719/1994

Säädöstä oikaistu.

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen

1) tiellä;

2) rautatiellä ja muussa raideliikenteessä;

3) ilma-aluksessa Suomen alueella ja suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella; ja

4) suomalaisessa aluksessa Suomen aluevesillä ja Suomen aluevesien ulkopuolella sekä ulkomaisessa aluksessa Suomen aluevesillä.

Tätä lakia sovelletaan myös vaarallisten aineiden kuljetukseen satama-alueella ja lentopaikalla siinä laajuudessa, kun siitä jäljempänä tässä laissa säädetään.

Tämä laki ei koske:

1) vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetusta irtolastina eikä neste- ja kaasusäiliöaluskuljetuksia;

2) tehdas- ja varastoalueella tapahtuvaa vaarallisten aineiden varastointia, siirtoa tai muuta käsittelyä silloin, kun toimenpide ei kiinteästi liity tie-, rautatie-, alus- tai ilmakuljetukseen; eikä

3) huvialuksilla tapahtuvia kuljetuksia.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) vaarallisella aineella ainetta, joka räjähdys-, palo- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Mitä tässä laissa säädetään vaarallisesta aineesta, sovelletaan sitä myös vaarallisiin seoksiin, esineisiin, välineisiin, tavaroihin, tyhjiin pakkauksiin, geneettisesti muunnettuihin organismeihin ja mikro-organismeihin;

2) kuljetuksella vaarallisen aineen ja vaarallista ainetta sisältävän kollin ja säiliön varsinaista kuljetusta, kuljetusvälineeseen kuormaamista, lastaamista, purkamista ja käsittelyä;

3) tilapäisellä säilytyksellä ajoneuvossa, rautatievaunussa ja terminaalissa tapahtuvaa tilapäistä säilytystä, joka liittyy kiinteästi kuljetustapahtumaan;

4) tiekuljetuksella tieliikennelaissa (267/81) tarkoitetulla tiellä tapahtuvaa kuljetusta ja tilapäistä säilytystä sekä satama-, varasto- ja tehdasalueella, lentopaikalla tai muulla vastaavalla alueella tapahtuvaa kuljetusta silloin, kun se liittyy kiinteästi tieliikennelaissa tarkoitetulla tiellä tapahtuvaan kuljetukseen; tiekuljetukseksi katsotaan lisäksi maastoliikennelaissa (670/91) tarkoitetussa maastossa tapahtuva kuljetus, siten kuin tällaisesta kuljetuksesta tarkemmin säädetään;

5) rautatiekuljetuksella rataverkolla tapahtuvaa kuljetusta mukaan lukien ratapihoilla tapahtuva vaunujen käsittely ja tilapäinen säilytys sekä kollien käsittely terminaalissa sekä satama-, varasto- ja tehdasalueiden tai vastaavien alueiden raideliikennettä silloin, kun ne liittyvät kiinteästi rautatiekuljetukseen;

6) aluskuljetuksella kuljetusta kappaletavarana aluksella pakkauksissa, kuljetussäiliöissä, kontissa tai muulla vastaavalla tavalla; ja

7) ilmakuljetuksella kuljetusta ilma-aluksella.

4 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen, mitä tavaran kuljetuksesta muutoin säädetään, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu.

Työntekijän suojelemiseksi on lisäksi voimassa, mitä työturvallisuuslaissa (299/58) ja muutoin säädetään.

Kemikaalien varastoinnista ja säilyttämisestä on voimassa, mitä kemikaalilaissa (744/89) ja räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) ja niiden nojalla säädetään.

Radioaktiivisista aineista, ydinaineista ja ydinjätteistä säädetään lisäksi säteilylaissa (592/91) ja ydinenergialaissa (990/87).

2 luku

Viranomaiset ja niiden tehtävät

5 §
Ministeriö valvonta viranomaisena

Liikenneministeriölle kuuluu tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus. Apunaan vaarallisten aineiden kuljettamista koskevissa asioissa liikenneministeriöllä on neuvottelukunta, josta säädetään asetuksella.

