897/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Laki Oulun yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Oulun yliopistosta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1033/83) 15 §,

muutetaan 5 §, 7 §:n 2 ja 3 momentti ja 14 §, näistä 14 § sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (108/88), sekä

lisätään 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Yliopiston yhteydessä toimii Pohjois-Suomen tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on suorittaa erityisesti Pohjois-Suomelle tärkeiden alojen tutkimusta.

Yliopistossa voi olla myös muita tiedekuntiin kuulumattomia erillisiä laitoksia.

7 §

Yliopiston päätösvaltaa käyttävän monijäsenisen hallintoelimen jäsenet voidaan valita yliopiston piirissä toimitettavilla vaaleilla. Monijäsenisen hallintoelimen jäsenenä voi olla vain yliopistoon kuuluva täysivaltainen henkilö, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta voi valita opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallintoelimiin. Jäsenten valitsemistavasta voidaan säätää tarkemmin asetuksella.

Yliopisto voi määrätä myös yliopistoon kuulumattoman henkilön Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen ja muun 5 §:ssä tarkoitetun erillisen laitoksen hallintoelimen jäseneksi.

14 §

Lahjoitus- ja testamenttivaroilla perustettuun virkaan kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muuhun vastaavaan virkaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

HE 83/94
SiVM 10/94

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.