786/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Asetus korkeimmasta oikeudesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 15 §:n nojalla:

Johtaminen
1 §

Korkeimman oikeuden toimintaa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa presidentti.

Asioiden ratkaiseminen
2 §

Korkeimman oikeuden istunnoissa asiat ratkaistaan esittelystä.

Presidentti ratkaisee asiat esittelystä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Oikeusministeriöstä esiteltävistä asioista säädetään erikseen.

Lainkäyttöhenkilöstö
3 §

Korkeimman oikeuden presidentti ja oikeusneuvokset nimitetään hallitusmuodon 87 §:n 3 kohdan mukaisesti virkaa haettavaksi julistamatta.

Samoin menetellään ylimääräisiä oikeusneuvoksia nimitettäessä.

4 §

Korkeimman oikeuden esittelijöinä on kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia sekä vanhempia ja nuorempia oikeussihteerejä.

Korkeimman oikeuden muista viroista on määräyksiä työjärjestyksessä.

Kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen virkoja ei julisteta haettaviksi.

Palvelussuhteen väliaikainen järjestely
5 §

Presidentti voi ottaa virkavapautta enintään kolme kuukautta vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää tasavallan presidentti.

Korkein oikeus myöntää virkavapauden oikeusneuvokselle. Vuotta pitemmän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon on oikeus lain nojalla, myöntää oikeusneuvokselle tasavallan presidentti. Korkein oikeus antaa hakemuksesta lausunnon.

Presidentti myöntää kansliapäällikölle ja muulle esittelijälle sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla. Muun virkavapauden myöntää korkein oikeus.

Korkein oikeus voi määrätä sijaisen hoitamaan 3 momentissa tarkoitettua virkaa virkavapauden ajaksi ja ottaa tällaiseen virkaan väliaikaisen hoitajan. Presidentti määrää kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta tämän ollessa estynyt muusta kuin 3 momentissa tarkoitetusta syystä.

Presidentti myöntää virkavapauden ja määrää viransijaisen muille virkamiehille, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

Erinäisiä säännöksiä
6 §

Korkeimman oikeuden esittelijää syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.

7 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja muusta työskentelystä vahvistetaan korkeimman oikeuden työjärjestyksessä, joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annettu asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.