6 §
Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tullilaitos, poliisiviranomaiset, palo- ja pelastusviranomaiset, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset ja Säteilyturvakeskus kukin toimialallaan, siten kuin siitä säädetään tarkemmin asetuksella.

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat edellä mainittujen lisäksi teknillinen tarkastuskeskus ja ajoneuvohallinto kumpikin toimialallaan, siten kuin siitä säädetään tarkemmin asetuksella. Asetuksella voidaan lisäksi säätää muille viranomaisille tulevista tehtävistä.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien vaarallisten aineiden tie-, meri- ja sisävesikuljetusten sekä puolustusvoimien ajoneuvoilla, aluksilla tai ilma-aluksilla tapahtuvan vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnan suorittavat sotilasviranomaiset. Muulla tavoin suoritettavien puolustusvoimien vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta ja valvontaviranomaisten yhteistyöstä säädetään tarvittaessa asetuksella.

Rajavartiolaitoksen aluksella ja ilma-aluksella tapahtuvan vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnan suorittaa rajavartiolaitos.

7 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä annetaan asetuksella.

3 luku

Velvollisuudet ja vaatimukset

8 §
Lähettäjän yleiset velvollisuudet

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja, on vastuussa, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetettavaksi tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Lähettäjä, merikuljetuksissa laivaaja, on vastuussa siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus sekä muut vaaditut tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin. Kuljetusasiakirjat on toimitettava kuljetuksen suorittajalle siten kuin siitä asetuksella tai sen nojalla annettavilla määräyksillä säädetään.

Kuljetusasiakirjoista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä voidaan asetuksella antaa tarkempia säännöksiä.

9 §
Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet tiekuljetuksissa

Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että vaarallisen aineen kuljetukseen käytettävää ajoneuvoa voidaan tähän tehtävään käyttää ja että ajoneuvo on asianmukaisesti miehitetty.

Kuljetuksen suorittajan on aina huolehdittava siitä, että ajoneuvon kuljettaja riittävässä määrin tuntee kysymyksessä olevien vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat säännökset ja määräykset.

10 §
Kuljettajan velvollisuudet tiekuljetuksissa

Kuljettajan on ennen matkan alkamista varmistauduttava siitä, että ajoneuvo vastaa kysymyksessä olevaa kuljetusta sekä on asianmukaisesti miehitetty ja kuormattu, sekä huolehdittava, että kuljetus suoritetaan voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

11 §
Muut velvollisuudet

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien eri osapuolten muista kuin 8–10 §:ssä mainituista velvollisuuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä asetuksella ja sen nojalla päätöksellä.

12 §
Henkilöstön pätevyys

Kuljettajalla, joka kuljettaa vaarallisia aineita tiellä, on oltava ajokortin lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa, siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukseen osallistuvalla henkilöllä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Vaarallisten aineiden kuljetuksista vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Yrityksen satama-alueella ja lentopaikalla vaarallisten aineiden kuljetuksista vastaavan henkilön pätevyydestä voidaan säätää asetuksella.

13 §
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät yleiset vaatimukset

Vaarallinen aine on pakattava siten, että se pysyy kuljetuksen ajan pakkauksessa. Kollin pinnalla ei saa olla vaarallista ainetta.

Vaarallisten aineiden kuljetusten rajoittamisesta tietyllä aluella voidaan säätää asetuksella.

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista samoin kuin vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä ilmoituksista säädetään asetuksella.

Satama-alueella ja lentopaikalla siirron yhteydessä tapahtuvasta vaarallisten aineiden yhteenkuormauksesta ja satama-alueella rautatievaunujen siirtämisestä sekä vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä terminaalissa voidaan säätää asetuksella.

Lentotoiminnan polttoainesiirtoihin lentopaikalla käytettävien erikoisajoneuvojen säiliöiden rakenteesta, varustuksesta, tarkastuksista ja niihin liittyvistä merkinnöistä voidaan säätää asetuksella.

