769/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 10 a, 122 ja 123 § sekä 132 §:n 2 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 10 a § muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977 ja 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla (580/77 ja 557/89) sekä 132 §:n 2 momentin 5 kohta muutettuna 17 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla (696/90),

muutetaan 5 a §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 124 a §:n 6 momentti, 125 §:n 5 momentti, 131 §:n 1 momentti, 132 §:n 2 momentin johdantokappale sekä 3 ja 4 kohta, 136 §, 138 a §:n 2 ja 4 momentti, 139 a §, 140 §:n 1 momentti, 141 § ja 151 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 a §:n 1 momentti, 125 §:n 5 momentti, 132 §:n 2 momentin johdantokappale sekä 3 ja 4 kohta, 138 a §:n 2 ja 4 momentti ja 140 §:n 1 momentti mainitussa 17 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, 9 §:n 1 momentti mainitussa 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa, 10 § muutettuna mainitulla 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla lailla ja 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla lailla (734/91), 124 a §:n 6 momentti ja 139 a § mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 136 § muutettuna mainitulla 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla lailla sekä 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja 11 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla (491/82 ja 979/87), 141 § muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (499/81) ja mainituilla 9 päivänä kesäkuuta 1989 ja 17 päivänä elokuuta 1990 annetuilla laeilla ja 151 §:n 4 momentti muutettuna 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla (588/73), sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa 21 päivänä heinäkuuta 1977 ja 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetuissa laeissa, uusi 4 momentti, 17 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1439/92), uusi 2 momentti sekä 131 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

5 a §

Kunta saa myöntää 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun poikkeuksen, milloin kysymys on yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamisesta kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa asumiseen varatulla alueella sellaiselle rakennuspaikalle, jolla on ennestään enintään yksi asunto.


7 §

Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, ettei asemakaavan ja rakennuskaavan ulkopuolella olevalla alueella jo olevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluvan muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen tarvita lupaa. Sama koskee asemakaavan tai rakennuskaavan mukaisen tällaisen talousrakennuksen rakentamista. Luvanvaraisuuden sijasta voidaan myös määrätä mainittujen talousrakennusten ilmoitusmenettelystä.


9 §

Rakennustoimintaa valvoo kunnassa rakennuslautakunta tai kunnan määräämä muu toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus.


Rakennuslautakunta voi, ottaen huomioon rakennussuunnittelulle säädetyt vaatimukset, sovittaa rakennuslupaa koskevan hakemuksen tarkastamisen hankkeen ja suunnittelussa käytetyn asiantuntemuksen mukaisesti.

10 §

Rakennuslautakunnan toimivallan siirtämiseen sovelletaan, mitä kunnallislaissa (953/76) on säädetty. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita ei kuitenkaan saa siirtää viranhaltijan ratkaistaviksi.

Kunta voi antaa tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn rakennusvalvontatehtävän 10 b §:stä poiketen sopimuksen nojalla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Hallintopäätöstä koskeva muutoksenhaku määräytyy kuitenkin rakentamisen sijaintikunnan tai toimenpiteen suorittamispaikan mukaisesti.

Mitä tässä laissa tai muussa laissa tai asetuksessa säädetään rakennuslautakunnasta, sovelletaan myös muuhun rakennustoimintaa valvovaan kunnan toimielimeen.

17 §

Edellä 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti merkityn, yhdenmukaistettuihin standardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvan rakennustuotteen (CE-merkintä), joka vastaa sille asetettua ja Suomessa sovellettavaa luokkaa tai toimivuustasoa, on rakentamista koskevassa lupakäsittelyssä ja muussa rakennusvalvonnassa katsottava täyttävän tässä laissa tai sen nojalla säädetyt tai määrätyt rakentamisen tekniset ja näitä vastaavat vaatimukset.

124 a §

Kunnanhallituksen päätösvaltaa voidaan johtosäännöllä siirtää lautakunnalle tai viranhaltijalle.

