855/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetun asetuksen (539/91) 5 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee liitteessä I määriteltyä regeneroitua selluloosakalvoa, joka joko sellaisenaan muodostaa lopullisen tuotteen, tai joka on osa myös muita aineita sisältävästä lopullisesta tuotteesta, ja joka on tarkoitettu joutumaan tai käyttötarkoituksensa mukaisesti joutuu elintarvikkeen kanssa kosketukseen.

Tämä päätös ei koske regeneroitua selluloosakalvoa, jolla sillä puolella, joka on tarkoitettu joutumaan tai käyttötarkoituksensa mukaisesti joutuu elintarvikkeen kanssa kosketukseen, on pinnoite, jonka paino ylittää 50 mg/dm2, eikä regeneroidusta selluloosasta valmistettuja synteettisiä kuoria.

2 §
Regeneroidun selluloosakalvon valmistuksessa käytettävät aineet

Vain liitteessä II mainittuja tai tarkoitettuja aineita tai aineryhmiä saa käyttää regeneroidun selluloosakalvon valmistuksessa, ja yksinomaan liitteessä määrätyin ehdoin.

Sen estämättä mitä 1 momentissa on määrätty, muita kuin liitteessä II mainittuja tai tarkoitettuja aineita voidaan käyttää, jos näitä aineita käytetään väri- tai sideaineina, edellyttäen että näitä aineita ei siirry, tutkittaessa niitä luotettavalla menetelmällä, havaittavia määriä kalvon kanssa kosketukseen joutuvaan elintarvikkeeseen.

3 §
Regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat

Regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat eivät saa joutua kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

4 §
Kirjallinen ilmoitus

Markkinoitaessa regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta valmistettua, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi tarkoitettua tarviketta, tulee sitä seurata kirjallinen ilmoitus siitä, että tarvike on sitä koskevien säännösten ja määräysten mukainen.

Mitä 1 momentissa on määrätty ei koske vähittäismyyntiä, eikä tarviketta, joka on luonteeltaan sellainen, että se on selvästi tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Jos erityiset käytön edellytykset ilmoitetaan, regeneroidusta selluloosasta valmistetut tarvikkeet on varustettava vastaavin merkinnöin.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 1994 ja on voimassa toistaiseksi.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 20 päivänä maaliskuuta 1992 antama päätös (266/92) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 531/92.

ETA-sopimuksen lisäpöytäkirja: komission direktiivit93/10/ETY ja 93/111/ETY.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Ministeri
Pertti Salolainen

Pääsihteeri Vesa Tuomaala

Liite I

REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta selluloosasta. Teknisten vaatimusten mukaisesti sopivia aineita voidaan lisätä joko massaan tai kalvon pintaan. Regeneroitu selluloosakalvo voi olla pinnoitettu joko yhdeltä tai molemmilta puolilta.

Liite II

LUETTELO AINEISTA, JOIDEN KÄYTTÖ ON SALLITTU

REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON VALMISTUKSESSA

Huomaa: Tässä liitteessä prosenttiosuudet on ilmaistu paino-osuuksina (w/w) laskettuna vedettömästä regeneroidusta selluloosakalvosta; tavanomaiset tekniset nimitykset on annettu hakasuluissa; puhtausvaatimusten osalta käytettyjen aineiden on oltava hyvää teknistä laatua.

