768/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 8 §:n 4 momentti ja 10 §:n 4 momentti, näistä 8 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1185/93), sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 17 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla, uusi 5 momentti seuraavasti:

8 §

Työnantaja ja työntekijät taikka heidän edustajansa voivat edellä säädetystä poiketen sopia tässä luvussa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämisestä muullakin työpaikan oloihin paremmin soveltuvalla tavalla, edellyttäen että työntekijöillä on tällöinkin vähintään samantasoiset mahdollisuudet käsitellä työpaikan työsuojelua koskevia asioita kuin tämän lain mukaisesti järjestetyssä yhteistoiminnassa. Järjestelystä voidaan sopia kerrallaan enintään samaksi ajaksi kuin työpaikan työsuojeluvaltuutettu on valittu tai valitaan. Työnantajan on pyynnöstä kirjattava yhteistoiminnan järjestelyä koskevan neuvottelun tulos siitä laadittuun pöytäkirjaan, jonka osapuolten edustajat allekirjoittavat. Tehdystä järjestelystä työnantajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus työpaikan henkilöstölle.

Sopimuksessa ei kuitenkaan saa poiketa siitä, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään. Kuitenkin voidaan sopia siitä, ketkä työsuojeluvaltuutetun tai varavaltuutettujen vaaleja järjestettäessä kuuluvat työntekijöihin ja ketkä toimihenkilöasemassa oleviin työntekijöihin. Edellä 3 momentissa tarkoitetulla viranomaisella, kunnallisella työmarkkinalaitoksella tai kirkon sopimusvaltuuskunnalla on lisäksi oikeus sopia työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen toimikauden pituudeksi enintään neljä kalenterivuotta.

10 §

Milloin työpaikalle on valittu työsopimuslain (320/70) 53 §:n 1 momentissa tarkoitettu luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä ainoastaan työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa, jollei samaa henkilöä ole valittu toimimaan molemmissa tehtävissä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 53/94
TyVM 2/94

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.