804/1994

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Asetus kaasulaiteasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun kaasulaiteasetuksen (1434/93) 2 §:n 3 kohta, 6 §:n 2, 3 ja 4 momentti, 7 ja 8 §, 14 §:n 1 momentti ja 15 §:n 2 momentti sekä asetuksen liitteen II kohdat 2.1, 3.1, 4.1, 5 ja 6 sekä liite III seuraavasti:

2 §
Määritelmät

3) yhdenmukaistetulla standardilla teknistä eritelmää, joka on yhdenmukainen sellaisen Euroopan standardisointikomitean julkaiseman standardin tai yhdenmukaistamisasiakirjan kanssa, jonka viitenumero on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 §
Vaatimustenmukaisuuden varmentamiskeinot

Jos kaasulaitetta tuotetaan yksittäin tai pienissä erissä, voi valmistaja valita tuotekohtaisen EY-tarkastuksen (liite II, 6 kohta).

Kaasulaitteeseen kiinnitetään CE-merkintä merkiksi siitä, että kaasulaite täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös varusteisiin lukuun ottamatta CE-merkinnän kiinnittämistä ja tapauskohtaisesti vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimista. Varusteista on annettava kirjallinen todistus osoituksena siitä, että varusteet vastaavat niitä koskevia tämän asetuksen vaatimuksia. Todistuksessa ilmoitetaan varusteiden ominaisuudet ja kuinka ne on liitettävä kaasulaitteeseen tai koottava ollakseen valmiiseen kaasulaitteeseen sovellettavien olennaisten vaatimusten mukaisia. Todistus on toimitettava varusteen mukana.

7 §
CE-merkintä ja muut merkinnät

CE-merkintä sekä liitteessä III mainitut muut merkinnät on kiinnitettävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla kaasulaitteeseen tai siihen kiinnitettyyn arvokilpeen. Arvokilven tulee olla sellainen, ettei sitä voi käyttää uudelleen.

Kaasulaitteisiin ei saa kiinnittää sellaisia merkkejä, jotka voidaan helposti sekoittaa CE-merkintään. Muita merkintöjä saa kiinnittää kaasulaitteisiin tai arvokilpeen, jos ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyttä ja luettavuutta.

8 §
Suhde muita olennaisia vaatimuksia koskeviin säännöksiin

Milloin kaasulaite osaksi tai kokonaan kuuluu Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä mainitun muun direktiivin kuin kaasulaitedirektiivin soveltamisalaan, laitteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa, että myös näiden direktiivien olennaisten vaatimusten mukaisuus on varmistettu kyseisissä direktiiveissä säädettyjä menettelyjä noudattaen ja että kaikkien kaasulaitteeseen sovellettavien direktiivien vaatimukset on täytetty.

Kuitenkin, jos jokin sovellettavista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkauden aikana soveltaa jotain vaihtoehtoista menettelyä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan sovellettujen direktiivien vaatimusten mukaisuuden ja niiden viitenumerot tulee merkitä laitteen asiakirjoihin.

14 §
Rajoitukset ja pakkokeinot

Jos tavanomaisesti käytetty kaasulaite, jossa on CE-merkintä, voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja, teknillinen tarkastuskeskus voi kieltää kaasulaitteen markkinoinnin tai rajoittaa markkinoille saattamista, kunnes kaasulaitteen määräystenmukaisuus on selvitetty.


15 §
Voimaantulo

Teknillisen tarkastuskeskuksen tyyppihyväksymiä nestekaasu- ja maakaasulaitteita sekä varusteita saa markkinoida ja ottaa käyttöön tyyppihyväksymispäätöksen viimeiseen voimassaolopäivään asti, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 1995.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Kaasulaiteasetuksen (1434/93) mukaisesti merkittyjä nestekaasu- ja maakaasulaitteita sekä varusteita saa markkinoida ja ottaa käyttöön enintään 31 päivään joulukuuta 1996.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 93/68/ETY

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Liite II

MENEHELYT VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMENTAMISEKSI

2 EY-TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUS

2.1 EY-tyypinmukaisuusvakuutus on menettely, jossa valmistaja vakuuttaa, että kyseiset kaasulaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät liitteen I olennaiset vaatimukset. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan on säilytettävä se. CE-merkintään on liitettävä kohdassa 2.3 tarkoitetuista satunnaisista tarkastuksista vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero.


3 EY-TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUS (tuotannon laadunvarmistus)

3.1 EY-tyypinmukaisuusvakuutus (tuotannon laadunvarmistus) on menettely, jossa kohdassa 3.2 tarkoitetut velvoitteet täyttävä valmistaja vakuuttaa, että kyseiset kaasulaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat liitteen I olennaiset vaatimukset. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan on säilytettävä se. CE-merkintään on liitettävä EY-valvonnasta vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero.


