856/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Asetus Suomen Akatemiasta

Opetusministerin esittelystä säädetään Suomen Akatemiasta 27 päivänä toukokuuta 1994 annetun lain (378/94) 3 §:n 1 momentin, 4 §:n 1 momentin ja 8 §:n nojalla:

1 luku

Hallitus ja pääjohtaja

1 §

Suomen Akatemian hallitus päättää:

1) Suomen Akatemian, jäljempänä akatemia, yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista;

2) tieteellisten toimikuntien toimialoista ja kahden tai useamman toimikunnan välisten tutkimusalojen edistämisestä;

3) toimintaa ja taloutta koskevista suunnitelmista sekä talousarvioehdotuksesta;

4) määrärahojen käyttösuunnitelmista ja jakamisesta;

5) johtosäännöstä; sekä

6) muista akatemian kannalta laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä asioista.

2 §

Hallitukseen kuuluvat akatemian pääjohtajan lisäksi tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat sekä kaksi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sama henkilö voidaan määrätä hallituksen jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

3 §

Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää akatemian toimintaa.

Pääjohtaja ratkaisee akatemialle kuuluvat asiat, joista ei toisin säädetä tai johtosäännössä määrätä.

Pääjohtajan sijaisesta määrätään johtosäännössä.

2 luku

Tieteelliset toimikunnat

4 §

Suomen Akatemiassa on seuraavat tieteelliset toimikunnat:

1) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta;

2) luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta;

3) terveyden tutkimuksen toimikunta; ja

4) ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunta.

Tieteelliset toimikunnat hoitavat akatemian tehtäviä kukin omalla toimialallaan siten, kuin tässä asetuksessa säädetään tai johtosäännössä määrätään.

5 §

Valtioneuvosto määrää toimikuntaan puheenjohtajan ja enintään 10 muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sama henkilö voidaan määrätä toimikunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö voidaan määrätä puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin, jos hän toimii puheenjohtajana yhden tai kaksi näistä toimikausista.

Puheenjohtajaa ja jäseniä määrättäessä huolehditaan siitä, että toimikunnassa on monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus.

Ennen toimikunnan asettamista kuullaan korkeakouluja, keskeisiä valtion tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja kehittämistyötä edustavia viranomaisia ja yhteisöjä, keskeisiä tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita.

6 §

Toimikunnan puheenjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää toimikunnan toimintaa.

Toimikunnan puheenjohtaja ratkaisee toimikunnalle kuuluvat asiat, joista ei toisin säädetä tai johtosäännössä toisin määrätä.

7 §

Kahden tai useamman tieteellisen toimikunnan alaan kuuluva asia voidaan akatemian hallituksen päätöksellä siirtää hallituksen asettaman jaoston käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Jaoston jäseneksi voidaan määrätä vain hallituksen ja tieteellisten toimikuntien jäseniä.

3 luku

Hallintovirasto

8 §

Hallintoviraston tehtävänä on hoitaa ja kehittää akatemian hallintoa. Hallintovirasto huolehtii hallituksessa ja tieteellisissä toimikunnissa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta.

Hallintoviraston päällikkönä on hallintojohtaja. Hallintojohtaja vastaa akatemian hallinnon toiminnasta ja kehittämisestä.

Tutkimusjohtaja vastaa akatemian tutkimuspoliittisesta suunnittelusta sekä tutkimuspolitiikan toteutumisen ja tutkimusrahoituksen käytön seurannasta.

9 §

Pääjohtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin kuuluisi hallintoviraston ratkaistavaksi.

4 luku

Kelpoisuusvaatimukset

10 §

Pääjohtajalta vaaditaan, että hän on tieteellisesti ansioitunut. Hänellä tulee lisäksi olla korkeakoulu- ja tiedehallinnon tuntemusta sekä kokemusta johtamistehtävistä.

11 §

Tutkimusvirkoja ovat akatemiaprofessorin, vanhemman ja nuoremman tutkijan sekä tutkimusassistentin virat. Akatemialla voi olla myös muita tutkimusvirkoja.

12 §

Akatemiaprofessorin virkaan voidaan nimittää henkilö, joka on osoittautunut eteväksi tutkijaksi ja jonka voidaan katsoa myötävaikuttavan tutkimuksen edistymiseen oman tieteenalansa piirissä.

13 §

Vanhemmalta tutkijalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet.

Nuoremmalta tutkijalta vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto. Nuoremman tutkijan virkaan voidaan nimittää myös henkilö, joka muulla tavalla on osoittanut saavuttaneensa vaadittavaa tutkintoa vastaavan tieteellisen tason.

Tutkimusassistentilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

14 §

Akatemia päättää ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta 13 §:ssä tarkoitettuihin virkoihin, jollei opetusministeriö ole päättänyt hakijan suorittaman tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta tai tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettuun tutkintoon. Akatemian on tällöin noudatettava, mitä erikseen säädetään Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta.

15 §

Hallintojohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä kokemusta johtamistehtävistä.

Tutkimusjohtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuspoliittiseen suunnitteluun sekä kokemusta johtamistehtävistä.

5 luku

Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

16 §

Pääjohtajan virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan virkaa haettavaksi julistamatta. Tasavallan presidentti nimittää pääjohtajan valtioneuvoston esityksestä.

Pääjohtajan virkaan nimitetty, joka on ennestään muutoin kuin määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi nimitettynä valtion virkaan, on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on pääjohtajan virassa.

17 §

Akatemian hallitus täyttää akatemiaprofessorin viran. Virka täytetään haettavaksi julistamatta.

Kun akatemiaprofessorin virka tulee avoimeksi, tieteelliset toimikunnat voivat tehdä ehdotuksensa viran täyttämiseksi. Kukin toimikunta voi ehdottaa täytettävään virkaan kolmea henkilöä. Ehdotukseen tulee liittää asiantuntijoiden lausunnot ehdokkaiden ansioista.

Akatemiaprofessorin virka täytetään toistaiseksi tai enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

18 §

Vanhemman tutkijan virka täytetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nuoremman tutkijan ja tutkimusassistentin virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vanhemman ja nuoremman tutkijan sekä tutkimusassistentin nimittää tieteellinen toimikunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Tällainen virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun se on toimikunnan tukeman tutkimushankkeen kannalta tarkoituksenmukaista tai jos virkaan nimitetään enintään vuodeksi.

19 §

Akatemian hallitus täyttää hallintojohtajan ja tutkimusjohtajan virat.

20 §

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

6 luku

Virkavapaus ja virkamieheksi nimittäminen

21  §

Virkavapauden pääjohtajalle myöntää opetusministeriö, vuotta pidemmäksi ajaksi kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muulle virkamiehelle sekä vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää pääjohtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

22 §

Virkamieheksi nimittämisestä valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää se, joka 21 §:n mukaan myöntää vastaavasta virasta virkavapautta.

7 luku

Varttuneiden tieteenharjoittajien apurahat

23 §

Suomen Akatemiassa on varttuneiden tieteenharjoittajien apurahajärjestelmä. Apuraha myönnetään professoreille, apulaisprofessoreille tai muille ansioituneille tutkijoille tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Kun valtion virkamiehelle myönnetään varttuneen tieteenharjoittajan apuraha, hän on virkavapaana sen ajan, joksi apuraha on myönnetty.

Tarkemmat määräykset apurahajärjestelmästä ja apurahan suuruudesta annetaan akatemian johtosäännössä.

8 luku

Erinäiset säännökset

24 §

Hallitus, tieteellinen toimikunta ja 7 §:ssä tarkoitettu jaosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan esittelystä.

25 §

Johtosäännössä annetaan tarkemmat määräykset akatemian toiminnasta.

Hallintovirastosta annetaan tarkemmat määräykset työjärjestyksessä, jonka pääjohtaja vahvistaa.

26 §

Akatemiaprofessori ei voi olla akatemian hallituksen eikä tieteellisen toimikunnan jäsen.

27 §

Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle sekä hallituksen ja toimikunnan jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio, jonka opetusministeriö määrää.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

28 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tällöin sellaiset tehtävät, jotka tämän asetuksen mukaan kuuluvat akatemian hallitukselle, hoitaa tieteen keskustoimikunta ja tehtävät, jotka tämän asetuksen mukaan kuuluvat akatemian pääjohtajalle, hoitaa tieteen keskustoimikunnan puheenjohtaja.

29 §

Akatemian hallitus ja tieteelliset toimikunnat asetetaan tämän asetuksen mukaisesti ensimmäisellä kerralla toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1995. Pääjohtaja nimitetään ensimmäisellä kerralla kaudeksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 1997.

30  §

Mitä tässä asetuksessa säädetään akatemiaprofessorin virasta, koskee myös akatemian tutkijaprofessorin virkaa.

Tutkijaprofessorin viran nimen muuttamisesta akatemiaprofessorin viraksi on voimassa, mitä muualla säädetään valtion viran nimen muuttamisesta.

Mitä muualla on säädetty, määrätty tai sovittu tutkijaprofessorin virasta ja sen palvelussuhteen ehdoista, koskee myös akatemiaprofessorin virkaa.

31 §

Jos viran täyttäminen tai muun asian käsittely on kesken tämän asetuksen tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille, jolle asia tämän asetuksen nojalla kuuluu.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.