I OSA

PINNOITTAMATON REGENEROITU SELLULOOSAKALVO

Nimitys Rajoitukset
A. Regeneroitu selluloosa Vähintään 72 % (w/w).
B. Lisäaineet
1. Pehmittimet Enintään 27 % (w/w) yhteensä.
― Bis(2-hydroksietyyli)eetteri[= dietyleeniglykoli]― Etaanidioli [= monoetyleeni-  glykoli]   ] Vain kalvoihin, jotka on tarkoitus pinnoittaa ja käyttää yksinomaan sellaisten elintarvikkeiden pakkaamiseen, jotka eivät ole kosteita ts. eivät sisällä pinnalla olevaa, fysikaalisesti vapaata vettä. Bis(2-hydroksietyyli)eetterin ja etaanidiolin yhteismäärä tämän tyyppisen kalvon kanssa kosketuksessa olevassa elintarvikkeessa ei saa olla yli 30 mg/elintarvikekilo.
― 1,3-butaanidioli
― Glyseroli
― 1,2-propaanidioli [= 1,2-propyleeniglykoli]
― Polyetyleenioksidi [= polyetyleeni-glykoli] Keskimääräinen molekyylipaino 250―1 200.
― 1,2-polypropyleenioksidi[= 1,2-polypropyleeniglykoli] Keskimääräinen molekyylipaino enintään 400 ja vapaan 1,3-propaanidiolin pitoisuus enintään 1 % (w/w).
― Sorbitoli
― Tetraetyleeniglykoli
― Trietyleeniglykoli
― Urea
2. Muut lisäaineet Enintään 1 % (w/w) yhteensä.
1 luokka Aineen tai aineryhmän määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa ylittää 2 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Etikkahappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat
― Askorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat
― Bentsoehappo ja natriumbentsoaatti
― Muurahaishappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat
― Lineaariset, tyydyttyneet ja tyydyttymättömät rasvahapot, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myöskin beheniinihappo ja risinoleiinihappo ja näiden happojen NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- ja Zn-suolat
― Sitruunahappo, D- ja L-maitohappo, maleiinihappo, L-viinihappo ja näiden Na- ja K-suolat
― Sorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat
― Lineaaristen, tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen amidit, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myös beheniinihapon ja risinoleiinihappojen amidit
― Luontaiset syötävät tärkkelykset ja jauhot
― Kemiallisesti muunnetut syötävät tärkkelykset ja jauhot
― Amyloosi
― Kalsium- ja magnesiumkarbonaatit ja kloridit
― Glyserolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä/tai esterit adipiinihapon, sitruunahapon, 12-hydroksisteariinihapon (oksisteariini) ja risinoleiinihapon kanssa
― Polyoksietyleenin (8―14 oksietyleeniryhmää) esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een
― Sorbitolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een
― Steariinihapon mono- ja/tai diesterit etaanidiolin ja/tai bis(2-hydroksietyyli)eetterin ja/tai trietyleeniglykolin kanssa
― Alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja piin oksidit ja hydroksidit, sekä alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin silikaatit, vedettömät sekä kidevedelliset
― Polyetyleenioksidi [= polyetyleeni-glykoli] Keskimääräinen molekyylipaino 1 200― 4 000.
― Natriumpropionaatti
2 luokka Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 1 mg/ dm2 pinnoittamattomassa kalvossa ja aineiden tai aineryhmien määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa ylittää 0,2 mg/dm2 (tai matalampaa raja-arvoa, jos sellainen on annettu) pinnoittamattomassa kalvossa.
