779/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut 1 päivänä maaliskuuta 1994 rehuista antamansa päätöksen (180/94) 5 §:n, sekä

lisännyt päätökseen uuden liitteen 4 seuraavasti:

5 §
Eläinperäiset sivutuotteet

Maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen käsittelystä annetussa päätöksessä (634/94) tarkoitettujen rehunvalmistajien on järjestettävä tuotantonsa valvonta siten kuin liitteessä 4 edellytetään.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vs. esittelijä
Pekka Raatikainen

Liite 4

SUURI- JA VÄHÄRISKISEN ELÄINJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN OMAVALVONNALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen käsittelystä annetun päätöksen (634/94) tarkoittamien rehujen valmistuslaitoksille määrätään seuraavat vaatimukset1, joiden toteuttamista valvoo kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maatalouskemian osasto:

Laitoksen omistajan tai hänen edustajansa on:

1) kartoitettava laitoksen kriittiset kohdat ja valvottava niitä sekä valvonnasta pidettävä kirjanpitoa, joka on säilytettävä vähintään 3 vuotta;

2) tarvittaessa varustettava kriittiset kohdat rekisteröivillä tarkastuslaitteilla, kuten lämpömittareilla ja painemittareilla, joiden mittaustulokset on säilytettävä vähintään 3 vuotta;

3) huolehdittava, että jokaisesta rehuksi valmistettavasta erästä otetaan edustava virallinen näyte, joka tarkastetaan kasvintuotannon tarkastuskeskuksessa sen osoittamiseksi, että rehu täyttää rehulain (234/93) 9 §:n vaatimukset; kasvintuotannon tarkastuskeskus voi hyväksyä myös muun pätevyytensä osoittaneen laboratorion tarkastustulokset; saadut valvontatulokset on säilytettävä vähintään 3 vuotta; sekä

4) luotava sellainen valmistuksen dokumentointijärjestelmä, että jokaisen erän valmistustiedot ja ajankohta voidaan jäljittää.

Jos lopputuote ei täytä maa- ja metsätalousministeriön haitallisista aineista ja eliöistä rehuissa annetun päätöksen (184/94) liitteen 2 hygieniavaatimuksia, laitoksen omistajan tai hänen edustajansa on:

1) ilmoitettava siitä viipymättä laitoksen toimintaa ja lopputuotetta valvoville viranomaisille ja toimitettava asianomaisille yksityiskohtaiset tiedot näytteen laadusta ja erästä, josta näyte on peräisin;

2) selvitettävä syy siihen, miksi tutkimustulos ei täytä vaatimuksia, selvittämällä mm. kyseisen erän raaka-ainetiedot;

3) varmistettava, ettei saastunutta tai saastuneeksi epäiltyä erää siirretä laitoksesta ennen viranomaisen valvonnassa suoritettua uudelleenkäsittelyä sen varmistamiseksi, että lopputuote täyttää edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen vaatimukset; jos saastunutta erää ei ole mahdollista käsitellä uudelleen, sitä ei saa käyttää eläinten ruokintaan;

4) lisättävä näytteenottoa valvovan viranomaisen ohjeiden mukaisesti ja tehostettava tuotannon tarkkailua; sekä

5) suoritettava tarvittaessa laitoksen puhdistus ja desinfiointi.

Laitosta valvovalla viranomaisella on oltava milloin tahansa mahdollisuus tarkastaa eläinjätteen omavalvontaan kuuluva kirjanpito ja tutkimustulokset.


1 ETA-sopimuksen liite 1: Neuvoston direktiivi 90/667/ETY.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.