937/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/78) 10 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentti, 3 §, 5―13 §, 15 luvun 2 § ja 16 luvun 8 §:n 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 3 § osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla (92/93) ja 5 § osittain muutettuna 5 päivänä elokuuta 1983 annetulla lailla (687/83) sekä 16 luvun 8 §:n 3 kohta 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (807/90),

muutetaan 10 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 § ja 14 §:n 3 momentti sekä 15 luvun 5 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentin johdantokappale sekä

lisätään 10 luvun 1 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti, muutettu 2 momentti ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 2―4 momentiksi, seuraavasti:

10 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1  §

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa (936/ 94) säädetään.


Yhtiökokous voi lisäksi valita yhden tai useamman varatilintarkastajan. Mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkastajasta, on vastaavasti sovellettava varatilintarkastajaan.


4  §

Muussa kuin tilintarkastuslain 11 ja 12 §:ssä tarkoitetussa yhtiössä on tilintarkastajaksi valittava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä yhtiökokouksessa, jossa tilintarkastajien vaali on toimitettava.

Jos yhtiökokous 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta huolimatta ei ole valinnut Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa, lääninhallituksen on, jos osakkeenomistaja kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta tekee siitä esityksen, määrättävä yhtiölle sellainen tilintarkastaja.

Ennen kuin 2 momentissa tarkoitettu määräys annetaan, on yhtiön hallitusta kuultava. Määräys on voimassa siihen asti, kunnes yhtiölle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja lääninhallituksen määräämän tilalle.

14  §

Mitä tilintarkastajasta säädetään 15 luvun 5―7 §:ssä ja 16 luvun 4 §:ssä sekä tilintarkastuslain 10, 15, 21―25 ja 44 §:ssä, sovelletaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan.


15 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

5  §

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta yhtiön lukuun 1 ja 3 §:n sekä tilintarkastuslain 44 §:n nojalla päätetään yhtiökokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää rangaistavaan tekoon perustuvan korvauskanteen nostamisesta.


7  §

Yhtiön lukuun 1 ja 3 §:n sekä tilintarkastuslain 44 §:n nojalla ajettavaa kannetta ei voida nostaa, ellei kanne perustu rangaistavaan tekoon:Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 295/93
TaVM 27/94
ETA-sopimuksen liite XXII: neuvoston direktiivit (84/253/ETY, 78/660/ETY, 83/349/ETY)

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.