959/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Asetus konkurssiasioista tehtävistä ilmoituksista

Oikeusministerin esittelystä säädetään konkurssisäännön 115 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (1027/93):

1 §

Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava konkurssin alkamisesta:

1) velallisen kotipaikan sekä velallisen kiinteistön sijaintipaikan ulosottoviranomaiselle;

2) sille kirjaamisviranomaiselle, jonka tuomiopiirissä velallisella on kiinteistö tai kirjattu erityinen oikeus;

3) alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin merkitty alus;

4) ilma-alusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu rekisteröity ilma-alus;

5) arvo-osuusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu arvo-osuus, siten kuin arvo-osuustileistä annetussa laissa (827/91) säädetään;

6) asianomaiselle palkkaturvaviranomaiselle; sekä

7) asianomaiselle elinkeinoviranomaiselle, jos velallinen harjoittaa elinkeinoa, johon vaaditaan lupa tai rekisteröinti.

Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tai rekisterinpitäjälle myös, jos konkurssi raukeaa tai jos konkurssiasian käsittely muusta syystä päättyy muuhun kuin tuomioon.

2 §

Ilmoituksessa on mainittava:

1) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot, henkilö-, liike- tai yhteisötunnus ja kaupparekisterinumero;

2) tuomioistuin ja asian tunnistetiedot;

3) konkurssin alkamisen ajankohta ja 1 §:n 2 momentissa mainitussa ilmoituksessa myös konkurssiasian käsittelyn päättymisen ajankohta; sekä

4) pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot.

3 §

Ilmoitukset voidaan tehdä postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen. Palkkaturvaviranomaiselle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse.

4 §

Tuomioistuimen velvollisuudesta toimittaa konkurssista ilmoitus kaupparekisteriin säädetään kaupparekisterilaissa (129/79). Oikeusministeriön määräyksestä ilmoitukset voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä.

Tuomioistuimen velvollisuudesta toimittaa konkurssista ilmoitus autokiinnitysrekisterin pitäjälle säädetään autokiinnityslaissa (810/72).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Tätä asetusta sovelletaan, jos konkurssi on alkanut tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.