758/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion riskipääomatakuista 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (594/92) 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti sekä

lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Luottolaitosten sekä muiden yhteisöjen, rahastojen ja yksityishenkilöiden oman pääoman ehtoisten sijoitusten yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtiontakuita siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Valtiontakuu voidaan antaa sen varalta, että 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle syntyy tappiota sellaisesta oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta, jonka se on tehnyt eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun yritykseen.

Valtiontakuu voidaan antaa myös sijoituskokonaisuudelle, joka koostuu useista 1 momentissa tarkoitettuihin yrityksiin tehtävistä sijoituksista (puitetakuu).

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa yritystä, jonka

1) henkilökunta on enintään 250 henkilöä; ja

2) vuotuinen liikevaihto on enintään 120 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma enintään 60 miljoonaa markkaa.

Pienenä ja keskisuurena yrityksenä ei kuitenkaan pidetä:

1) osakeyhtiötä, jonka osakepääomasta yhden tai useamman muun kuin pienen tai keskisuuren yrityksen omistusosuus ylittää 25 prosenttia;

2) avointa yhtiötä, jonka yhtiömiehenä on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys; eikä

3) kommandiittiyhtiötä, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys.

3 §

Valtiontakuu myönnetään enintään 50 prosentin suuruiselle osalle oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhteydessä syntyvästä tappionvaarasta.


4 §

Tämän lain nojalla myönnettyjä takuita saa samanaikaisesti olla voimassa yhteensä enintään 500 miljoonaa markkaa.

5 §

Valtiontakuun perusteella korvataan 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle takuun kattama osa siitä tappiosta, joka takuun kohteena olevasta oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta on sijoittajalle syntynyt.


Tappiota katsotaan syntyneeksi myös silloin, kun sijoituksen realisoinnin yhteydessä sijoituksesta saatu luovutushinta alittaa sijoitetun pääoman.

Sijoittajan luopuessa sijoituksestaan ilman vastiketta tai sellaista vastiketta vastaan, joka on ilmeisessä epäsuhteessa sijoituksen arvoon, voidaan korvauksen maksamisen ehtona vaatia, että oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen liittyvät oikeudet siirretään vastaavin ehdoin Valtiontakuukeskukselle. Takuukeskuksella on tällöin oikeus luovuttaa edelleen näin siirretyt oikeudet tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

6 §

Takuumaksujen lisäksi voidaan tämän lain mukaisesta sijoituksesta periä takuusopimuksessa sovittu korvaus sijoituksen arvonnoususta. Korvaus on enintään 30 prosenttia siitä takuun kohteena olevan osuuden tuotosta, joka sijoituksesta saadaan.

8 §

Tätä lakia sovelletaan vuosina 1992-1996 myönnettyihin valtiontakuihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 64/94
TaVM 25/94

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.