805/1994

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun aerosoliasetuksen (1433/93) 9 §:n 1 momentti,

muutetaan 2 §:n 5 kohta, 5 ja 6 § sekä asetuksen liitteen 4.1 ja 4.2 kohdan taulukko ja 6.1 kohta, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

5) palavalla sisällöllä kemikaalia, jonka leimahduspiste on enintään 55 °C tai joka muulla perusteella luokitellaan vähintään syttyväksi.

5 §
Valmistus- ja testaustietojen säilyttäminen

Aerosolipäällyksen valmistajan on säilytettävä tiedot aerosolipäällysten valmistussarjoista ja aerosolipäällyksille tehdyistä kokeista ja kokeiden tuloksista. Sama koskee aerosolin täyttäjää täyttösarjojen osalta.

6 §
Merkintojen sisältö

Aerosolin päällykseen tulee merkitä selvästi ja helposti luettavasti seuraavat tiedot:

1) Euroopan talousalueella toimivan valmistajan tai siellä aerosolin markkinoille luovuttaneen muun elinkeinonharjoittajan nimi tai liiketunnus ja osoite;

2) tunnus 3 (käännetty epsilon) osoittamaan, että aerosoli täyttää tämän asetuksen vaatimukset;

3) täyttöerän selvittämisen mahdollistava koodimerkintä;

4) sisällön määrä paino- ja tilavuusyksiköissä;

5) varoitusmerkinnät:

a) kaikkiin aerosolipäällyksiin:

"Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään.

Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas ens tom.";

b) aerosolipäällyksiin, joissa on palava sisältö:

"Ei saa suihkuttaa avo tuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material.",

"Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty.

Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.",

"Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn."; ja

kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (739/93) liitteen 1 kohdissa 2.2.3, 2.2.4 tai 2.2.5 tarkoitetut merkkinnät, sellaisena kuin ne ovat 7 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (636/94); sekä

6) muut aerosolin sisältöä koskevien säännösten ja määräysten mukaiset merkinnät sekä muut tuotteen käyttöön liittyvistä erityisistä vaaroista varoittavat merkinnät.

Merkinnät tulee tehdä sekä suomen että ruotsin kielellä.

6 a §
Poikkeukset merkinnöistä

Aerosolin markkinoille luovuttaja voi jättää 6 §:n 5 kohdan alakohdassa b) tarkoitetut varoitusmerkinnät tekemättä aerosoleihin, joissa on palava sisältö, jos hänellä on käytettävissään koetuloksia tai muuta tietoa, jotka luotettavasti osoittavat, että aerosolista ei tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa aiheudu syttymisvaaraa.

Aerosolin palavan sisällön määrä on 1 momentin tarkoittamassa tapauksessa kuitenkin ilmoitettava muodossa:

"Sisällöstä X p-% on palavia aineita.

X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen.".

Edellä 1 momentissa tarkoitetut koetulokset ja tiedot on pyydettäessä esitettävä Euroopan talousalueen asianomaisille viranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1994.

Tämän asetuksen 6 §:n 1 kohdan tarkoittama valmistaja tai elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa markkinoille aerosoliasetuksen (1433/93) mukaisesti merkittyjä aerosoleja 31 päivään joulukuuta 1995.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa edelleen aerosoliasetuksen (1433/93) mukaisesti merkittyjä aerosoleja 31 päivään joulukuuta 1996.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: komission direktiivi94/1/EY

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Liite

AEROSOLIEN RAKENNE- JA TESTAUSVAATIMUKSET

4. LASISTEN AEROSOLIPÄÄLLYSTEN ERITYISVAATIMUKSET

4.1. Muovipinnoitetut tai pysyvällä tavalla suojatut aerosolipäällykset

Enimmäiskäyttöpaine 20°C lämpötilassa (bar)
Nesteytetyn kaasun osuus sisällön määrästä (paino-%)
Kokonaistilavuus V (ml) 20 50 80
50 ≤ V ≤ 80 3,5 2,8 2,5
80 < V ≤ 160 3,2 2,5 2,2
160 < V ≤ 220 2,8 2,1 1,8

4.2. Suojaamattomat aerosolipäällykset


Enimmäiskäyttöpaine 20°C lämpötilassa (bar)
Nesteytetyn kaasun osuus sisällön määrästä (paino-%)
Kokonaistilavuus V (ml) 20 50 80
50 ≤ V ≤ 70 1,5 1,5 1,25
70 < V ≤ 150 1,5 1,5 1

6. AEROSOLIEN TESTAUS

6.1. Aerosolin markkinoijan vastuulla oleva testaus

Tyhjille aerosolipäällyksille suoritettavilla nestepainekokeilla on varmistuttava siitä, että metallinen, lasinen ja muovinen aerosolipäällys täyttävät edellä kohdissa 3 ja 4 esitetyt painekoevaatimukset.

Metallinen aerosolipäällys on hylättävä, jos siinä ilmenee nestepainekokeessa epäsymmetrisiä tai suuria muodonmuutoksia tai muita sen kaltaisia virheitä. Pohjan vähäinen symmetrinen muodonmuutos tai vaipan yläosan muodon vähäinen muuttuminen on sallittua edellyttäen, että päällys läpäisee murtopainekokeen.

Tyhjille metallisille aerosolipäällyksille suoritettavilla murtopainekokeilla on varmistuttava siitä, että päällysten murtopaine on vähintään 20 % korkeampi kuin aerosolin painekoevaatimus.

Lasista valmistetuille suojatuille aerosolipäällyksille suoritettavilla pudotuskokeilla on varmistuttava siitä, että aerosolipäällykset täyttävät kohdassa 4 esitetyn sirpaleiden muodostumista koskevan vaatimuksen.

Jokainen aerosoli on täytön jälkeen upotettava nesteeseen tai kuumalla ilmalla toimivaan hauteeseen tai kuumennettava testauslämpötilaan jollain muulla vastaavalla lämmitystavalla. Lämpötilan ja upotusajan on oltava sellaisia, että joko aerosolin sisällön lämpötila saavuttaa tasaisen 50°C lämpötilan tai aerosolin paine saavuttaa sellaisen paineen, joka vastaa aerosolin sisällön lämpenemisestä tasaiseen 50°C lämpötilaan aiheutuvaa painetta. Aerosolin markkinoija saa omalla vastuullaan kuitenkin käyttää edellä esitetyn haudekokeen sijasta muutakin koejärjestelyä, joka antaa haudekokeen kanssa yhdenmukaisia tuloksia, mikäli se aineominaisuuksien tai muun perustellun syyn vuoksi on tarpeen. Aerosoli on hylättävä, jos siihen testissä syntyy näkyvä pysyvä muodonmuutos tai vuoto.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.