726/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun kantoajoista ja kantoeristä vuodelta 1993

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87), päättänyt:

1 §

Poiketen siitä, mitä eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (621/87) määrätään, verovuodelta 1993 maksuunpantu valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään helmikuun 2 päivänä 1995 ja toinen erä viimeistään huhtikuun 4 päivänä 1995. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Jos verotoimisto tai verotuksen oikaisulautakunta on alentanut maksuunpantua määrää, on sen päätöksen mukaisesti kannossa perittävä määrä maksettava jäljellä olevan erän kannossa. Tästä määrästä vähennetään kuitenkin verotoimiston päätökseen perustuvan maksuunpanon nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntynyt erä. Samoin menetellään, jos maksuunpantua määrää on ennen kannon päättymistä alennettu verotuslain 82 a §:ssä tarkoitetun veronoikaisun tai 82 b §:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisun taikka 113 §:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisemisen johdosta.

2 §

Kahdessa erässä kannettavan veron erät kannetaan saman suuruisina, ellei maksujen pennimäärien pyöristämisestä annetusta laista (918/90) tai tämän päätöksen 1 §:n 2 momentista muuta johdu.

3 §

Metsänhoitomaksu vuodelta 1993 on eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen (621/87) 1 §:stä poiketen suoritettava viimeistään joulukuun 13 päivänä 1994.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1994.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.