― Natriumalkyyli(C8―C18)bentseenisulfonaatti
― Natriumisopropyylinaftaleenisulfonaatti
― Natriumalkyyli(C8―C18)sulfaatti
― Natriumalkyyli(C8―C18)sulfonaatti
― Natriumdioktyylisulfosukkinaatti
― Dihydroksietyylidietyleenitriamiinimonoasetaatin distearaatti Enintään 0,05 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Ammonium-, magnesium- ja kaliumlauryylisulfaatit
― N,N'-distearoyylidiaminoetaani ja N,N'-dipalmitoyylidiaminoetaani ja N,N'-dioleoyylidiaminoetaani
― 2-heptadekyyli-4,4-bis(metyleenistearaatti)oksatsoliini
― Polyetyleeniaminostearamidi-etyylisulfaatti Enintään 0,1 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
3 luokka ― Sidonta-aineet Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 1 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Melamiiniformaldehydin muuntamaton kondensaatiotuote tai sen kondensaatiotuote, joka on muunnettu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla aineella:butanoli, dietyleenitriamiini, etanoli, trietyleenitetramiini, tetraetyleenipentamiini, tri(2-hydroksietyyli)amiini, 3,3'-diaminodipropyyliamiini, 4,4'-diaminodibutyyliamiini Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.Vapaan melamiinin pitoisuus enintään 0,3 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Muunnetun melamiiniureaformaldehydin ja tris(2-hydroksietyyli)amiinin kondensaatiotuote Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.Vapaan melamiinin pitoisuus enintään 0,3 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Ristisidoksiset, kationiset polyalkyleeniamiinit: Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskevien säädösten mukaisesti.
a) Diaminopropyylimetyyliamiiniin ja epiklorhydriiniin perustuva polyamidi-epikloorihydriinihartsi
b) Epikloorihydriiniin, adipiinihappoon, kaprolaktaamiin, dietyleenitriamiiniin ja/tai etyleenidiamiiniin perustuva polyamidi-epikloorihydriinihartsi
c) Adipiinihappoon, dietyleenitriamiiniin ja epikloorihydriiniin tai epikloorihydriinin ja ammoniakin seokseen perustuva polyamidi-epikloorihydriinihartsi
d) Epikloorihydriiniin, dimetyyliadipaattiin ja dietyleenitriamiiniin perustuva po-lyamidi-polyamiini-epikloorihydriini-hartsi
e) Epiklorhydriiniin, adipamidiin ja diaminopropyylimetyyliamiiniin perustuva polyamidi-polyamiini-epiklorhydriini-hartsi
― Polyetyleeniamiinit ja polyetyleeni-imiinit Enintään 0,75 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Ureaformaldehydin muuntamaton kondensaatiotuote, tai tuote, joka voi olla muunnettu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla aineella: Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
aminometyylisulfonihappo, sulfaniilihappo, butanoli, diaminobutaani, diaminodietyyliamiini, diaminodipropylamiini, diaminopropaani, dietyleenitriamiini, etanoli, guanidiini, metanoli, tetraetyleenipentamiini, trietyleenitetramiini, natriumsulfiitti
4. luokka Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 0,01 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.
― Syötävien öljyjen amiinien ja polyetyleenioksidin reaktiotuotteet
― Monoetanoliamiinilauryylisulfaatti

