693/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 96 b–96 d §,

sellaisina kuin ne ovat, 96 b § muutettuna 6 päivänä elokuuta 1982 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (602/82 ja 1548/92), 96 c § muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1968 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla laeilla (390/68 ja 1243/88) ja 96 d § muutettuna mainitulla 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetulla lailla ja 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (1023/74), sekä

muutetaan 96 ja 96 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 96 § muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla laeilla sekä 96 a § muutettuna mainituilla 6 päivänä elokuuta 1982, 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla, seuraavasti:

96 §

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on painava taloudellinen tai muu syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta lääninoikeuden päätöksestä.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lääninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai päätöksen tehneelle lääninoikeudelle.

96 a §

Valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on niillä, jotka 91 §:n mukaan voivat hakea muutosta verotukseen. Valtion puolesta on valitusoikeus kuitenkin tarkastusasiamiehellä ja kunnan puolesta kunnanhallituksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen.

HE 143/93
LaVM 11/94

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.