844/1994

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 9 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 momentin 1 kohta, 2 §:n 2 momentti, 3 §, 5 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta sekä 2 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 1 kohta 5 päivänä tammikuuta 1994 annetussa laissa (20/94), 2 §:n 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (703/85) ja 5 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (286/93), sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (542/94) uusi 3 ja 4 kohta sekä lakiin uusi 1 a ja 9 a―9 c § seuraavasti:

1  §

Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on:


3) antaa ratkaisusuosituksia asunnon kauppaa, asunnon ostotarjousta tai asunnosta tehtyä käsirahasopimusta koskeviin yksittäisiin riita-asioihin, jotka kuluttajat taikka asunnon myyjänä tai tarjoajana olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi; sekä

4) antaa ratkaisusuosituksia asuntokauppalain (843/94) 2 luvun 17 §:ssä ja 4 luvun 3 §:ssä tarkoitetun vakuuden vapauttamista koskeviin yksittäisiin riita-asioihin riippumatta siitä, kuka riidan osapuolista saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu:

1) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitetun asumisoikeuden taikka muun kuin asuntona tai vapaa-ajan asuntona käytettäväksi tarkoitetun kiinteistön luovutusta koskevat asiat, joissa vastaajana on muu elinkeinonharjoittaja kuin kiinteistönvälittäjä;


1 a §

Kuluttajavalituslautakunnassa on yleinen osasto ja asuntokauppaosasto.

Asuntokauppaosasto käsittelee lautakunnan toimivaltaan kuuluvat 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa mainitut sekä kuluttajansuojalain 9 luvussa (16/94) tarkoitettuja sopimuksia, kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain (686/88) 1 §:ssä tarkoitettuja toimeksiantoja ja kiinteistönvälittäjän suoritusta sekä asunnonvälittäjän suoritusta koskevat asiat. Lisäksi asuntokauppaosasto käsittelee edellä mainittuja asioita koskevat lausuntoasiat.

Yleinen osasto käsittelee muut kuin 2 momentissa tarkoitetut lautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat.

2 §

Lautakunnan jäsenistä vähintään viisi määrätään jaoston puheenjohtajaksi. Kaksi heistä määrätään lautakunnan varapuheenjohtajiksi siten, että toinen heistä toimii yleisellä osastolla ja toinen asuntokauppaosastolla. Jos puheenjohtaja tai jäsen toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi ajaksi.

3 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja hyvin perehtyneitä kuluttaja-asioihin sekä lisäksi perehtyneitä tuomarin tehtäviin tai lautakunnan ratkaisutoiminnassa keskeisiin oikeusaloihin. Jäsenten tulee olla kuluttaja-asioihin perehtyneitä.

Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jaostojen puheenjohtajien tulee olla henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etuja. Lautakunnassa tulee olla kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien edustus. Erilaisten yhteiskunnallisten näkemysten tulee olla tasapuolisesti edustettuina lautakunnassa.

5 §

Asiat käsitellään osaston täysistunnossa tai osaston jaostoissa. Kuluttajavalituslautakunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrätyin edellytyksin voivat lautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin sekä lautakunnan esittelijä yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa kuitenkin ratkaista yksinkertaisessa käsittelyssä asian:


3) jos asiaa koskevan riitakysymyksen osalta on olemassa aikaisempi täysistunnon tai jaoston ratkaisu, jonka perusteella lautakunnan kanta samaan riitakysymykseen on selkiytynyt; tai


Osaston täysistunnossa on käsiteltävä periaatteellisesti tärkeät asiat. Osaston täysistunnon käsiteltävistä asioista säädetään asetuksella. Osaston täysistuntoon ottavat osaa lautakunnan puheenjohtaja, osastolla toimiva varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää. Täysistunto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä.


6 §

Kuluttajavalituslautakunnan päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen eikä sillä ole tuomion oikeusvaikutuksia. Lautakuntakäsittely ei estä asian viemistä yleisen alioikeuden käsiteltäväksi.

8 §

Kuluttajavalituslautakunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita, hankkia lausuntoja ja selvityksiä sekä järjestää katselmuksia. Lausunnoista maksettavista korvauksista ja katselmusten järjestämisestä säädetään tarkemmin asetuksella.

9 a §

Jos kuluttajavalituslautakunnan asuntokauppaosaston ratkaisusuositus on keskeisiltä osiltaan vastainen kiinteistönvälittäjälle, asunnonvälittäjälle taikka sille, joka on elinkeinotoiminnassaan ollut kaupan osapuolena, asuntokauppaosaston on suosituksessaan mainittava, paljonko kustannuksia valtiolle on aiheutunut asiaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten hankkimisesta sekä katselmusten järjestämisestä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu, asuntokauppaosastolta vastaisen ratkaisusuosituksen saanut asianosainen ei ole noudattanut suositusta ja hän häviää samaa asiaa koskevan oikeudenkäynnin, tuomioistuimen on velvoitettava hänet korvaamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitetut kustannukset. Korvaus voidaan jättää tuomitsematta tai sen määrää alentaa, jos korvausvelvollisuus muodostuisi asiassa esiin tulleisiin seikkoihin nähden kohtuuttomaksi tai jos oikeudenkäyntiin on ollut perusteltua syytä.

9 b §

Asianosaiset vastaavat itse kustannuksistaan, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä kuluttajavalituslautakunnassa. Lautakunnan asuntokauppaosasto voi kuitenkin erityisestä syystä suosittaa myös näiden kustannusten korvaamista vastapuolelle.

Asuntokauppaosaston suosittamat 1 momentissa tarkoitetut korvaukset on asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä rinnastettava oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa tarkoitettuihin oikeudenkäyntikuluihin.

9 c §

Kauppakaaren 18 luvun 9 §:ssä tarkoitetun määräajan ei katsota kuluvan sinä aikana, kun kiinteistönvälittäjän tai asunnonvälittäjän suoritusta koskeva asia on vireillä lautakunnan asuntokauppaosastolla.

Asia saadaan panna vireille tuomioistuimessa kuuden kuukauden kuluessa lautakunnan asuntokauppaosaston päätöksen antamisesta, vaikka 1 momentissa tarkoitettu määräaika päättyisi tätä aikaisemmin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 14/94
TaVM 24/94

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.