4 luku

Kiellot

14 §
Yleinen kuljetuskielto

Jollei vaarallinen aine ole luokiteltu, pakattu ja merkitty tässä laissa ja sen nojalla annettavissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitetulla tavalla tai jollei siitä ole annettu säädettyjä kuljetusasiakirjoja taikka jos vaarallisen aineen kuljettamiseen tarkoitettu pakkaus tai kuljetussäiliö on vaurioitunut, sen kuljettaminen on kielletty.

15 §
Valvontaviranomaisen asettamat kiellot ja rajoitukset

Asetuksella määrättävillä valvontaviranomaisilla on oikeus kieltää vaarallisen aineen kuljetus, jos se ei täytä tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vaatimuksia, sekä määrätä vaarallinen aine ensimmäisessä sopivassa paikassa ja tilaisuudessa purettavaksi, jollei kuljetusta voida saattaa määräysten mukaiseksi.

Jos valvontaviranomainen on ryhtynyt 1 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen, sen on ilmoitettava toimenpiteestä lähettäjälle tai lähettäjän edustajalle, jonka on viipymättä otettava tavara haltuunsa.

Jos lähettäjää tai hänen edustajaansa ei tavoiteta taikka jos lähettäjä tai hänen edustajansa ei ole valvontaviranomaisen määräämässä ajassa ottanut tavaraa haltuunsa tai luovuttanut sitä sellaiselle, jolla on oikeus pitää tavaraa hallussaan, taikka jos tavaran hoidosta aiheutuvat kustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa sen arvoon, valtio voi lunastaa tavaran. Jollei valtio lunasta tavaraa, valvontaviranomaisella on oikeus olosuhteista riippuen myydä tai hävittää tavara.

Tavaran myynti on järjestettävä julkisella huutokaupalla tai, jollei se vaikeuksitta käy päinsä, muulla luotettavalla tavalla. Valvontaviranomaisen on, mikäli mahdollista, hyvissä ajoin ilmoitettava myynnin ajasta ja paikasta tavaraan oikeutetulle. Myyntihinta, vähennettynä tavaraa rasittavilla maksuilla ja myyntikuluilla, on pidätettävä tavaraan oikeutetun saatavana yhden vuoden ajan myyntipäivästä. Sen jälkeen se kuuluu valvontaviranomaiselle.

Tavaran hävittäminen on järjestettävä asianmukaisella tavalla. Hävittämisestä aiheutuneista kustannuksista vastaa lähettäjä. Valvontaviranomaisen asiasta laatima tilitys on täytäntöönpanokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä.

5 luku

Valvonta

16 §
Tarkastus-, tiedonsaanti- ja tutkimusoikeus

Asetuksella määrättävillä valvontaviranomaisilla on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia ja ottaa tarvittavia näytteitä sekä suorittaa tutkimuksia.

Edellä tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot lähettäjältä, kuljetuksen suorittajalta ja muulta henkilöltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

Edellä tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on myös oikeus ottaa näytteitä ja suorittaa tutkimuksia siten, että kuljetus tilapäisesti pysäytetään, jos on perusteltua aihetta epäillä, että vaarallisen aineen kuljetuksessa ei noudateta tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Ennen tutkimusten aloittamista on asianosaiselle, mikäli mahdollista, varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tutkimustulokset on annettava tiedoksi asianosaiselle.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu näyte on elinkeinonharjoittajan sitä vaatiessa korvattava käyvän hinnan mukaan, jollei tutkimuksessa havaita, että tavara on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastainen. Tutkimuksista ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneet kustannukset on velvollinen korvaamaan se, joka on syyllistynyt virheeseen tai laiminlyöntiin.

17 §
Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta

Valvontaviranomaisella on 23 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toiselta viranomaiselta.