4 EY-TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUS (tuotteen laadunvarmistus)

4.1 EY-tyypinmukaisuusvakuutus (tuotteen laadunvarmistus) on menettely, jossa kohdassa 4.2 tarkoitetut velvoitteet täyttävä valmistaja vakuuttaa, että kyseiset kaasulaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät liitteen I olennaiset vaatimukset. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan on säilytettävä se. CE-merkintään on liitettävä EY-valvonnasta vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero.


5 EY-TARKASTUS

5.1 EY-tarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että kaasulaitteet, joihin on sovellettu 5.3 kohdan määräyksiä, ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

5.2 Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasulaitteiden EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi tuotannossa. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on säilytettävä sitä.

5.3 EY-tarkastus voidaan tehdä valmistajan valinnan mukaan joko tutkimalla ja testaamalla jokainen kaasulaite kohdan 5.4 mukaisesti tai tutkimalla ja testaamalla kaasulaite tilastollisesti kohdan 5.5 mukaisesti. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä tarkoituksenmukaisia tutkimuksia ja testejä sen tarkastamiseksi, että kaasulaite on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

5.4 Jokaisen kaasulaitteen tutkimiseen ja testaamiseen perustuva tarkastus

5.4.1 Kaikki kaasulaitteet on tutkittava ja niille on tehtävä tarvittavat 5 §:ssä tarkoitetuissa standardeissa vahvistetut tai vastaavat testit sen varmentamiseksi, että kaasulaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

5.4.2 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa jokaiseen hyväksyttyyn kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta. Todistus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta.

5.4.3 Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimuksenmukaisuustodistukset.

5.5 Tilastollinen tarkastus

5.5.1 Valmistajan on toimitettava kaasulaitteensa tasalaatuisina valmistuserinä ja hänen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet valmistuserien tasalaatuisuuden varmistamiseksi tuotannossa.

5.5.2 Kaasulaitteet tarkastetaan otantamenettelyyn perustuvalla tilastollisella menetelmällä. Kaasulaitteet on lajiteltava yhdenmukaisiin valmistuseriin, joissa on yhtä ainoaa samoissa olosuhteissa valmistettua mallia. Valmistuserä tarkastetaan satunnaisin väliajoin. Jokainen näytteeseen kuuluva kaasulaite on tutkittava ja niille kaikille on tehtävä aiheelliset 5 §:ssä tarkoitetuissa standardeissa vahvistetut tai vastaavat testit sen päättämiseksi, onko valmistuserä hyväksyttävä vai hylättävä.

Näytteenottosuunnitelman käytännöllisenä toteutuksena käytetään seuraavaa:

– tavanomainen laatutaso vastaa 95 % hyväksymistodennäköisyyttä, kun vastaamattomuusprosentti on 0,5 ja 1,5 % välillä;

– rajalaatu vastaa 5 % hyväksymistodennäköisyyttä, kun vastaamattomuusprosentti on 5 ja 10 % välillä.

5.5.3 Jos valmistuserä hyväksytään, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen kaasulaitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta. Kaikki valmistuserään kuuluvat kaasulaitteet voidaan saattaa markkinoille, lukuun ottamatta niitä näytteen kaasulaitteita, jotka eivät olleet vaatimusten mukaisia.

Jos valmistuserä hylätään, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet valmistuserän markkinoille saattamisen estämiseksi. Jos valmistuseriä hylätään usein, ilmoitettu tarkastuslaitos voi keskeyttää tilastollisen tarkastuksen.

Valmistaja voi ilmoitetun tarkastuslaitoksen vastuulla kiinnittää jälkimmäisen tunnusnumeron valmistuksen aikana.

5.5.4 Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimuksenmukaisuustodistukset.

6 TUOTEKOHTAINEN EY-TARKASTUS

6.1 Tuotekohtainen EY-tarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että 6.2 kohdassa tarkoitetun todistuksen saanut kaasulaite on tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta ja säilytettävä sitä.

6.2 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tutkittava kaasulaite ja tehtävä tarvittavat testit suunnitteluasiakirjat huomioon ottaen sen varmistamiseksi, että kaasulaite on tämän asetuksen olennaisten vaatimusten mukainen.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä hyväksyttyyn kaasulaitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta.

6.3 Liitteen II alakohdan 1.2.1 tarkoittamien suunnitteluasiakirjojen perusteella on voitava arvioida kaasulaitteen tämän asetuksen vaatimusten mukaisuus sekä ymmärtää lait teen suunnittelu, valmistus ja toimintaa. Suunnitteluasiakirjat on annettava ilmoitetun tarkastuslaitoksen käyttöön.

6.4 Jos ilmoitettu tarkastuslaitos katsoo tarpeelliseksi, voidaan aiheelliset tutkimukset ja tarvittavat testit tehdä kaasulaitteen asentamisen jälkeen.

6.5 Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimuksenmukaisuustodistukset.

Liite III

CE-MERKINTÄ JA MUUT MERKINNÄT

1. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" oheisen kuvan mukaisesti:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.