874/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1994

Liikenneministeriön päätös ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan kansainvälisestä hyväksymisestä

Liikenneministeriö on 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 108 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (989/92), päättänyt:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä päätös koskee ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan E-hyväksymistä ja EY-hyväksymistä.

2. E-hyväksymisellä tarkoitetaan menettelyä, jolla osoitetaan ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan täyttävän moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan, Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehdyn sopimuksen (SopS 70/76) vaatimukset.

3. EY-hyväksymisellä tarkoitetaan menettelyä, jolla osoitetaan ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan täyttävän:

a) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivissä 70/156/ETY tarkoitetut vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina;

b) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa neuvoston direktiivissä 92/61/ETY tarkoitetut vaatimukset; tai

c) tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 tarkoitetut vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina.

2 §
Hyväksymisen myöntäminen

1. E-hyväksyminen myönnetään, jos ajoneuvon rakenne, varuste tai osa on 1 §:n 2 momentissa mainittuun sopimukseen liitetyn ja Suomen soveltamaksi ilmoittaman säännön mukainen ja jos se täyttää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ilmoitetun testauslaitoksen antaman todistuksen mukaan asianomaisen säännön vaatimukset.

2. EY-hyväksyminen myönnetään, jos rakenne, varuste tai osa täyttää EFTAn valvontaviranomaiselle ilmoitetun testauslaitoksen antaman todistuksen mukaan kyseessä olevaa rakennetta, varustetta tai osaa koskevat, 1 §:n 3 momentissa mainittujen direktiivien ja asetuksen sekä rakennetta, varustetta ja osaa koskevan erityisdirektiivin vaatimukset.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun E- ja EY-hyväksymisen myöntää ajoneuvohallinnosta annetun lain (1373/93) mukainen ajoneuvohallinto.

4 §
Ilmoitukset

Ajoneuvohallinnon on tehtävä edellä 1 §:n 3 momentissa mainituissa direktiiveissä ja asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset EFTAn pysyvälle komitealle ja EFTAn valvontaviranomaiselle siten, kuin niistä on sovittu Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa.

5 §
Voimaantulo

1. Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1994.

2. Moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/157/ETY, moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/220/ETY, ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 72/306/ETY ja ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 88/77/ETY, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina, tarkoitettuja ajoneuvoille sanottujen direktiivien suhteen haettavia EY-hyväksymisiä voidaan kuitenkin myöntää vasta 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen.

3. Moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 77/541/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, tarkoitetulle turvavyölle EY-hyväksyminen voidaan kuitenkin myöntää vasta 1 päivästä heinäkuuta 1997 alkaen.

4. Tällä päätöksellä kumotaan 9 päivänä huhtikuuta 1992 ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan kansainvälisestä hyväksymisestä annettu liikenneministeriön päätös (333/92).

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 79/156/ETY, muut. 93/81/ETY, ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 92/61/ETY, neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.