II OSA

PINNOITETTU REGENEROITU SELLULOOSAKALVO

Nimitys Rajoitukset
A. Regeneroitu selluloosa Ks. I osa.
B. Lisäaineet Ks. I osa.
C. Pinnoite Pinnoitetta enintään 50 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
1. Polymeerit Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 50 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Selluloosan etyyli-, hydroksietyyli-, hydroksipropyyli- ja metyylieetterit
― Selluloosanitraatit Enintään 20 mg/dm2 puolella, joka onkosketuksessa elintarvikkeen kanssa; selluloosanitraatin typpipitoisuus 10,8 (w/w) ― 12,2 % (w/w).
― Seuraavien monomeerienpolymeerit, kopolymeerit ja näidenseokset:tyydyttyneistä aldehydeistä johdetutvinyyliasetaalit (C1 ― C6)vinyyliasetaattialkyyli C1 ― C4 vinyylieetteritakryyli-, krotoni-, itakoni-, maleiini-ja metakryylihappo sekä näiden esteritbutadieenistyreenimetyylistyreenivinylideenikloridiakrylonitriilimetakrylonitriilietyleeni, propyleeni, 1- ja 2-butyleeni ] Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita koskevien määräysten mukaisesti.
vinyylikloridi Ks. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista vinyylikloridimonomeeria sisältävistä tarvikkeista (263/92).
2. Hartsit Aineiden yhteismäärä enintään 12,5 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa, ja pelkästään sellaisten regeneroitujen selluloosakalvojen valmistukseen, joissa on nitroselluloosaan tai vinyylikloridi-vinyyliasetaattikopolymeeriin perustuva pinnoite.
― Kaseiini
― Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydrogenointi- tai pilkkoutumistuotteet ja näiden esterit sekä metyyli-, etyyli- tai C2―C6 polyvalenttisten alkoholien esterit, taikka näiden alkoholien seokset.
― Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydrogenointi- tai pilkkoutumistuotteet kondensoituina akryylihapon, maleiinihapon, sitruunahapon, fumaari- ja/tai ftaalihapon ja/tai 2,2 bis(4-hydroksifenyyli)propaani-formaldehydin kanssa, ja esteröitynä metyyli-, etyyli- tai C2―C6 polyvalenttisten alkoholien tai näiden alkoholien seosten kanssa
― Bis(2-hydroksietyyli)eetterien esterit -pineenin, dipenteenin ja/tai diterpeenin ja maleiinihappoanhydridin additiotuotteiden kanssa
― Syötävä gelatiini
― Risiiniöljy ja sen dehydraatio- tai hydrogenaatiotuotteet ja sen kondensaatiotuotteet polyglyserolin, adipiinihapon, sitruunahapon, maleiinihapon, ftaalihapon ja sebasiinihapon kanssa
― Luonnonkumi [= damar]
― Poly-S-pineeni [= terpeenihartsit]
― Urea-formaldehydihartsit (ks. sidonta-aineet)
3. Pehmittimet Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Asetyylitributylsitraatti
― Asetyylitri(2-etyyliheksyyli)sitraatti
― Di-isobutyyliadipaatti
― Di-n-butyyliadipaatti
― Di-n-heksyyliatselaatti
― Butyylibentsyyliftalaatti Enintään 2 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Di-n-butyyliftalaatti Enintään 3,0 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Disykloheksyyliftalaatti Enintään 4,0 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― 2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatti Enintään 2,5 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Glyserolimonoasetaatti [= monoasetiini]
― Glyserolidiasetaatti [= diasetiini]
― Glyserolitriasetaatti [= triasetiini]
― Dibutyylisebakaatti
― Di(2-etyyliheksyyli)sebakaatti[= dioktyylisebakaatti]
― Di-n-butyylitartraatti
― Di-isobutyylitartraatti
4. Muut lisäaineet Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 mg/dm2 pinnoittamattomassa regeneroidussa selluloosakalvossa, mukaan lukien pinnoite puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
4.1. Edellä I osassa luetellut lisäaineet Samat rajoitukset kuin I osassa (mg/dm2 pitoisuudet viittaavat kuitenkin pinnoittamattomaan regeneroituun selluloosakalvoon mukaan lukien pinnoite puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa).
4.2. Erityiset pinnoitelisäaineet Aineiden tai aineryhmien määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa olla suurempi kuin 2 mg/dm2 (tai tätä matalampi raja-arvo, jos sellainen on annettu) pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― 1-heksadekanoli ja 1-oktadekanoli
― Lineaaristen, tyydyttyneiden tai tyydyttymättömien rasvahappojen, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä risinoleiinihapon esterit lineaaristen etyyli-, butyyli-, amyyli- ja oleyylialkoholien kanssa
― Montaanivahat, mukaan lukien puhdistetut montaani (C26 ― C32) hapot ja/tai näiden esterit etaanidiolin ja/tai 1,3-butaanidiolin kanssa ja/tai näiden kalsium- ja kaliumsuolat
― Carnaubavaha
― Mehiläisvaha
― Espartovaha
― Candelillavaha
― Dimetyylipolysiloksaani Enintään 1 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Epoksidoitu soijaöljy (oksiraanipitoisuus 6―8 %)
― Puhdistettu paraffiini ja mikrokiteiset vahat
― Pentaerytritolitetrastearaatti
― Mono- ja bis(oktadekyylidietyleenioksidi)fosfaatit Enintään 0,2 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Alifaattiset hapot (C8―C20) esteröityinä mono- tai di(2-hydroksietyyli)amiinin kanssa
― 2- ja 3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli[= butyylihydroksianisoli ― BHA] Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― 2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli[= butyylihydroksitolueeni ― BHT] Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
― Di-n-oktyylitina-bis(2-etyyliheksyyli)-maleaatti Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.
5. Liuottimet Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 0,6 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa.
― Butyyliasetaatti
― Etyyliasetaatti
― Isobutyyliasetaatti
― Isopropyyliasetaatti
― Propyyliasetaatti
― Asetoni
― 1-butanoli
― Etanoli
― 2-butanoli
― 2-propanoli
― 1-propanoli
― Sykloheksaani
― Etyleeniglykolin monobutyylieetteri
― Etyleeniglykolin monobutyylieetteriasetaatti
― Etyleeniglykolin monoetyylieetteri
Nimitys Rajoitukset
―  Etyleeniglykolin monoetyylieetteriasetaatti
―  Etyleeniglykolin monometyylieetteri
―  Etyleeniglykolin monometyylieetteriasetaatti
―  Metyylietyyliketoni
―  Metyylisobutyyliketoni
―  Tetrahydrofuraani
―  Tolueeni Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.