6 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

18 §
Uhkasakko ja teettämisuhka

Asetuksella määrättävä valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla, siten kuin siitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

19 §
Rangaistukset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää noudattamatta tätä lakia tai tämän lain nojalla kuljetuksen turvallisuuden vuoksi annettuja säännöksiä tai määräyksiä siten, että hänen menettelynsä on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka muuten kuin 1 momentissa mainituin tavoin rikkoo tämän lain säännöksiä tai jättää noudattamatta sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vaarallisten aineiden kuljettamisrikkomuksesta sakkoon.

Joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.

7 luku

Asian siirtäminen, muutoksenhaku ja täytäntöönpano

20 §
Asian siirtäminen

Milloin tiekuljetukseen käytettävän ajoneuvon kuljettajalta vaaditaan vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa, asianosainen voi siirtää sen myöntämistä, peruuttamista, muuttamista ja uudistamista koskevan asian ajoneuvohallinnon ratkaistavaksi.

Asia on siirrettävä ajoneuvohallinnon käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asianosainen on saanut tiedon ajoluvan myöntäjän kannasta.

21 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

22 §
Täytäntöönpano

Edellä 15 §:n nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

23 §
Salassapitovelvollisuus

Joka tässä laissa tarkoitettuja tarkastus-, valvonta- ja tutkimustehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta, ei saa ilmaista niitä sivulliselle eikä käyttää niitä yksityiseksi hyödykseen, ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, anna tähän suostumustaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista 17 §:n mukaisesti eikä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

24 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Liikenneministeriö voi antaa tiekuljetusten ja rautatiekuljetusten osalta, merenkulkuhallitus kappaletavaran aluskuljetusten osalta ja Ilmailulaitos ilmakuljetusten osalta tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden luokituksesta, kuljetuksesta, kuljetuskielloista, kuljetusasiakirjoista, pakkauksista, säiliöistä, kuormaamisesta, merkinnöistä, säiliöiden ja pakkausten hyväksymisestä, kuljetus-, lastaus- ja käsittelyturvallisuudesta, matkustajien ja miehistön jäsenten matkatavarana kuljettamista vaarallisista aineista, vaarallisten aineiden kuljetusten ilmoituksista, vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien tilastoinnista, kuljetuksiin liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä sekä muista vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Liikenneministeriö voi lisäksi antaa määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetusten rajoittamisesta määrätyillä alueilla, vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnasta, vaarallisten aineiden kuljettajien koulutuksesta, rautatiekuljetukseen osallistuvan henkilön pätevyydestä ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta vastaavan henkilön pätevyydestä.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien vaarallisten aineiden tie-, meri- ja sisävesikuljetusten osalta puolustusministeriöllä ja, milloin kuljetus tapahtuu puolustusvoimien ajoneuvolla tai aluksella taikka ilma-aluksella, pääesikunnalla on oikeus antaa tämän lain nojalla annettavista säännöksistä poikkeavia määräyksiä.

Rajavartiolaitoksen aluksella tai ilma-aluksella tapahtuvista vaarallisten aineiden kuljetuksista on rajavartiolaitoksella oikeus antaa tämän lain nojalla annettavista säännöksistä poikkeavia määräyksiä.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

25 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994. Lain 12 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 20 päivänä kesäkuuta 1974 annettu laki (510/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; edellä mainitun lain 12 ja 17 §:n nojalla annetut VAK-ajolupaa koskevat vaarallisten aineiden kuljetussäännökset ja -määräykset ovat kuitenkin voimassa 31 päivään joulukuuta 1994 saakka.

Aikaisemman lain nojalla annetut asetukset ja määräykset jäävät edelleen voimaan, kunnes niistä tämän lain nojalla toisin säädetään ja määrätään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

26 §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain 12 §:n 1 momentin voimaantuloa myönnetyt VAK-ajoluvat ovat edelleen voimassa niissä mainitun ajan, enintään kuitenkin 31 päivään joulukuuta 1999 saakka. Ajolupa voidaan uudistaa tämän lain nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

HE 74/94
LiVM 6/94
ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi 89/684/ETY, ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi 93/75/ETY

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.