927/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/92) 5 §:n 3 momentin 2 kohta sekä 24 ja 65 § sekä

lisätään 10 lukuun uusi 71 a § seuraavasti:

5 §

Laadun mukaan menot jaetaan kulutusmenoihin, siirtomenoihin, sijoitusmenoihin ja muihin menoihin. Menoista luetaan:


2) siirtomenoihin kunnille, muille julkisille yhteisöille, elinkeinoelämälle, kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille maksettavat valtionavut ja valtion välityksellä tapahtuvat varainsiirrot sekä vastikkeetta tapahtuvat varainsiirrot talousarvion ulkopuolella oleviin valtion rahastoihin, kansaneläkelaitokselle ja ulkomaille;


24 §

Valtiovarainministeriö määrää asianomaisen ministeriön esityksestä, mitkä virastot ja laitokset toimivat tasavallan presidentin kanslian sekä ministeriöiden lisäksi tilivirastoina. Asianomaisen ministeriön tulee tarvittaessa tehdä valtiovarainministeriölle esitys tilivirastoksi määräämisen muuttamisesta.

65 §

Jollei erikseen toisin säädetä, tilivirastojen ja ministeriön määräämien hallinnonalansa muiden virastojen ja laitosten samoin kuin talousarvion ulkopuolella olevien rahastojen on tehtävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edelliseltä varainhoitovuodelta toimintakertomus.

Toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston, laitoksen tai talousarvion ulkopuolella olevan rahaston toiminnasta ja sen tulee sisältää:

1) katsaus viraston, laitoksen tai rahaston toimintaan ja etenkin siinä tapahtuneisiin muutoksiin varainhoitovuoden aikana;

2) toiminnan tuloksellisuuden kuvaus tunnuslukuineen ja vertailut tulostavoitteisiin; sekä

3) tilinpäätöksen laskelmien tarkastelu.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

71 a §

Valtiokonttorin yhteydessä voi hyvän kirjanpitotavan edistämiseksi olla valtion kirjanpitolautakunta, jäljempänä kirjanpitolautakunta, joka voi antaa valtion viranomaisen, tiliviraston, talousarvion ulkopuolella olevan rahaston ja valtion liikelaitoksen hakemuksesta lausuntoja ja suosituksia niiden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden soveltamisesta sekä tehdä aloitteita ja antaa suosituksia valtion kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä niiden kehittämisestä. Kirjanpitolautakunta voi myös antaa lausuntoja yleisesti merkittävistä kirjanpidon kehittämishankkeista.

Kirjanpitolautakunnassa on puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, joista kullakin on, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, henkilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö nimeää puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten jaostoja. Lautakunnalla ja sen jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Kirjanpitolautakunnan tarvitsemat sihteeritehtävät ja toimistopalvelut tulee valtiokonttorin henkilöstön hoitaa virkatyönään.

Kirjanpitolautakunnan jäsenten, varajäsenten ja asiantuntijoiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vahvistaa valtiovarainministeriö. Lautakunnan on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä laadittava valtiokonttorille kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan. Kertomus on toimitettava valtiovarainministeriölle tiedoksi. Lautakunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

Tämän asetuksen 24 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Asetuksen 5 §:n 3 momentin 2 kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1995 talousarvioon.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet 24 §:n nojalla annetut oikeudet ovat, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa, voimassa toistaiseksi, kunnes valtiovarainministeriön päätöksellä toisin määrätään.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.