kämmen sisäänpäin ja tekee hitaasti ympyrän
PYSTYSUORA ETÄISYYS kädet osoittavat kyseisen etäisyyden

C. Vaakasuorat liikkeet

LIIKU ETEEN molemmat käsivarret taivutetaan kämmenet ylöspäin ja kädet kyynärpäistä lähtien tekevät hitaita liikkeitä kehoa kohti
LIIKU TAAKSE molemmat käsivarret taivutetaan kämmenet alaspäin ja kädet kyynärpäistä lähtien tekevät hitaita liikkeitä kehosta poispäin merkinantajasta
OIKEALLE merkinantajasta oikea käsivarsi ojennetaan vaakasuoraan kämmen alaspäin ja tehdään hitaita pieniä liikkeitä oikealle merkinantajasta
VASEMMALLE merkinantajasta vasen käsivarsi ojennetaan vaakasuoraan kämmenpuoli alaspäin ja tehdään hitaita pieniä liikkeitä vasemmalle
VAAKASUORA ETÄISYYS kädet osoittavat kyseisen etäisyyden

D. Vaara

VAARA Hätäpysäytys molemmat käsivarret osoittavat ylöspäin kämmenet eteenpäin
NOPEASTI kaikki liikkeet nopeammin
HITAASTI kaikki liikkeet hitaammin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.