727/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

lisätä 17 päivänä marraskuuta 1993 tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1001/93) 4 §:ään uuden 2 momentin sekä 5 §:ään uuden 3 momentin, sekä

muuttaa päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon, seuraavasti:

4 §

Jos tilattua tullitoimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta maksu.

5 §

Edunalaisen viennin lastauslupamaksu sisältää passitusmaksun.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1994.

Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vt. ylitarkastaja
Ismo Mäenpää

Liite

MAKSUTAULUKKO

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET

1. Kulkuneuvoselvitys

Lentoliikenne


Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys
kaikkina viikon päivinä:
Helsinki-Vantaan, Tampereen-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo
21.00-7.00                              200 mk
Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, 
Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, 
Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla klo 17.00-7.00       350 mk
Muualla vuorokaudenajasta riippumatta                500 mk
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen
selvitys paikan päällä kaikkina viikon päivinä:
- edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00-7.00          200 mk
- muualla vuorokaudenajasta riippumatta               350 mk
Alusliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä
satamissa kaikkina viikon päivinä:
- klo 16.00-7.00                          200 mk
- Läntisen ja Lapin tullipiirin satamissa klo 22.00-7.00 kuitenkin 500 mk
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa:
- maanantaista perjantaihin klo 7.00-16.00             250 mk/tunti
- muuna aikana                           350 mk/tunti
2. Passitus
Passitus tullialueella ja vientipassitus
- yleisenä virka-aikana                       30 mk
- maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana     40 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä                     60 mk
Passitus, joka edellyttää erillisvakuutta
- yleisenä virka-aikana                       60 mk
- maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana     80 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä                     100 mk
3. Luovutus
- maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana     80 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä                     100 mk
4. Lastauslupa ja varastostaotot
Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta sekä edunalaisen
viennin lastauslupa
- yleisenä virka-aikana                       40 mk
- maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana     80 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä                     100 mk
5. Muut tullitoimenpiteet
Siirto verottomien tavaroiden myymälään               140 mk
Tavaranhaltijan tai varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti
tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tulli-
laitoksen hyväksymässä muussa varastossa ja tulliterminaalissa    250 mk/tunti
Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 40 mk
Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvot-
tomiksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet                250 mk/tunti
Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulkuneuvon
käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut
yli 10 kilometriä                           3 mk/km
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET JA LUVAT
1. Ennakkotietopäätökset
Tullitariffin nimikettä, valmisteverotusta tai tuontimaksua koskeva
ennakkotietopäätös, joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 2 000 mk/tavara
Tullitariffin nimikettä, valmisteverotusta tai tuontimaksua koskeva
ennakkotietopäätös, joka ei ole vaatinut tullilaboratorion
tutkimusta                             1 000 mk/tavara
Ennakkotietopäätös, kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys
ole kaupallisesta toiminnasta                    500 mk
Muu ennakkotieto                          1 000 mk
Päätös olla antamatta ennakkotietoa                 100 mk
2. Etupäätökset ja tasausverottomuutta koskevat päätökset      300 mk
3. Muut päätökset ja luvat
Tullilaitoksen rekisteröityä asiakasta koskeva päätös       3 000 mk
Tulliselvitysajan pidennys ja muu poikkeuslupa
tulliselvitysvelvollisuuteen;
vapaa-alueen rajojen muuttamista ja vapaa-aluetavaran käsittelyä 
koskeva lupa;
keskitetyn tullauksen lupa sekä valmisteverolainsäädäntöön
perustuvat päätökset ja luvat                   1 500 mk
Edellä mainitun tullihallituksen aikaisemmin myöntämän luvan
uusiminen tai pitennys                        500 mk
III PIIRITULLIKAMARIN PÄÄTÖKSET JA LUVAT
Jaksotullauslupa;
tulliterminaalin ja tullivaraston perustamislupa;
lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen
erotteluun                             1 200 mk
Tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa;
tulliselvitysajan pidennys ja muu tulliselvitysvelvollisuuden
poikkeuslupa;
tullivarastotavaran käsittelylupa;
valmisteverolainsäädäntöön perustuvat päätökset ja luvat       500 mk
Edellä mainitun piiritullikamarin aikaisemmin myöntämän luvan
uusiminen tai pitennys;
tavaran tullivarastointiajan pitennyspäätös;
tulliverolain 9 b §:n 2 kohtaan, 18 §:n 2 momenttiin, 21 §:n 3
momenttiin ja 23 §:n 2 momenttiin perustuvat pitennyshakemukset;
moottoriajoneuvoveron vapautus                    250 mk
Tullauskirja, saattomieslupa ja väylämaksun vapautustodistus     100 mk
Viisumi
- kertaviisumi                           180 mk
- kauttakulkuviisumi                        140 mk
IV TULLILABORATORION SUORITTEET
Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta:
- elintarvikeasetuksen (408/52) 1 §:ssä tarkoitetut 
  elintarvikkeet1                350 mk/tutkittu tavaraerä
- muut tavarat                 1 000 mk/tutkittu tavaraerä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.