125 §

Rakennusjärjestys, kaava ja rakennuskielto tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti tiedoksi sillä tavoin kuin asetuksella säädetään.

131 §

Rakennuksena ei pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa eikä myöskään vastaavanlaista pienehköä laitosta. Asiaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota rakennelman tai laitoksen maankäytöllisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin.


Mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös sellaiseen 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rakennelmaan ja laitokseen sekä saman pykälän 2 momentissa tarkoitettuun talousrakennukseen, jonka rakentamiseen ei tarvita lupaa tai ilmoitusta.

132 §

Kunta saa 1 momentissa säädetyin edellytyksin myöntää siinä tarkoitetun poikkeuksen, milloin kysymys ei ole:


3) poikkeamisesta asema-, rakennus- tai rantakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta tai rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; tai

4) poikkeamisesta 42 §:n 2 momentin 5 kohdassa, 100 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai 143 §:n 7 momentissa tarkoitetusta rakennuskiellosta.


136 §

Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaiselle kuuluvista tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi ennen sen toimenpiteen suorittamista, johon maksu kohdistuu. Jos toimenpide jää suorittamatta, maksu on siltä osin hakemuksesta palautettava.

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, rakennuslautakunta voi määrätä maksun perittäväksi korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa 16 prosenttia vuodessa erääntymispäivästä.

138 a §

Kunnan viranomaisen 5 a §:n ja 132 §:n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla ympäristöministeriöön tai lääninhallitukseen sen mukaan kuin näiden toimivallasta poikkeuslupa-asioissa on säädetty. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.


Kunnanhallituksen päätökseen katu- tai rakennuskaavatiepiirustuksen hyväksymistä sekä 124 a §:n mukaista toimenpidelupaa koskevassa asiassa haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukseen. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä kunnallislaissa on säädetty.

139 a §

Viranhaltijan päätökseen asiassa, joka 10 §:n nojalla on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan, kuin mitä 138 §:n 2 momentissa on säädetty valitusoikeudesta. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä ohjeet sen saattamisesta lautakunnan käsiteltäväksi.

Asia on viipymättä otettava rakennuslautakunnassa käsiteltäväksi.

140 §

Kunnan viranomaisen päätös lupa-asiassa on annettava julkipanon jälkeen. Niin ikään on julkipanon jälkeen annettava ympäristöministeriön ja lääninhallituksen muu kuin 143, 143 a, 143 b ja 151 a §:ssä tarkoitettu päätös, joka perustuu tähän lakiin taikka sen nojalla annettuihin säännöksiin tai määräyksiin. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu.


141 §

Kaavan vahvistamista, rakennusjärjestyksen ja, milloin kaavaa ei ole alistettava vahvistettavaksi, sen hyväksymistä, tyyppihyväksynnän peruuttamista, rakennuskieltoa, rakentamisrajoitusta ja toimenpidekieltoa sekä rakennuslupaa koskevassa päätöksessä samoin kuin 103 §:n 3 momentissa, 133 §:ssä ja 133 b §:ssä tarkoitetussa asiassa annetussa päätöksessä voidaan määrätä, että sitä on noudatettava ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Jos kunta valittaa rakentamisrajoitusta koskevasta päätöksestä, määräys raukeaa tämän kunnan osalta.

Kaavan vahvistamista koskevassa päätöksessä voidaan määrätä kaava joko kokonaan tai osaksi tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Milloin kaavaa ei ole alistettava vahvistettavaksi, kunnanhallituksella on valitukseen varatun ajan kuluttua vastaava oikeus kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 124 §:n 2 momentissa ja 131 §:n 2 momentissa sekä 143 b, 144 ja 145 a §:ssä tarkoitettua päätöstä.

151 §

Maanmittauslaitoksen asiana on antaa kaavoitusmittauksen teknistä suorittamista koskevat määräykset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 112/94
YmVM 8/94

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.