923/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut 30 päivänä joulukuuta 1993 sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1696/93) 8 §:n, 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja liitteen sekä

lisännyt uuden 8 §:n 2 momentin, 8 a §:n ja 8 b §:n seuraavasti:

8 §

Laitteessa on oltava markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena siitä, että se täyttää tämän päätöksen 7 §:n mukaisesti sille 4 ja 5 §:ssä asetetut vaatimukset, liitteen mukainen CE-merkintä.

CE-merkinnän on oltava valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan laitteeseen tai vaihtoehtoisesti sen pakkaukseen, käyttöohjeisiin tai takuutodistukseen kiinnittämä.

8 a §

Mikäli laite kuuluu useiden sellaisten Euroopan talousalueella sovellettavien ja kansallisesti voimaansaatettujen direktiivien soveltamisalaan, jotka edellyttävät CE-merkinnän kiinnittämistä, saadaan merkintä kiinnittää vain, mikäli laite täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset.

Siirtymäaikana CE-merkintä ilmaisee vaatimustenmukaisuuden täyttyvän vain niiden Euroopan talousalueella sovellettavien ja kansallisesti voimaansaatettujen direktiivien osalta, joita valmistaja on soveltanut.

Laitteen mukana seuraavissa asiakirjoissa, ilmoituksissa ja ohjeissa tulee olla sovellettujen direktiivien viitenumerot.

8 b §

CE-merkintään merkitykseltään tai ulkoasultaan sekoitettavissa olevien merkkien kiinnittäminen laitteeseen on kielletty.

Edellä 1 momentissa esitetystä huolimatta muiden merkkien kiinnittäminen laitteeseen, sen pakkaukseen ja käyttöohjeisiin taikka takuutodistukseen on sallittua, mikäli tällaisen merkin kiinnittäminen ei vaikeuta CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

11 §

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan nimi ja osoite;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Sen estämättä, mitä tämän päätöksen 8 a §:n 1 momentissa ja 8 b §:ssä määrätään, laitteita kaupan pitävä tai toiselle luovuttava voi 1 päivään tammikuuta 1997 saakka saattaa tässä päätöksessä tarkoitettuja laitteita markkinoille Suomessa 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti.

ETA-sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi N:o 93/68/ETY.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. ylitarkastaja
Alice Guimaraes

Liite

EDELLÄ 8 §:SSÄ TARKOITETTU VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKINTÄ

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä koostuu kirjaimista ''CE'' seuraavalla tavalla kirjoitettuna:

Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava esitetyn mallin kirjoitustavan mittasuhteita. CE-merkinnän eri osien on oltava vähintään 5 mm korkuisia ja suhteessa toisiinsa selvästi samankorkuisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.