859/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Asetus kihlakunnanvirastosta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (126/92) 7 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kihlakunnanvirastosta.

Kihlakunnan erillisistä virastoista säädetään erikseen.

2 §
Kihlakunnanviraston tehtävät ja asema

Kihlakunnanvirasto on lääninhallituksen alainen paikallinen yleishallintoviranomainen.

Sen lisäksi kihlakunnanvirasto hoitaa poliisi-, syyttäjän- ja ulosottotehtäviä sekä, sen mukaan kuin erikseen säädetään, muita paikallishallinnon tehtäviä.

Kihlakunnanvirasto toimii eri hallinnonalojen tehtäviä hoitaessaan lääninhallituksen alaisena sen mukaan kuin erikseen säädetään.

3 §
Kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmä

Kihlakunnanvirastojen ja niiden yksiköiden tulosohjauksen yhteensovittamista ja kihlakunnanvirastojen yleistä kehittämistä koskevia asioita varten toimii sisäasiainministeriön yhteydessä kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina ne ministeriöt, joiden hallinnonalan tehtäviä kihlakunnanvirastossa hoidetaan, ja oikeuskanslerinvirasto sekä lääninhallitukset.

Yhteistyöryhmän asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan sisäasiainministeriö.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana on sisäasiainministeriön kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana oikeusministeriön kansliapäällikkö.

4  §
Tulosohjaus

Lääninhallitus hyväksyy kihlakunnanviraston ehdotuksesta kihlakunnanvirastoa yleishallintoviranomaisena ja virastona koskevat tulostavoitteet sisäasiainministeriön asettamien yleisten tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella.

Sisäasiainministeriö osoittaa kihlakunnanviraston yleishallintotehtäviä, yhteistä hallintoa ja yhteisiä palveluja sekä viraston kehittämistä varten lääninhallitukselle määrärahan kihlakunnanvirastoille jaettavaksi.

Kihlakunnanviraston yksiköiden tulosohjauksesta säädetään erikseen.

5  §
Organisaatio

Kihlakunnanvirastossa on, jollei erikseen toisin säädetä, yksiköt ainakin poliisi-, syyttäjän- ja ulosottotehtäviä varten.

Lääninhallitus määrää kihlakunnanviraston jonkin yksikön päällikön hoitamaan viraston päällikön tehtäviä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Viraston päälliköllä on kihlakunnannimismiehen arvonimi.

6  §
Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa kihlakunnanvirastoa ja vastaa 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Viraston päällikkö seuraa myös viraston yksiköiden toimintaa sekä edistää kihlakunnanviraston yhteistyötä muiden virastojen ja laitosten sekä viraston ja sen yksiköiden toimialojen kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa.

7 §
Johtoryhmä

Kihlakunnanvirastossa on johtoryhmä, johon kuuluvat, ellei erityisistä syistä muuta johdu, viraston päällikkö ja muut toimintayksiköiden päälliköt sekä kaksi henkilöstön edustajaa.

Johtoryhmä käsittelee 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiat ja muut työjärjestyksessä johtoryhmän käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä seuraa toimintayksiköiden tulossuunnittelua.

8 §
Yhteinen henkilöstö

Kihlakunnanvirastossa on yleishallintotehtäviä, asiakas- ja virastopalveluja sekä yhteistä hallintoa varten yhteistä henkilöstöä.

Yhteisen henkilöstön ottaa viraston päällikkö, jollei viraston työjärjestyksessä toisin määrätä.

Kihlakunnanviraston yksiköiden henkilöstön ottamisesta säädetään erikseen.

9 §
Asioiden ratkaiseminen

Viraston päällikkö ratkaisee virastolle yleishallintoviranomaisena kuuluvat asiat sekä viraston yleisjohtoon kuuluvat asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole viraston työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

Kihlakunnanviraston yksiköiden toimialaan kuuluvien asioiden ratkaisemisesta säädetään erikseen.

10 §
Kihlakunnan nimi ja kihlakunnanviraston sijaintipaikka

Lääninhallitus päättää kihlakunnan nimestä ja kihlakunnanviraston sijaintipaikasta. Lääninhallituksen on ennen päätöksen tekemistä kuultava kihlakuntaan kuuluvia kuntia ja asianomaisia maakunnan liittoja.

11 §
Työjärjestys

Työjärjestyksen vahvistaa viraston päällikkö.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kihlakunnanvirastoja perustettaessa voidaan virat täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.