828/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1653/92), määrännyt sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden ja hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteet seuraavasti:

1 §

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitettua hammaslääkärinpalkkioita ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain (678/92) 3 § 2 momentissa tarkoitettua rintamaveteraanien protetiikan korvaamista koskevaa taksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4 §:ssä ja tässä päätöksessä mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat.

2 §

Sairausvakuutuslain ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain nojalla korvattavasta hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja hoidosta perityt palkkiot korvataan hammaslääkärin palkkiotaksan ja rintamaveteraanien protetiikan kliinisen työn toimenpiteiden taksojen mukaan.

Tämän päätöksen mukaan ei suoriteta korvausta laboratorio- eikä röntgentutkimuksista perityistä palkkioista elleivät ne kuulu osana hammaslääkärin suorittamaan tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuja markkamääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla sen mukaan kuin kansaneläkelaitos määrää, kun tutkimus- tai hoitotoimenpide on suoritettu muuna kuin säännölliseksi katsottavana vastaanottoaikana.

4 §

Hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta sairausvakuutuslain 5 §:n 2 momentin mukaiseen hammashoitoon sekä sairausvakuutuslain 5 b §:n mukaiseen järjestelmälliseen hammashuoltoon perustuvista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä.

Jos tutkimuksen tai hoitotoimenpiteen on suorittanut erikoishammaslääkäri omalta erikoisalaltaan, korotetaan mainitun taksan mukaisia markkamääriä 30 prosentilla.

5 §

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon toimenpiteistä ja niiden taksat. Toimenpidemaksujen taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 1 398 markan määrää toimenpiteeltä.

Jos korkeimman taksan mukaisen toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia huomattavasti kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50 prosentilla.

6 §

Sairaalassa hoidettavalta hammaslääkärin potilaalta perityn hoitopäiväpalkkion taksaa vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 72 markkaa hoitopäivältä. Leikkauksista ja vaikeusasteeltaan vastaavista toimenpiteistä perittyihin palkkioihin sisältyy myös hoitopäiväpalkkio.

Jos on kysymys erikoishammaslääkärin hoitopäiväpalkkiosta, korotetaan markkamäärää 30 prosentilla.

7 §

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittaman kliinisen työn osalta enintään 1 500 markan määrää toimenpiteeltä.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 18 päivänä tammikuuta 1989 antama päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (73/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteiin.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.